အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေများ)
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၂၀၂/၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်)
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်း ခြင်းနည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ နည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ဆိုသည်၊
(ခ) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှု ဆိုသည်မှာဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၃ (က) သို့မ ဟုတ် ၄၄ ပါပြဋ္ဌာန်းထားသောပြစ်မှုကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၇) တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသော အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက် ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နည်းဥပဒေ ၁၃ အရ ဗဟိုအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းထားသော အကြမ်းဖက်မှု ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းလုပ်ငန်းကော်မတီကို ဆိုသည်။
(င) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ကြေညာချက်အရ သော် လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပုဒ်မ ၆ (င) နှင့် နည်းဥပဒေ ၉ (ဂ) အရ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ် ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ် စုကိုဆိုသည်။
(စ) ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေအရ သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက် နာဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ရန်ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ် ခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။
(ဆ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သော စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအခါ အားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင်သည်။
(ဇ) ငွေကြေး ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် သို့မဟုတ်ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုက ထုတ်ဝေထားပြီး တရားဝင်လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေဒင်္ဂါး၊ ငွေအကြွေနှင့် ငွေစက္ကူများ၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ် စာတမ်းများဖြစ်သည့် ငွေပေးကတိစာချုပ်များ၊ ငွေလွှဲလက်မှတ်များ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ် များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ကြွေးမြီအာမခံစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ၊ ယင်းငွေများနှင့်ဆက်စပ်နေ သော စာချုပ်စာတမ်း တစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ်လက်မှတ်များကို ဆိုသည်။
(ဈ) ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဒြပ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိတွေ့၍ ရနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မရနိုင်သည် ဖြစ်စေမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို တည်ရှိသောရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်း အမှတ် အသား၊ အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့်ပစ္စည်းကို အသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်ရာမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်၊ အခွင့်အရေး၊ အစုပေါ်အမြတ်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အခြားဝင်ငွေများလည်း ပါဝင်သည်။
(ည) တားမြစ်ချက် ဆိုသည်မှာသတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသူနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးဝန်ဆောင် မှု၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု မပြုလုပ်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့က အမိန့်ထုတ်ပြန်တားမြစ်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဋ) ထိန်းချုပ်မိန့် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသူနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများကို တနည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းတို့ မပြုနိုင်စေရန် ဗဟိုအဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထိန်းချုပ် ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဌ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာချုပ် အခန်း(၇) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆိုသည်။
(ဍ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ ကော်မတီနှင့် ၁၉၈၈ ကော်မတီများအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီအသီးသီးကို ဆိုသည်။
(ဎ) တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့်ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းခံရသူမဟုတ်ဘဲ အဆိုပါ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သဘောရိုးဖြင့် အဖိုးစားနားပေး၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး လက်ဝယ်ထားရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ကိုဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း
၃။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အောက်ပါအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခုခုကို အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ဦးဦးကို အကြမ်းဖက်သမား အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောလျင်စွာ သတ်မှတ်ကြေညာနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည် ပြုချက်ရယူရမည်-
(က) လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြခြင်း၊
(ခ) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခု၏ တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိခြင်း၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူအပေါ်ရုတ်ချည်း အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေရှိခြင်း။
၄။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုသည် နည်းဥပဒေ ၃ (ခ) အရ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ်ကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် သံတမန် နည်းလမ်းဖြင့် တင်သွင်းရမည်။
၅။ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုချက် တစ်ရပ်တွင် အောက်ပါအချက်များအား မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ တောင်းဆို ရမည်-
