ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၀။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဆိုရာတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် –
(၁) အစိုးရကဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေ ထုတ်ဝေသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်သည့် ငွေတိုက်လက်မှတ်များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရနှင့် ယင်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ဝေသည့် ငွေတိုက်လက်မှတ်များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊
(၃) အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများက ထုတ်ဝေသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် ရှယ်ယာများ၊ စတော့များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အရေး များ၊ ရွေးချယ်ခွင့်များနှင့် ဝရမ်းများ၊
(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ဟု သတ်မှတ်သည့် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ။
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အောက်ပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည် –
(၁) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
(၂) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(၃) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း၊
(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(၅) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း၊
(၆) ကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းဟု သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီက ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကို အသုံးပြု၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်း တို့ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကိုယ်စား ငွေချေးသက်သေခံလက် မှတ်များရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းပြုရာတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီက ကော်မရှင်၊ အခကြေးငွေသို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်ခရယူ၍ ကြားခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ရောင်းချရာတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက် မှတ်အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို ထုတ်ဝေသူက အများပြည်သူသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(စ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေ ခံလက်မှတ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်များကို အခကြေးငွေရယူ၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်း နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများက အပ်နှံသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို လက်ခံခြင်း၊ လုပ်ငန်း နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လုပ် ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများသို့ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ပေးအပ်ခြင်း၊ ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှုပြီးမြောက်သည့် ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်များကို ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အပါအဝင် အပြီးသတ် ရှင်းလင်းပေး ခြင်းနှင့် ပေးဝေခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက် ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ဈေးကွက် သို့မဟုတ် နေရာကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်လုပ်ကိုင်သည့်စနစ်တစ်ရပ်လည်းပါဝင်သည်။
(ဈ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ရန်တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီကို ဆိုသည်။
(ည) စတော့အိပ်ချိန်း ဆိုသည်မှာ ယင်းစတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်မှုစနစ်နှင့် နည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် စုစည်းဆောင်ရွက်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်ကိုဆိုသည်။
(ဋ) ကောင်တာဈေးကွက် ဆိုသည်မှာ စာရင်းမဝင်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်း အားစုစည်းဆောင်ရွက်သည့်ဈေးကွက်ကို ဆိုသည်။
(ဌ) ရှယ်ယာ ဆိုသည်မှာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မတည်ငွေရင်းတွင် ပါဝင်သည့် အစု ရှယ်ယာကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရှယ်ယာနှင့် စတော့ကို ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းမရှိလျှင် စတော့လည်း ပါဝင်သည်။
(ဍ) ဝရမ်း ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသောနေ့တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူက ရှယ်ယာများကို လဲလှယ်ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဎ) ပဋိညာဉ်မှတ်တမ်း ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီက ယင်း၏လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ ပေးပို့သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်မှုကိုအတည်ပြုကြောင်း အချက် အလက်စုံလင်စွာပါဝင်သည့် ရှင်းလင်းချက်ကို ဆိုသည်။
(ဏ) စာရင်းဝင်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ရန် စတော့အိပ်ချိန်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သို့မဟုတ် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(တ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ကော်မရှင်က ထုတ်ပေးသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ကော်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကြီးကြပ် ရေးကော်မရှင်ကို ဆိုသည်။
(ဒ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပီပြင်စွာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရေရှည်လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ စုစည်းရယူနိုင်မည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်စနစ်တကျပေါ်ထွန်းစေရန်၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု မြင့်မားလာစေပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးတက်ထွန်းကားလာစေရန်၊
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ချောမွေ့စေရေးနှင့် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်၊
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန်၊
(စ) အများပြည်သူ၏ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးပွားလာစေရန် အားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ငွေရေး ကြေးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်။

အခန်း (၃)
ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် –
(က) သင့်လျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် အနည်းဆုံးငါးဦး ပါဝင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို တစ်ပါတည်း ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။
