စာရင်းအင်းဥပဒေ

စာရင်းအင်းဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၆ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်များ
၁။ ဤဥပဒေကို စာရင်းအင်းဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို ပြုစုရာတွင် စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာကောက်ယူစုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အခြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပြုစုထားရှိမှုများမှ မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းကိုးကား ၍ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသောစနစ်ကို ဆိုသည်။
(ခ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်စု၊ ပညာရှင်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့်အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။
(ဂ) စာရင်းအင်းဆိုသည်မှာ အချက်အလက်များအား ကောက်ယူစုစည်းပြုစုခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း စသည့်အချက်အလက်များဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ်ကို အသုံးပြု၍ ပြုစုထားသော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဆိုသည်။
(ဃ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(င) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(စ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီး ဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ) ဗဟိုကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးဗဟိုကော်မတီကို ဆိုသည်။
(ဇ) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုကော်မတီ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် အတွင်းရေးမှူးရုံးကို ဆိုသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် အမျိုးသားစာရင်းအင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လည်း ဖြစ်သည်။
(ဈ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ဗဟိုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သည့် ဗဟိုကော်မတီ၏အတွင်းရေးမှူးကို ဆိုသည်။
(ည) တရားဝင်စာရင်းအင်းဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများမှ မှတ်တမ်း များနှင့် စာရင်းအင်းများ၊ သန်းခေါင်စာရင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် စုဆောင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ပြုစုရရှိသော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဆိုသည်။
(ဋ) အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဆိုသည်မှာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ်သော်လည်း အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ကောက်ယူစုစည်းထိန်းသိမ်းထားသော အချက်အလက်မှတ်တမ်းကို ဆိုသည်။
(ဌ) သန်းခေါင်စာရင်းဆိုသည်မှာ ဦးရေဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်များကို အပြည့်အဝကောက်ယူထားသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာရင်းကို ဆိုသည်။
(ဍ) စစ်တမ်းဆိုသည်မှာ ဦးရေဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်များကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ရေးအတွက် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ဦးရေဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် စုဆောင်းရယူထားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
(ဎ) မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အခြားစာရင်းအင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကောက်ယူစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှ တိုက်ရိုက်ကောက်ယူစုဆောင်းရရှိသော တရားဝင်စာရင်းအင်းအတွက် အသုံးပြုရန် ရည်ညွှန်းကိုးကားမည့်အချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
(ဏ) လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အချက်အလက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို ပြုစု ရာတွင် လက်ခံရရှိထားသည့်အချက်အလက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်စု၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိသော စာရင်းအင်း အချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
(တ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို အသုံးပြုရေးအတွက် ပြုစုဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းရပ်များ၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရသည့်လုပ်ငန်းရပ်များကို ဆိုသည်။
(ထ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းပြုစုထုတ်ပြန်ရန် ကောက်ယူ စုဆောင်းရရှိထားသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
(ဒ) အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်စာရင်းအင်းဆိုသည်မှာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု၊ တိကျပြည့်စုံမှန်ကန်မှု၊ စပ်ဆိုင်မှု၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်မှုရှိသည့်စာရင်းအင်းကို ဆိုသည်။
(ဓ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ထုတ်ပြန်ရန် အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် စစ်တမ်းများမှ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုစုခြင်း၊ ညွှန်းကိန်းများ တွက်ချက်တိုင်းတာခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို ဆိုသည်။
(န) မေးခွန်းဖြေကြားသူဆိုသည်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အခြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက် အလက်များကို ဖြေကြားဆောင်ရွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်စု၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုဖြေကြားဆောင်ရွက်သူကို သော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ပ) စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူဆိုသည်မှာ မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ခံစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုဖြစ်စေ၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းကိုဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်သည့်အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။
(ဖ) စာရင်းအင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုသည်မှာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်း ထားရမည့် အချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ခံစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုဖြစ်စေ၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းကိုဖြစ်စေ သုံးစွဲသူများသို့ ရယူ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) တိကျမှန်ကန်၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စာရင်းအင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြုစုပံ့ပိုးနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ပေါ်ပေါက်စေရန်၊
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
(ဂ) တိကျမှန်ကန်၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် စာရင်းအင်းများရရှိခြင်းဖြင့် မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု အကဲဖြတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သယံဇာတများ ခွဲဝေအသုံးပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်းကောင်း အထောက်အကူပြုစေရန်၊