(က) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းခံ ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည့် အထောက်အ ထားများ၊
(ခ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သက်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ-
(၁) ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊
(၂) နောက်ခံအကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုရခြင်း ၏ အကြောင်းအရင်း၊
(ဃ) သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း ခံရသည့် အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အ စည်းအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ၊
(င) တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဌာန၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ လိပ်စာ။
၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၃ အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၃၇၃ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စု အဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ အပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီ သည်ဟု ယုံကြည်ရန်ကျိုးကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အခြေခံအချက်များရှိသည်ဟု ယူဆပါက သတ်မှတ် ကြေညာနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်း၊
(ခ) အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ခဲ့သော သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် ကျူးလွန်ရာတွင် သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု၊
(ဂ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ် ရပ်ရပ် က တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စု တစ်ခုခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံရသူ၏ ကိုယ်စားဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်အရ ဖြစ်စေဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်း အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု။
၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၃ အရ သတ်မှတ်ကြေညာရန် အဆိုပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ သို့ တင်ပြရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားများ ပါဝင်ရမည်-
(က) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပါအဝင် လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊
(ခ) ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်၊
(ဂ) တွေ့ရှိချက်၊
(ဃ) သုံးသပ်တင်ပြချက်၊
(င) အခြားလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ။
၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ထိန်းချုပ်မိန့်အား ကြိုတင်သတိပေးခြင်းနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ မရှိစေဘဲ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ပြန်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီ ကို ညွှန်ကြားရမည်။
၉။ အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက ဗဟိုအဖွဲ့သည်-
(က) လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ရပ်အား အကြမ်းဖက်သမားသို့ မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် နည်းဥပဒေ ၈ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက် ရန်လုပ်ငန်းကော်မတီကို ညွှန်ကြားရမည်။
(ခ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာချက်အား မပယ် ဖျက်သရွေ့ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မိန့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရေး ကြီးကြပ်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီကို ညွှန်ကြားရမည်။
(ဂ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ထိန်းချုပ်မိန့် များကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။
(ဃ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာချက်ကို ကုလ သမဂ္ဂလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် ကော်မတီနှင့် မိမိတောင်းဆိုလိုသည့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တို့၏ သတ်မှတ်ကြေညာချက်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားအာဏာပိုင်များထံသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရမည်။
(င) နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကွင်းဆက်များ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တည်နေရာ အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် အရေအတွက် သတ်မှတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီကို ညွှန်ကြားရမည်။
၁၀။ နည်းဥပဒေ ၈ နှင့် ၉ အရ ထိန်းချုပ်မိန့် ထုတ်ပြန်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-
(က) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာ ခြင်းခံရ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုသာမက အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်၊ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေအားလုံး၊
(ခ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုများက အားလုံးဖြစ်စေ၊ ပူးတွဲ၍ ဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံ ငွေများ၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဆင်းသက်လာသည့် သို့မဟုတ် ဖြစ်ထွန်းလာသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများ၊
(ဃ) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုများ၏ ကိုယ်စားသို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ။
၁၁။ ဥပဒေပုဒ်မ ၆ (ဍ) နှင့်အညီ ထိန်းချုပ်မိန့်တစ်ရပ်အား ထုတ်ပြန်ခြင်းခံရသည့် မည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားမဆို သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သည့် သို့မဟုတ် တည်ရှိသည့် မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမဆို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း များက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်စုံတစ်ရာ၊ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေး သို့မဟုတ် အခြား ဆက်စပ်ဝန် ဆောင်မှုများအား ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ အကြောင်းကြားချက် မရှိဘဲ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၁၂။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၉(ဂ) နှင့်အညီ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မိန့်များအား ထုတ်ပြန်သည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များပါဝင်မှုရှိစေရမည်-
