ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၈။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရ မည်-
(က) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ဆိုသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိယုံကြည်ရာအလိုက် ကိုးကွယ်သောဘာသာ ကို ဆိုသည်။
(ခ) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိ၏ ယုံကြည်ရာအလိုက် ကိုးကွယ် လျက်ရှိသောဘာသာကို စွန့်လွှတ်၍ အခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာသို့ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ခြင်း ကိုဆိုသည်။
(ဂ) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ ဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားသူ ကိုဆိုသည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်း ခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(င) မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံး ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဌာနကို ဆိုသည်။
(စ) သက်သေခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသော ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန် လျှောက်ထားခြင်း
၃။ (က) မြို့နယ်အသီးသီးတွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်း ဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသည်-

(၁) မြို့နယ်သာသနာရေးမှူး မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၊ ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက် ရွေးချယ်တင်ပြသည့် ငါးဦး ထက်မပိုသော မြို့မိမြို့ဖများအနက်မှ မိမိတို့အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း ရွေးချယ် သူတစ်ဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မခံရသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် ရွေးချယ်တင်ပြသည့် လေးဦးထက် မပိုသော မြို့မိမြို့ဖများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ
(၄) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်
(၆) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ မြို့နယ်အဆင့် ပြည်တွင်းအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။ အတွင်းရေးမှူး
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) နှင့် (၃) ပါ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လပ် သည့်အခါဖြစ်စေ၊ အစားထိုးရွေးချယ်ရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်အခါဖြစ်စေ လစ်လပ်သည့် အဖွဲ့ဝင် ကို သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြန်လည် ရွေးချယ် တင်ပြရမည်။
၄။မည်သူမဆို-
(က) မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာမှ အခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာသို့ ဖြစ်စေ၊ ဘာသာမဲ့အဖြစ်မှ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တစ်ခုသို့ဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုခုမှ ဘာသာမဲ့အဖြစ်သို့ဖြစ်စေ မိမိ၏ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကူးပြောင်းခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိထားသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာမှ မူလမိမိ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသို့ဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာသို့ ဖြစ်စေ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်။
၅။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသည်-
(က) အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) မိမိ၏ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒဖြင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုခြင်း ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါအချက်များ ဖော်ပြထားသော လျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြရမည်-
(၁) အမည်၊
(၂) အသက်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်၊
(၃) ကိုင်ဆောင်သည့် လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့် အမှတ်၊
(၄) မွေးဖွားရာအရပ်၊
(၅) နေရပ်လိပ်စာ၊
(၆) ဖခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၇) မိခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၈) ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိလျှင် ၎င်း၏အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၉) လက်ရှိကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၁၀) ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၁၁) ယခင်က ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခဲ့ဖူးခြင်း ရှိ မရှိ၊ ရှိလျှင် လျှောက်ထားခဲ့သည့် မြို့နယ်နှင့် သက်သေခံလက်မှတ် အမှတ်၊
(၁၂) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသည့် အကြောင်းရင်း သို့မဟုတ် ဘာသာမဲ့အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလိုသည့် အကြောင်းရင်း။
၆။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံးသည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြသည့် လျှောက်လွှာ ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-
(က) လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားခြင်းရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ) လျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါက လိုအပ်ချက်ကို ရှင်းပြ၍ ဖြည့်စွက် တင်ပြ စေရမည်။
(ဂ) လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင် စာရင်း ရေးသွင်းပြီး အမှုတွဲ ဖွင့်လှစ်ရမည်။
(ဃ) ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူအား မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်၏ နောက်တစ်နေ့မှ ခုနှစ်ရက်အတွင်း သင့်လျော်သည့်နေ့ရက်ကို ချိန်းဆိုရမည်။
(င) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ၏ နေရပ်သည် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံး တည်ရှိရာ နေရာနှင့် ဝေးကွာသောနေရာ သို့မဟုတ် သွားလာရေးခက်ခဲသော နေရာဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်း တင်ပြ၍ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူအား အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ရန် လိုအပ်သလို စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၃)
သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
၇။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည်-
(က) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းလိုသူအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ပုဒ်မ၃ ပါ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး အနက်မှ ကူးပြောင်းသည့် ဘာသာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြို့မိမြို့ဖနှစ်ဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ကျော် ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒအရ လျှောက်ထားခြင်း ဟုတ်မဟုတ် သိရှိနိုင်ရန် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်း လိုသူအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း နှင့် အနိုင် အထက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့သဘောသက်ရောက်သော အပြောအဆို ၊ အပြုအမူတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ တွေ့ဆုံမေးမြန်း သိရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အောက်ပါအချက်များကို ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ လေ့လာနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း၉၀ ထက်မပိုသော ကာလကို သတ်မှတ်ပေးရမည်-
(၁) ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ အခြေခံသဘော၊
(၂) ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း နှင့် ပစ္စည်း ခန်းခွဲဝေခြင်း ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊
(၃) ကူးပြောင်းလိုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့် သားသမီး အုပ်ထိန်းခြင်း ဆိုင်ရာဓလေ့ ထုံးတမ်းများ။
(င) ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုလျှင် ယင်းပုဒ်မခွဲပါ ကာလကုန်ဆုံးသည့် နေ့ရက်မှ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက် မပို သောကာလအထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
(စ) ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက တောင်းဆိုလျှင် ကူးပြောင်းရန် လျှောက်ထားသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ အချက်များကို နှံ့စပ်သူ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ သတ်မှတ်ရက် သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (င) အရ တိုးမြှင့်ပေးသည့် ရက်ပြည့်သည့် အချိန်တွင် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူကို ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးရာ၌ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူက-
(၁) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တင်ပြလျှင် သာသနာရေး ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် သည့်အတိုင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပြီး ထိုသူအားကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။
(၂) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုရန် ဆန္ဒမရှိတော့ကြောင်း တင်ပြလျှင် ယင်း၏ တင်ပြချက်ကို သာသနာရေး ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပြီး ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းရန်လျှောက်လွှာကို သိမ်းဆည်းထားရမည်။
(ဇ) ပုဒ်မခွဲ(ဆ) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူ၏ ဆန္ဒကို ယင်းကိုယ်တိုင် စာဖြင့် ရေးသား လက်မှတ်ရေးထိုးစေရမည်။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူသည် ကိုယ်တိုင်စာရေးသားနိုင်ခြင်း မရှိပါက မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့က ရေးသား၍ ပြန်လည်ဖတ်ပြပြီး ယင်းအား လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဗွေ ခတ်နှိပ်စေခြင်း ပြုရမည်။
၈။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည်-
(က) ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ် (င) အရ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်သတင်းပို့ခြင်း မရှိလျှင် ယင်းထံစာဖြင့် နှိုးဆော် အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အကြောင်းကြားသော်လည်း သတင်းပို့ရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်နေပါက လျှောက်ထားသူအား သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရခြင်း မရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အမှုတွဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
၉။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခြင်း မပြုနိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် ခိုင်လုံသောအကြောင်း ပေါ်ပေါက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ပုဒ်မ ၇ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပြီး သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်သည်-
(က)အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ပြီး သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း၊
(ခ) ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရခြင်း၊
(ဂ) မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
၁၀။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည်-
(က) ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)အရ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်အခါ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်း ပြုသူနှင့် ပတ်သက်သော အောက်ပါအချက်များကို ဖော်ပြ၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်သာသနာရေး ဦးစီးဌာနနှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနများသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်-
(၁) အမည်၊
(၂) ဖခင်အမည်နှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၃) ကိုင်ဆောင်သည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်၊
(၄) နေရပ်လိပ်စာ၊
(၅) မူလကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊
(၆) ကူးပြောင်းခွင့်ပြုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ။
(ခ) တစ်စုံတစ်ဦး၏ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုခြင်းကြောင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုရန် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း-
(၁) လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်၏ တင်ပြချက်အရ သိရှိရလျှင် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း မပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိရမည်။
(၂) လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်က တင်ပြခြင်းမပြုသော်လည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် စိစစ်တွေ့ရှိရသော် စိစစ်တွေ့ရှိချက်ကို လျှောက်ထားသူအား အသိပေး မေးမြန်းပြီး လျှောက်ထားသူက ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းထပ်မံ အတည်ပြုပါက အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်း တင်၍ သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်သာသနာရေးဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနများသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။
၁၁။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီး သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခွင့် ရရှိပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁၂။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းသူသည် သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိသည့်အခါ-
(က) ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းကို ကူးပြောင်းသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုးကွယ်ရာဘာသာပြောင်းလဲ မှတ်တမ်း တင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ယင်းသက်သေခံ လက်မှတ် မိတ္တူနှင့်အတူ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၁၃။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုသူသည် သက်သေခံလက်မှတ် ရရှိပြီးနောက် အချိန်ကာလ တစ်ခုတွင် ထပ်မံ၍ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းပြုလျှင် ယင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို မှတ်ပုံ တင်ရေး အဖွဲ့သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