(ဃ) စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းစေရန်နှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊
(င) အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းများကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရနှင့်ပြည်သူတို့အကြား၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်စေရန်။

အခန်း (၃)
ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ အစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က) စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးဗဟိုကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) ဒုတိယသမ္မတ ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆင့်ရှိသူ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်ရှိသူ စာရင်းအင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာနများ အဖွဲ့ဝင်များ
(၄) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ
(၅) စာရင်းအင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်နှစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်များ
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ဖွဲ့စည်းသော ဗဟိုကော်မတီကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၄)
ဗဟိုကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅။ ဗဟိုကော်မတီ၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် စေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုများပေးခြင်း၊
(ဂ) အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် တည်ထောင်ခြင်း၊
(ဃ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့် အား လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊
(င) လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သန်းခေါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အခြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်မှုကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊
(စ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ဆ) နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းစနစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် အပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဇ) နိုင်ငံတော်မှ နှစ်စဉ်၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အချိန်မီပေးပို့ရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဈ) ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါ အားလျော်စွာ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
(ည) ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဋ) အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။
၆။ ဗဟိုကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စာရင်းအင်းစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊
(ဃ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င) မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်နှင့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာစစ်တမ်းများ ကောက်ယူရာတွင် အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။
၇။ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံး သုံးလတစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။
၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူထံမှ ယင်းတို့ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်သည့် သန်းခေါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အခြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို တောင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉။ ဗဟိုကော်မတီသည် ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မိမိ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သို့ လိုအပ်သလို လွှဲအပ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။
၁၀။ အစိုးရအဖွဲ့၏စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုများမှ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဒေသအဆင့်ဆင့်မှ စာရင်းအင်းများကိုရယူ၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက် အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီများကို ဗဟိုကော်မတီက ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၅)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၁။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနှင့် ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများ ကိုက်ညီစေရေးအတွက် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဂ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဗဟိုကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိရေးအတွက် တင်ပြခြင်း၊
(ဃ) လူမှုစီးပွားအခြေအနေကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြသည့် စာရင်းအင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ သန်းခေါင် စာရင်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများ ကောက်ယူပြုစုရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့နှင့် ပူးပေါင်းကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ကောက်ယူရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြား ကိစ္စရပ်များအတွက်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် များကို နှစ်စဉ်ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(စ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များအား နည်းလမ်းတကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနများဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာအချက် အလက်များ ပြုစုတင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းအင်းထုတ်ပြန်မှုအရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လေ့လာစိစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊
(ဆ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စီမံချက်များနှင့်အစီအစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လေ့လာစိစစ်၍ ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(ဇ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ဗဟိုကော်မတီသို့ အခါအားလျော်စွာ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
(ဈ) လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အချက်အလက်များမှအပ ထုတ်ပြန်သင့်သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်း များကို သတင်းကဏ္ဍများမှ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ရုံးခွဲများအကြား ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းနှင့် စုစည်းထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း၊
(ဋ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်ရေးအတွက် အီလက်ထရောနစ်အသုံးချ အချက်အလက်စနစ်ထူထောင်ခြင်း၊
(ဌ) အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား စာရင်းအင်းကောက်ယူသည့်စနစ်နှင့် စာရင်း အင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များ တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရေး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း၊