(က) အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း၏ အကြောင်း အရင်း၊
(ခ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာဖော်ပြချက်၊
(ဂ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ မကျေနပ်ချက် များ စုံစမ်းတင်ပြသည့် ရုံးသို့ တင်ပြနိုင်သည့် အခြေအနေများ အပါအဝင် သတ်မှတ်ကြေညာ ခြင်းခံရ သည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(ဃ) ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် ချွင်းချက် များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ။

အခန်း(၃)
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ယင်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ
၁၃။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအားတားဆီးနှိမ်နင်း ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ဤနည်းဥပဒေတို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ရပ်ကို သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းရေးကိစ္စရပ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရသည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ အခြားသော ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းဖလှယ်ခြင်းနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းရေးကိစ္စရပ် များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရေးအတွက် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများအတွက် အသိပညာပေးခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် နည်းပညာအကူအညီ အထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေပုဒ်မ ၄၇ (ခ) အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်ပါက တရားစွဲဆိုစေခြင်း၊
(ဃ) နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကွင်းဆက်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တည်နေရာအတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် အရေအတွက် သတ်မှတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် တားမြစ်မိန့်၊ ထိန်းချုပ်မိန့်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားခြင်း၊
(င) နည်းဥပဒေ ၃၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (င) အရ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက တင်ပြသည့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ကော်မတီသို့ သတင်းပေးပို့ခြင်း။
၁၄။ နည်းဥပဒေ ၁၃ အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ထိန်းချုပ်မိန့်အား ထုတ်ပြန် ပြီးလျှင် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) အဆိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသူစာရင်းအား သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံ ချက်ချင်း ဖြန့်ဝေရမည့်အပြင် ယင်းတို့အနေဖြင့် တွေ့ရှိချက်များနှင့် နည်းဥပဒေ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆ နှင့် ၃၇ တို့အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြန်လည်တင်ပြရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းပို့ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ခံရရှိပါက ဗဟိုအဖွဲ့ထံ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊
(ဂ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသူ စာရင်းကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့် မိမိတောင်းဆိုလိုသည့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ကြေညာ ချက်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားအာဏာပိုင်များထံသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခြင်း။

အခန်း(၄)
အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ချက်ကို ကြေညာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း
၁၅။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ရပ် ရပ်ကို အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ အကြောင်းကြား စာရရှိလျှင် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။
၁၆။ နည်းဥပဒေ ၁၅ အရ ပေးပို့သည့် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ဗဟိုအဖွဲ့သည်-
(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးထံသို့ ကြိုတင် သတိပေးခြင်းနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်မိန့်ကို ထုတ်ပြန်ရမည်။
(ခ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သတ်မှတ်ကြေညာချက်ကို သိရှိပြီး ဤနည်းဥပဒေ၏ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ထိန်းချုပ်မိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် နည်းဥပဒေ ၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)နှင့် (င) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ ချက်ချင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၅)
သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုများအား အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်း
၁၇။ လုပ်ငန်းကော်မတီသည်_
(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၆(င) တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားချက်နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ် ချက်ဆိုင်ရာကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ် ချက်များ နှင့် နည်းဥပဒေ ၆တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြည်တွင်းသတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စု ၏ အမည်များကို စိစစ် အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရမည်။
(ခ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်မတီက သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုများ၏အမည်များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများသို့ အဆိုပြုတင်ပြရမည်။
၁၈။ နည်းဥပဒေ ၁၇ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၆တွင်ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသည့် သက်သေခံအထောက်အထားများ ခိုင်လုံခြင်း ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အကူအညီတောင်းခံခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရမည်။