(ဂ) အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၅။ (က) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစီက နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလှည့်ကျနုတ်ထွက်ပေးရမည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လစ်လပ်သွားသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏နေရာတွင် သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးအား ဆက်လက်ခန့်အပ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် မိမိ၏ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသော်လည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့က ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အသစ် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းမပြုမီ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မရှင်၏စီမံခန့်ခွဲရေးအကြီးအမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၇။ ကော်မရှင်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ခ) လိုင်စင်ရရှိသူက တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးနိုင် သည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုင်စင်ခများ၊ ဒဏ်ကြေးများ ကောက်ခံရမည်။
၈။ ကော်မရှင်သည် –
(က) စတော့အိပ်ချိန်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မ ဟုတ် ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်းက လိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် ခွင့်ပြုမိန့် ကို ကာလသတ်မှတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက စတော့အိပ်ချိန်းအား ထုတ်ပေးထားသည့် ခွင့်ပြု မိန့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် –
(၁) အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် စတော့အိပ်ချိန်းလုပ်ငန်း ရပ်စဲသွားခြင်း၊
(၂) စတော့အိပ်ချိန်းကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
(၃) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးပါဝင်ရမည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်အောက် လျော့နည်းသွားခြင်း၊
(၄) အခန်း (၉) ပါ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများအရ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေသောလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၉။ ကော်မရှင်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီနှင့် စတော့အိပ်ချိန်း၏ စာရင်းစစ်ခန့်ထားရေးအတွက် တင်ပြ ချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်သည်။
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် ယင်းဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်သည်။
၁၀။ ကော်မရှင်သည် စာရင်းမဝင်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ကောင် တာဈေးကွက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အတူ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေချေးသက် သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက စုပေါင်း၍ လျှောက်ထားလာလျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၁၁။ ကော်မရှင်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် အကြံ ဉာဏ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်သည်။
(ခ) လိုအပ်သော လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပြီး ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ် မှတ်ပေးနိုင်သည်။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုဖြစ်စေ၊ ကောင်တာဈေးကွက်ကိုဖြစ်စေ၊ စတော့အိပ်ချိန်းကို ဖြစ် စေ လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။ ထို့ပြင် အခါအားလျော်စွာစုံစမ်းမှုနှင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။
(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ပေးအပ်သော အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၁၂။ ကော်မရှင်သည် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်း များကို သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကိုင်စံများနှင့်အညီ စာရင်းထိန်းသိမ်းစေရန် ကြီးကြပ်ရမည့် အပြင် ယင်းတို့ထံမှ လိုအပ်သောစာရင်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရှင်းတမ်းများ၊ အခြားအထောက်အထားများ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံရယူနိုင်သည် –
(က) အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၊
(ဂ) ကောင်တာဈေးကွက်၊
(ဃ) စတော့အိပ်ချိန်း၊
(င) အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၊ ကောင်တာဈေးကွက်နှင့် စတော့အိပ်ချိန်းတစ်ခုခု၏ တာဝန်ရှိသူ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသူ၊
(စ) လိုင်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်းလိုင်စင်ရရှိသူ၏ ရှေ့နေ၊ စာရင်းစစ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်။
၁၃။ ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ငွေချေးသက် သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ဆက်နွှယ်သော လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၁၄။ ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရမည့် တာဝန်တစ်ရပ် ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် မသမာမှုကျူးလွန်ကြောင်း ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိလျှင် ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သည့် မည်သူ့ကိုမဆို ခေါ်ယူခွင့်၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့်နှင့် သက်သေခံ ချက်များ ရယူခွင့်တို့ ရှိသည်။
၁၅။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်စဉ် ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမှတစ်ပါး အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုဘဲ လျှို့ဝှက်ထားရမည်။

အခန်း(၄)
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ
၁၆။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီကို ဖွဲ့စည်း၍ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။
၁၇။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် –
(က) ကုမ္ပဏီ၏အမည်၌ “ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်” ဟူသော စကားရပ် ပါရှိရမည်။
(ခ) အစုရှယ်ယာအားဖြင့် ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ဂ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းနှင့် အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းရှိရမည်။
(ဃ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်ရမည်။
၁၈။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ကော်မရှင်က ထုတ်ပေးသော လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးရရှိလျှင် လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၉။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ တရားမျှတမှုရှိရမည့်အပြင် သဘောရိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၀။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် –
(က) ကုမ္ပဏီ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာစာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ စာရင်းစစ်ကို ခန့်ထားခြင်းမပြုမီ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