အခန်း(၄)
တားမြစ်ချက်
၁၄။ မည်သူမျှ မည်သည့်ဘာသာသာသနာကိုမဆို စော်ကားရန်၊ အကြည်ညိုပျက်စေရန် သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးပြုရန် အကြံဖြင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းမပြုရ။
၁၅။ မည်သူမျှ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းရန် ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ ခိုင်းစေခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုခြင်း မပြုရ။
၁၆။ မည်သူမျှ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်း ကို ဟန့်တားခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။

အခန်း(၅)
ပြစ်ဒဏ်
၁၇။ မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၁၄ ပါတားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်နှစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၁၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်သုံးသိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၁၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၀။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူသည် ယခင်က ယင်းပြစ်မှုဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရလျှင် ထပ်မံကျူးလွန်သော ပြစ်မှုအတွက် မူရင်းပြဋ္ဌာန်းသော အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း(၆)
အထွေထွေ
၂၁။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံးက ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံးမရှိပါက မြို့နယ်သာသနာရေးမှူး၏တာဝန်ကို ပူးတွဲ ထမ်းဆောင်သော မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၂။ မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမှုတွဲနှင့် မှတ်တမ်းများကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရမည်။
၂၃။ (က) ပြည်ပရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများသို့လည်းကောင်း၊ မိမိနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတွင် မြန်မာသံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့ မရှိပါက အနီးဆုံးနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ သို့ လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအရာရှိနှင့် ကောင်စစ်ဝန်တို့သည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသူက ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆက်သွယ်ပါက ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)မှ (ဇ) အထိ၊ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မ ၁၀နှင့် ပုဒ်မ ၂၂ တို့ပါ ကိစ္စရပ်များကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၄။ သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ ဆောင်ရွက်သော သာသနာပြု လုပ်ငန်းများသည် ပုဒ်မ ၁၅ ပါ သွေးဆောင်ခြင်းဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
၂၅။ ဤဥပဒေအရ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းသည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
၂၆။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်သော မှတ်ပုံတင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၇။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေ အရ သာဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၈။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s