၁၉။ မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမဆို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်စဉ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်သည် နည်းဥပဒေ ၆ တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်း သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများ၏ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်း များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်ကြောင်း သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံ တစ်ရာကို တွေ့ရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ်ထိုသို့ ကိုက်ညီ သည်ဟု ယုံကြည်ရန်ထိုက်သင့်သော အကြောင်းရင်းခံများ ရှိလျှင် လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကို ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ဖြစ်စေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးထံသို့ဖြစ်စေ ချက်ချင်းတင်ပြ ရမည်။
၂၀။ အစိုးရအဖွဲ့က နည်းဥပဒေ ၉ (ဂ) အရ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက် အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများ အပါအဝင် သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟို အဖွဲ့သို့ ပေးအပ်ရမည်။
၂၁။ နည်းဥပဒေ ၆တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်း သို့မဟုတ် ကုလ သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ တစ်ရပ်ရပ်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိသည့် သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် သိရှိသည့် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများသည် အဆိုပါ သတင်းအချက် အလက်ကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်း တင်ပြရမည်။
၂၂။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်မတီ သည် အမည်စာရင်းများအဆိုပြုတင်ပြရာတွင်-
(က) သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် ယင်းအရ ပြဋ္ဌာန်းသည့် အမည်စာရင်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုံစံများအပါအဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုံလောက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်အရ လိုအပ်သော အခြားသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် အဆိုပြုတင်သွင်းခြင်း ခံရသူနှင့် သက်ဆိုင် သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာပေးအပ်ရမည်။
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်မတီက သိရှိရန် လိုအပ်မည် ဆိုပါက မိမိနိုင်ငံ၏ အခြေအနေများအားထည့်သွင်း ဖော်ပြရမည်။
၂၃။ ဤနည်းဥပဒေများအရ စိစစ်အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ဗဟိုအဖွဲ့ သည် အခြားသောနိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိုအပ်သလို တိုင်ပင်ညှိ နှိုင်းနိုင်သည်။
၂၄။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်း ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ခံရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အခန်း(၆)
စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်း
၂၅။ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မိန့်အား ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)နှင့်အညီ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရန်အတွက် အမှုတစ်မှုချင်းအလိုက် ဖွဲ့စည်းမည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါဝင်သော အနည်းဆုံးအဖွဲဝင် (၃) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၂၆။ လုပ်ငန်းကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၂၅ အရ ဖွဲ့စည်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖြစ်စေ၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဖြစ်စေ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထိုသို့သော ပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ရန်အတွက် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အုပ်စု အတွက် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်း၊ တမင်ကောက်ခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်း ဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကွင်းဆက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
(ခ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုပိုင် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သူများ၏ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း,
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်အမည်ဖြင့် ထားရှိသည့် သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ လက်ဝယ်တွင်ထားရှိသည့် အဆောက်အဦ၊ မြေကွက်များနှင့် လုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့် သက်သေခံ ပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊
(ဃ) စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်းနည်းဥပဒေခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ သိမ်းဆည်းထား သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ရန် တားမြစ် ခြင်း သို့မဟုတ် ချိပ်ပိတ်ခြင်း၊
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိ ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော မှတ်တမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း၊
(စ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားသော လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားသောလူ ပုဂ္ဂိုလ် ထံမှဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း များထံမှဖြစ်စေ လိုအပ်သောအထောက်အထားများကို တောင်းခံရယူခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။
၂၇။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဤနည်းဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ကို ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အခြားမှတ်တမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် မိတ္တူကူးယူခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုရမည်။
၂၈။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ကာလအတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ် ရပ်ရပ်သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြပြီးအောက်ဖော်ပြပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်သော အမှုကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါက တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်ပါရန် ယင်းအဖွဲ့အစည်းထံလွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါက တရားလို ပြုလုပ်တရားစွဲဆိုခြင်း။