(ဂ) စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရမည်။
(ဃ) ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းကို လျှော့ချခြင်းမပြုရ။
(င) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ရမည်။
(စ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း ပြီးမြောက်သောခါ ထိုသို့လဲလှယ် ရောင်းဝယ် ခြင်းပြီးမြောက်ကြောင်း ပဋိညာဉ်မှတ်တမ်းကို မိမိကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရမည်။
၂၁။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေသည့် အခန်း (၉) ပါ တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
၂၂။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် –
(က) နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးတိုင်း အသားတင်အမြတ်ငွေထဲမှ သီးသန့်ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုဆောင်းထားရှိရမည်။
(ခ) စုဆောင်းထားရှိသော သီးသန့်ရန်ပုံငွေအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပေးလျော်ရန်ကိစ္စအတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။ အခြားကိစ္စအတွက် သုံးစွဲလိုပါက ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

အခန်း (၅)
လိုင်စင်
၂၃။ လိုင်စင်အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(စ) ကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းဟု သတ်မှတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းလိုင်စင်။
၂၄။ ကော်မရှင်သည် လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၂၅။ အောက်ပါလိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ရရှိရန် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကသာလျှင် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်။
၂၆။ (က) ပုဒ်မ ၂၅ ပါ လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုး ရရှိထားသော ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို သီးခြားလိုင်စင် ရယူ ရန်မလိုဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလိုင်စင် ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂၇။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ယင်းကုမ္ပဏီ ၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲ၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂၈။ ကော်မရှင်သည် –
(က) ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မ ၂၆ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ အရ လျှောက်ထားသည့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပါက စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။
၂၉။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကို လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။
၃၀။ ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၉ အရ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၃၁။ ကော်မရှင်သည် လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
၃၂။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် –
(က) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) လိုင်စင်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။
၃၃။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် –
(က) လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြု လျှင် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လိုင်စင်ကို ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည် အပ်နှံရမည်။
(ခ) လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်း လျှင် ထိုသို့ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကော်မရှင်သို့ ၇ ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားပြီး လိုင်စင်ကို ပြန်လည် အပ်နှံရမည်။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုသည့် အခါ ဖြစ်စေ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကို အလိုအလျောက်စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းလိုသည့် အခါ ဖြစ်စေ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းများအား တရားရုံးက ဝရမ်းကပ်ထားခြင်း၊ ပစ္စည်း ထိန်းခန့်ထား၍ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းပြုသည့်ကာလတွင် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
၃၄။ ကော်မရှင်သည် လိုင်စင်ရရှိသူက အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည် –
(က) လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုက် နာရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ခ) လိုင်စင်ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(ဂ) ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ဃ) သေဆုံးခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူမွဲအဖြစ်ကြေညာခံရခြင်း၊
(င) အခန်း (၉) ပါ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊
(စ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းများကို မမှန်မကန်ပြုစုခြင်းနှင့် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
(ဆ) လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ ခိုးမှု၊ ယုံကြည်အပ်နှံရေးဖောက်ဖျက်မှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သက်ဆိုင်သောပြစ်မှုဖြင့် စီရင်ခံရခြင်း။

အခန်း (၆)
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေခြင်း
၃၅။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီသည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်းမပြုမီ မည်ကဲ့သို့ ကမ်း လှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။ ကော်မရှင်သည် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်။
(ခ) အများပြည်သူသို့ကမ်းလှမ်းရောင်းချသည့်အခါ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ၏အရေးကြီးသော အချက်အလက်များပါဝင်သည့် အလားအလာညွှန်းတမ်းကိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ရမည်။
၃၆။ ကော်မရှင်သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများက ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အသစ် ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၃၇။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်တွင် မိမိကုမ္ပဏီက ထုတ်ဝေသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်မှုပြီးမြောက်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာငွေချေး သက် သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက ပဋိညာဉ်မှတ်တမ်းပေးပို့၍ လက်ခံရရှိသည့်အခါ ဝယ်ယူသူက လက်ရှိ အစုရှယ်ယာဝင်၏ အမည်မှ ယင်း၏အမည်သို့ ပြောင်း၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် တောင်းဆိုလာလျှင် အမည် ပြောင်း၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)
စတော့အိပ်ချိန်း
၃၈။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် –
(က) ကော်မရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေ များအရ ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