၂၉။ နည်းဥပဒေ ၂၈(က) အရ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်-
(က) စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ၊
(ခ) သိမ်းဆည်းထားသော သက်သေခံပစ္စည်းများ၊
(ဂ) တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ထားသောစာရင်းများ။
၃၀။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း ရန်ပုံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ပေးရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာလျှင် လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြ ရမည်-
(က) ထိန်းချုပ်မိန့်အတည်ဖြစ်မှု သို့မဟုတ် သက်တမ်းရှိမှုကို အခြေပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ တရား လွှတ်တော်ချုပ်က နိုင်ငံဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်သည့် အချိန်အထိ လည်းကောင်း မည်သည့်ပစ္စည်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် အခြားသော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကိုမဆို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အနေအထားပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်သည့် ထိန်းချုပ်မိန့်၊
(ခ) ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိ ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အခြား သော မှတ်တမ်းများအား စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် လိုအပ်ပါက သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့်။
၃၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်-
(က) စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လုံခြုံမှုအဆင့် သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊
(ခ) ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

အခန်း(၇)
ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည်-
(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရှိချက်များနှင့် အညီသတင်းပေးပို့ခြင်း ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးအတွက် အန္တရာယ် အခြေပြုကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းနှင့် အညီ မိမိတို့ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် ကာလအပိုင်းအခြားများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပမှ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက် ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ နည်းဥပဒေများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အ ထည်ဖော်နိုင်ရေးအလို့ငှာ နည်းဥပဒေများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ တိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
(ဂ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ရန် အလို့ငှာ ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု သေချာစေရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှု များကို (၆) လ တစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
(င) နည်းဥပဒေခွဲ(ဃ) နှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ငန်း ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။

အခန်း(၈)
သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၃၃။ လုပ်ငန်းကော်မတီက လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့အား အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာချက်စာရင်း ထုတ်ပြန်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ် မိန့် ထုတ်ပြန်သည့်အခါ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် မည်သည့် ရန်ပုံငွေမဆို မိမိတို့ လက်ဝယ်တွင် ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ မိမိတို့၏ မှတ်တမ်းများကို ချက်ချင်း ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
၃၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် နည်းဥပဒေ ၃၃ အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မိန့် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံငွေများလက်ဝယ်တွင် ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက-
(က) ဥပဒေနှင့် ဤနည်းဥပဒေအရ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများ လုံခြုံမှုရှိရေးနှင့် ယင်းတို့ ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ဆက်သွယ်ပတ်သက်မှု ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းများ မပြုလုပ် နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
(ခ) နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် ရန်ပုံငွေများကို ကြိုတင်သတိပေး ခြင်းနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်မှု ပြုလုပ်ရမည်။
(ဂ) အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အလုပ်လုပ်ရက် (၃) ရက် ထက်နောက်မကျစေဘဲ အတက်နိုင်ဆုံးဆောလျှင်စွာ ပေးအပ်ရမည်-
(၁) ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်သည့် ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
(၂) နည်းဥပဒေ ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့် တားမြစ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု များ။
၃၅။ နည်းဥပဒေ ၁၆ နှင့်အညီ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ ထိန်းချုပ်မိန့်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုကို သတ်မှတ်ကြေညာ ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်သည့် ရန်ပုံငွေများတွင် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်း ကြားစာပေးပို့နိုင်သည်။
၃၆။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ အပါအဝင် ဤနည်းဥပဒေများပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသေချာစေရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်-
(က) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ မှတ်တမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တို့ထံမှ လက်ခံရရှိသည့် ညွှန်ကြားချက်များအရ လုံခြုံမှုအတွက် အပ်နှံသည့်စနစ်အပါအဝင် မိမိတို့ လက်ဝယ်တွင်ရှိသည့် နည်းဥပဒေ ၁၀ ပါ ရန်ပုံငွေများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ထိန်းချုပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(ဂ) နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများအပါအဝင် ရန်ပုံငွေများကို ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများ သို့မဟုတ် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများက ရယူအသုံးပြုရန် အားထုတ်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ နည်းဥပဒေ ၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် ရန်ပုံငွေများကို ရယူအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(င) လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ ရန်ပုံငွေများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
(စ) ဥပဒေအရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများအား ရယူအသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ် မှုတိုင်းကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိစေဘဲ အစီရင်ခံ တင်ပြရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။
၃၇။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် နည်းဥပဒေများတွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများနှင့် အခြားသော မှတ်တမ်းများအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မိတ္တူကူးယူခြင်းများကို ခွင့်ပြုရမည်။

အခန်း (၉)
ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း
၃၈။ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသူသည် အဆိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာသည့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် အတွက် လျှောက်လွှာကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်သွင်းနိုင်သည်။
၃၉။ ဗဟိုအဖွဲ့မိမိကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိချက်အရဖြစ်စေ၊ ဗဟိုအဖွဲ့သို့လျှောက်ထားတင်ပြချက်အရ ဖြစ်စေ အကြမ်းဖက်သမား သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် နည်းဥပဒေ ၆ တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ၌ အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း သို့မဟုတ် ဆက်လက်အကျုံးဝင်ခြင်း ရှိတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည် ပြုချက်ရယူ၍-
(က) နည်းဥပဒေ ၉(ဂ) အရ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းသတ်မှတ် ကြေညာခြင်းခံရသူဖြစ်လျှင် မိမိ၏ သတ်မှတ်ကြေညာချက်စာရင်းမှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။
(ခ) နည်းဥပဒေ ၈ နှင့် ၉ အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထိန်းချုပ်မိန့်ကို ပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန် ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပဒေ ၉ (ဂ) အရ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု၏ တောင်းဆို ချက်အရ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လျှင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(ဃ) ပြည်တွင်းသတ်မှတ်ကြေညာချက်များကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများနှင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ သတ်မှတ်ကြေညာချက် စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ရေး အတွက် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းရှိပါက အဆိုပါ ကော်မတီများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တို့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။
၄၀။ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ဤနည်းဥပဒေအရ ပယ်ဖျက် ခြင်းခံရပါက ဗဟိုအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ကြေညာချက်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မိန့်အား ပယ်ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းကြားချက်ကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရမည့်အပြင် နည်း ဥပဒေ ၃၉ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကိစ္စရပ်များကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၁။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် သတင်းအချက်အလက်အသစ်များ သို့မဟုတ် စိစစ်မှုအသစ်များအရ သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အာဏာပိုင်တို့က အဆိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာချက်အား ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် အကြောင်းကြားလာပါက သတ်မှတ်ကြေညာချက်စာရင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် ဆုံး ဖြတ်နိုင်သည်။
၄၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း စာရင်းအား ပယ်ဖျက်သည့်အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ထိန်းချုပ်တားမြစ်သည့် ရန်ပုံငွေများအား ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပေးရမည်။

အခန်း(၁၀)
သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုများကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၄၃။ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ (ထိခိုက်နစ်နာသူ) သည် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် မှားယွင်းသတ်မှတ် ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော အကြောင်းရင်းခံဖြင့် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်တားမြစ်မှုအား ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် ဗဟိုအဖွဲ့သို့စာဖြင့်ရေးသားလျှောက်ထားနိုင်သည်။
၄၄။ နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူ၏ တင်ပြမှု အပေါ် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၄၅။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ လက်ခံရရှိသည့် လျှောက်လွှာအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အောက်ဖော် ပြပါအချက်များအား အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်-
(က) အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖော်ပြချက်များသည် သတ်မှတ်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ၊
(ခ) ထိခိုက်နစ်နာသူသည် နည်းဥပဒေ ၉ (ဂ) အရ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ပတ်သက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဂ) မှားယွင်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် ရှိ/မရှိ။