(ခ) ယင်း၏စာရင်းဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်မှုများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကြီး ကြပ်ကွပ်ကဲရန်တာဝန်ရှိသည်။
(ဂ) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ကော်မရှင်၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကို ခံယူရမည်။
၃၉။ (က) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ကော်မရှင်က ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသော ငါးဦးထက်မပိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ် တင်မြှောက် သည့် ငါးဦးထက်မပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ)ကော်မရှင်သည် စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရာ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတရှိသူများကို ရွေးချယ်ရမည်။
(ဂ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ရမည်။
(ဃ) ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ တစ်ဦးအား အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် သတ်မှတ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။
(င) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် လိုအပ်သော ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(စ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်ရမည်။
၄၀။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကို ကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားသည့် နေရာတွင်သာ ဆောင်ရွက် ရမည်။
(ခ) ကော်မရှင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စာရင်းစစ်ကို ခန့်ထားရမည်။
(ဂ) စာရင်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်သို့ နှစ်စဉ်တင်ပြရမည်။
(ဃ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။
၄၁။ စတော့အိပ်ချိန်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ခ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်မည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအတွက် စာရင်းဝင်စံများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်မည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို မှတ်ပုံတင်ထားရှိခြင်း၊
(ဃ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်မှုပြီးမြောက်ခဲ့သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အရောင်းအဝယ် မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထားရှိခြင်း၊
(င) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းပြုစုထားခြင်း၊
(စ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက ပေးရမည့် အဖွဲ့ဝင်ကြေး၊ ရှယ်ယာ စာရင်း ဝင်ကြေး၊ သီးသန့်ရန်ပုံငွေနှင့် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ယင်းငွေများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဆ) လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊
(ဇ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ မှန်ကန်မှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။
၄၂။ စတော့အိပ်ချိန်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်းအတွက် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် အဖွဲ့ဝင်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီအရေ အတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ် ပေးခြင်း၊
(ဃ) လုံလောက်သော အကြောင်းရှိပါက မိမိစတော့အိပ်ချိန်း၏ ရောင်းဝယ်မှုများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်မှုများကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း၊
(င) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ဆက်လက်၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မသင့်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(စ) အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဖြစ်စေ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပါက ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း။
၄၃။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် မိမိ၏ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အသစ်ရေးဆွဲလျှင်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၈)
ကောင်တာဈေးကွက်
၄၄။ ကောင်တာဈေးကွက်တည်ထောင်လိုသည့် သုံးခုအောက်မနည်းသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများသည် ကော်မရှင်သို့ စုပေါင်းလျှောက်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်အခါ ကောင်တာဈေးကွက်ကို တည်ထောင်နိုင်သည်။
၄၅။ (က) ပုဒ်မ ၄၄ အရ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကောင်တာဈေးကွက်ကို တည်ထောင်သည့်အခါ အဖွဲ့ဝင်ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ငါးဦးထက်မပိုသော အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ကောင်တာဈေးကွက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှတစ်ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ် ရမည်။
(ဂ) ကောင်တာဈေးကွက်ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ တစ်ဦးအား အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်သတ်မှတ် တာဝန် ပေးနိုင်သည်။
၄၆။ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်အရ တည်ထောင်သော ကောင်တာဈေးကွက်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် တံဆိပ်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံခွင့်ရှိသည်။
၄၇။ ကောင်တာဈေးကွက်သည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့်နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရမည်။
၄၈။ ကောင်တာဈေးကွက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အခန်း (၉) ပါတားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများအရ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထင်ရှားစွာထိခိုက်နစ်နာစေလျှင် ကော်မရှင်သည် ကောင်တာဈေးကွက်အား ထုတ်ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်း ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၉)
တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုများ
၄၉။ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေသော ပြုလုပ်မှု များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်တွင် လုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းဝင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းဝယ်မှုပြုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လှည့်စားမှု သို့မဟုတ် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ကြီးမားစွာဖြစ်စေသည့် လိမ်လည်ခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ မှားယွင်းသည့်ဖော်ပြချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထိမ်ချန်ထားခြင်းပြု ရာတွင် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အခြားသူများကို လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုပြုရန်အလို့ငှာ မမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟ အသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြီးမားစွာ သက်ရောက်မှုရှိစေသည့် မပြည့်စုံသော၊ အချိန်အခါမသင့်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိ ပေးခြင်း၊