၄၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ထိခိုက်နစ်နာသူမှာ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ လိုအပ်ပါက ထပ်လောင်းသတင်းအချက် အလက်များကို ထိခိုက်နစ်နာသည့် အဖွဲ့အစည်းထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့ အစည်းများထံမှ ဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်နစ်နာသူ၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရသော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ လက်ဝယ် တွင်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုပြုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ဖြစ်စေ တောင်းခံရယူနိုင်သည်။
၄၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ထိခိုက်နစ်နာသူမှာ အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားအခိုင်အမာ တွေ့ရှိရပါက ထိခိုက် နစ်နာသူ၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရသော ရန်ပုံငွေများလက်ဝယ်တွင်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုပြုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသို့ အဆိုပါ ထိန်းချုပ်တားမြစ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် ချက်ချင်း ညွှန်ကြားရမည်။
၄၈။ နည်းဥပဒေ ၄၇ အရ ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်တွင် ထိခိုက်နစ်နာသူမှာ သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ကြောင်းညွှန်ပြသည့် အကြောင်းပြချက် များကို ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။
၄၉။ ထိခိုက်နစ်နာသူ၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရသော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများလက်ဝယ်တွင်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုပြုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗဟိုအဖွဲ့က ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်မှုအရ အဆိုပါ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှ ပယ် ဖျက်ပေးရမည်။
၅၀။ ထိခိုက်နစ်နာခြင်းခံရသူ၏ ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်တားမြစ်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်စေကာမူ အဆိုပါ ထိန်းချုပ်တားမြစ်မိန့်သည် အဆိုပါ အမိန့်တွင် အမည်ဖော်ပြခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအပေါ်တွင် ဆက်လက်အတည်ဖြစ်နေစေရမည်။

အခန်း (၁၁)
ထိန်းချုပ်ထားသည့်ရန်ပုံငွေများအား ရယူသုံးစွဲရန်ခွင့်ပြုခြင်း
၅၁။ ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများကို ရယူအသုံးပြုရန်အတွက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေး သို့မဟုတ် အခြားဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်လိုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသော်လည်းကောင်း စာဖြင့်ရေးသားလျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိပါ ကဗဟိုအဖွဲ့သည် အဆိုပါ ရယူအသုံးပြုရန်၊ ငွေပေးချေရန် သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်ရယူရန် လျှောက်ထားချက်သည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည်ဟု ကျေနပ်လက်ခံမှုရှိလျှင် အဆိုပါထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကရယူအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အခြားသော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေး သို့မဟုတ် အခြားသော ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးအပ် ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
(က) အစားအသောက်၊ ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ် ပေါင်နှံမှု၊ ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှု၊ အခွန်အခများ၊ အာမခံကြေးများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု (ရေ၊ မီး၊ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ငွေ့) သုံးစွဲခများ အပါအဝင် ကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်မှုရှိသည့် အခြေခံကုန်ကျစရိတ်များ၊
(ခ) ကျွမ်းကျင် အတတ်ပညာရှင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခများနှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုများ ပေး အပ်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အသုံးစရိတ်များဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှုရှိသည့် ငွေပေးချေမှု များ၊
(ဂ) ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အခြားသော ငွေရေးကြေးရေးအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များအား ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအတွက် ကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်မှုရှိသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်ခများ။
၅၂။ (၁) သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံ ထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ရယူ သုံးစွဲခွင့်ပြုသည့် သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အခြားအကျိုးအမြတ်များကို အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ် များသို့ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခွင့်ပြုသည့် နည်းဥပဒေ ၅၁ အရ ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ-
(က) အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အား စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့်
(ခ) အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီက အတည်မပြုလျှင်
(၂) အထက်ပါနည်းဥပဒေခွဲ ၁ (က) အရ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပေးပို့သည့်နေ့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။ အဆိုပါ (၁၀)ရက်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီက အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိလျှင် အဆိုပါဆုံးဖြတ် ချက်ကို အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၅၃။ နည်းဥပဒေ ၅၁ တွင် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အယ်လ်ကိုင်ဒါအရေးယူပိတ်ဆို့ရေး စာရင်းတွင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များသည် သာမန် သို့မဟုတ် အထူးကုန်ကျစရိတ်များအတွက် လိုအပ်သမျှသော ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်အတွက် သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိုင်း အယ်လ်ကိုင်ဒါ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားလိုပါက အဆိုပါ လျှောက်ထားချက်အား ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်း(၁၂)
တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးစီးပွားအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများအား ဖြေရှင်းခြင်း
၅၄။ ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရပြီး နည်းဥပဒေ ၈ နှင့် ၉ အရ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ငွေကြေးများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရသော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤနည်းဥပဒေများအရ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရသည့် သဘောရိုးဖြင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းခံရသူကြောင့် မိမိနစ်နာခဲ့ရသည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းနိုင်သည်။
၅၅။ နည်းဥပဒေ ၅၄ အရ လျှောက်ထားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါလျှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားသည့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် အကျိုးသက်ဆိုင်မှုရှိပါက ဗဟိုအဖွဲ့သည် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်-
(က) ထိန်းချုပ်ထားသော ပစ္စည်းများအားရောင်းချရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ငွေသားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ခ) အဆိုပါ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးသက်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး ပမာဏရှိသည့် ငွေကြေးကို ရောင်းချရသည့် အသားတင်ငွေမှ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးအပ်ရန်၊
(ဂ) ထိန်းချုပ်မိန့်အား ဆက်လက်အတည်ပြုထားရှိနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရ သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးသက်ဆိုင်မှု ပမာဏကို အဆိုပါပစ္စည်းရောင်းချ ရငွေ လက်ကျန်မှ ချန်လှပ်ထားရှိရန်။
၅၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ထိန်းချုပ်မိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ သဘောရိုးဖြင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် တတိယ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် အဆိုပါ ပယ်ဖျက်မှုများကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာရမည်။
၅၇။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇၊ ၁၉၈၉ နှင့်နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးဖြတ်ချက် များအရ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၆ နှင့်အညီ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများ နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောရိုးဖြင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သော တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ရပ်ရပ်သည် အဆိုပါ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်း မှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် လျှောက်လွှာကို အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း တင်သွင်းနိုင်သည်-
(က) ဗဟိုအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ အရေးယူပိတ်ဆို့ရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(ခ) ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတာဝန်ခံ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှတစ်ဆင့် ကုလသမဂ္ဂအရေးယူဆောင်ရွက် ရေးကော်မတီသို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ မိတ္တူပေးပို့ခြင်း။
၅၈။ နည်းဥပဒေ ၅၇ အရ လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းနှင့် အထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၅၉။ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း သဘောရိုးဖြင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည့် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းသည် နည်းဥပဒေ ၉ အရ ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသော လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ အမှုတွင်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ထိန်းချုပ်ထား သည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ညွှန်ကြား ချက်နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းကော်မတီမှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
၆၀။ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိနစ်နာခဲ့ရသည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများ အား သဘောရိုးဖြင့် အဖိုးစားနားပေး၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး လက်ဝယ် ထားရှိကြောင်း သက်သေပြရန် တာဝန်ရှိစေရမည်။

အခန်း(၁၃)
အထွေထွေ
၆၁။ တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများက လုံခြုံရေးအဖွဲ့တာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များက ဖြစ်စေ အကြမ်း ဖက်မှုကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့မှုကို သော် လည်းကောင်းကျူးလွန်သူကို တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးအရာရှိသည် ဖမ်း ဆီးခြင်း၊ ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ယာဉ် နှင့် တိရစ္ဆာန်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရ သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို နေ့စဉ်အခြေအနေအစီရင်ခံစာ (Daily Situation Report) ကောက်နှုတ်ချက် မိတ္တူမှန်နှင့် အတူ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခြင်းမရှိစေဘဲ အနီးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ စနစ်တကျ လွှဲအပ်ရမည်။
၆၂။ ဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ရှာဖွေအမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သက်သေခံ ပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ တရားစွဲ တင်ပို့ခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤနည်းဥပဒေများတွင် အတိ အလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိလျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆၃။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဥပဒေအရ အရေးယူသောပြစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆုငွေ ချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) ဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း သတင်းပေးသူ၊
(ခ) လျှို့ဝှက်အမာခံသတင်းပေးသူ၊
(ဂ) အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရန် ထိရောက်စွာ တားဆီးနှိမ်နင်းသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ပြည်သူများ။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s