(ဂ) မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းအတွက် သို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းပြုရန် အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ အတွင်းသတင်း အချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း မရှိသည့် အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊
(ဃ) မမှန်ကန်သော ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကို ဖန်တီး၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရန် အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်၍ သို့မဟုတ် အခြားသူများ အား သွေးဆောင်ဖြားယောင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှု နည်းလမ်း များကို အသုံးပြုခြင်း။

အခန်း (၁၀)
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း
၅၀။ (က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အပ်နှံမှု လက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လိုပါက ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၅၁။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လိုပါက ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန်မလိုဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပါက ကော်မရှင်သို့ အသိပေးတင်ပြရမည်။
၅၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သည့် အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ တာဝန်ပေးနိုင်သည်။

အခန်း(၁၁)
အယူခံခြင်း
၅၃။ (က) ပုဒ်မ ၄၂ ပါ စတော့အိပ်ချိန်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ချမှတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ အယူခံ ဝင်နိုင်သည်။
(ခ) ကော်မရှင်က ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အယူခံမှုကို စိစစ်ပြီး စတော့အိပ်ချိန်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၁၂)
တားမြစ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
၅၄။ မည်သူမျှ အခန်း (၉) ပါတားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများကို ဖောက်ဖျက်ပြီး အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်နစ်နာစေရန် မပြုလုပ်ရ။
၅၅။ မည်သူမျှ –
(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
(ခ) ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ကောင်တာဈေးကွက်ကိုဖြစ်စေ၊ စတော့အိပ်ချိန်းကိုဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်း၊ ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်း၏လုပ်ငန်းများ၊ ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်းသဘောသက်ရောက်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
(ဂ) ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်း၏အမည်ကို ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ အသုံးမပြုရ သို့မဟုတ် ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်း၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အယောင် ဆောင်ခြင်းမပြုရ။
၅၆။ မည်သည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျှ ရရှိထားသောလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်စေခြင်းမပြုရ။
၅၇။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူမျှ မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ပါး အခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို မိမိကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရ။
၅၈။ မည်သည့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းမျှ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင် ရွက်စဉ် ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမှတစ်ပါး အခြားမသက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးဦးကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုရ။
၅၉။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမျှ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စီးပွား ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
၆၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ ပါ တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူ ကို ၁၀ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၆၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံ ရလျှင် ထိုသူကိုငါးနှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။
၆၂။ မည်သည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၆၃။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၆၄။ မည်သည့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ဝန်ထမ်းမဆို ပုဒ်မ ၅၈ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၆၅။ မည်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမဆို ပုဒ်မ ၅၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၆၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ် စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၃)
အထွေထွေ
၆၇။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်ကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ ပီပြင်စွာတည်ထောင်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်မီ ကူးပြောင်းဆဲကာလအတွင်း –
(က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကူးပြောင်းဆဲကာလတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ လိုအပ်ပါက ယင်းကူးပြောင်းဆဲကာလကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
(ခ) ကူးပြောင်းဆဲကာလအတွင်း ကော်မရှင်နှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်သည့် လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာနအား လွှဲအပ်တာဝန် ပေးရမည်။
(ဂ) ကူးပြောင်းဆဲကာလတွင် ဝန်ကြီးဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်သည့် လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရာတွင် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ် ပြန်နိုင်သည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံတော် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေတွင် မည်သို့ပင်ပြဋ္ဌာန်းပါရှိစေကာမူ ဝန်ကြီး ဌာနသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းစေပြီး စတော့အိပ်ချိန်းနှင့် ကောင်တာဈေးကွက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၆၈။ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။
၆၉။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့် ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၇၀။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကော်မရှင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ စစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
၇၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် –
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် ကော်မရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကော်မရှင်တို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s