(ဍ) စာရင်းအင်းများပြုစုရာတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာရင်းအင်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ခြင်း၊
(ဎ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါဝင် ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဏ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်သုံးစွဲသူများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(တ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ထ) နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးအတွက် လိုအပ်သော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထောက်ရှု၍ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းများကောက်ယူရေးကို စနစ်တကျရေးဆွဲထားသော အခြေခံမူအရဖြစ်စေ၊ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ဖြစ်စေ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(ဒ) ဗဟိုကော်မတီက ပေးအပ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်း။
၁၂။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူးသည်-
(က) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် လျာထားချက်ထက်မပိုစေဘဲ အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် ပမာဏကိုလည်းကောင်း ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုနိုင်ရန် ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ခ) အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ လုံလောက်မှုမရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်။

အခန်း(၆)
ကဏ္ဍအလိုက် စာရင်းအင်းများ
၁၃။ စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသားစာရင်းအင်း စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄။ ဗဟိုကော်မတီက ချမှတ်ထားသောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၅။ စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အလိုက် စာရင်းအင်းများကို ပြုစုရမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေများ၌ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသော သီးခြား ညွှန်ကြားချက်များအရ သန်းခေါင်စာရင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ထားရှိမှုစနစ်များမှ ကဏ္ဍအလိုက် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုဆောင်းရမည်။ တရားဝင် စာရင်းအင်းများကို အဆိုပါအချက်အလက်ဇာစ်မြစ်များမှ ထုတ်နုတ်ရမည်။
၁၆။ စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုကော်မတီက အတည်ပြုထားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်စာရင်းအင်း များကို ကောက်ယူပြုစုခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းတို့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပြုစုထုတ်ပြန်သူသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက် ရာတွင် အချိန်ကာလ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်း၊ အချက်အလက်ကောက်ယူမည့်နမူနာပုံစံ၊ လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား စသည့်သတ်မှတ်ချက်များပါဝင်သော စီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် ဗဟိုကော်မတီထံ တင်ပြရမည်။
၁၈။ ဗဟိုကော်မတီသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပြုစုထုတ်ပြန်သူက ပုဒ်မ ၁၇ အရ ထုတ်ပေးသော ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရလျှင် ယင်းခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

အခန်း(၇)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း
၁၉။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူးသည် သန်းခေါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း သို့မဟုတ် အခြားစာရင်းအင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်းရာတွင် သင့်လျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၀။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် စာရင်းအင်း ကောက်ယူစုဆောင်းမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများထံ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။
၂၁။ ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ထားသူသည် ဤဥပဒေအရ တရားဝင် စာရင်းအင်းများ ကောက်ယူရန်ကိစ္စအလို့ငှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ထံမှ မှတ်တမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို မေးမြန်းကြည့်ရှုရယူခွင့်ရှိသည်။
၂၂။ ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ထားသူသည် ဤဥပဒေပါ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအနက်မှ ရယူလိုသော စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို တောင်းဆိုသောအခါ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပေးရမည်။
၂၃။ ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ထားသူသည် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဆိုင်ရာသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ တင်ပြချက်များ၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများနှင့်မှတ်တမ်းများကို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ကြီးဌာနထံမှ တောင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၄။ ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်ထားသူသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများထံမှ ယင်းတို့ကန့်သတ်ထားသော စာရင်းအင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၈)
မေးခွန်းဖြေကြားသူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေး
၂၅။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ်သည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ရပ်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် အတွင်းမှ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်သော်လည်းကောင်း ပြည့်စုံ မှန်ကန်သောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတောင်းခံလျှင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သို့ အချိန်မီ အခမဲ့ပေးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂၆။ စာရင်းအင်းကောက်ယူရာတွင် မေးခွန်းဖြေကြားသူသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အချိန်ကာလနှင့်လိုက်လျောညီသည့် တိကျပြည့်စုံသောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရမည်။
၂၇။ မေးခွန်းဖြေကြားသူသည် မိမိထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသော သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်း ကောက်ယူသည့်ဌာနမှ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်အချက်အလက်ကို ယင်းဌာနသို့ ပြန်လည်တောင်းခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၈။ တရားဝင်စာရင်းအင်း ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းဖြေကြားသူ သည် အောက်ပါတို့ကို သိပိုင်ခွင့်ရှိသည်-
(က) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ကောက်ယူသည့်အချက် အလက်များအား အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဖြေဆိုရမည့်မေးခွန်းများ၊
(ခ) ကောက်ယူစုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်အဆင့်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း အပါအဝင် မှတ်တမ်းတင်ထားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပြုစုမည့်စာရင်းအင်းများကို ထုတ်ပြန်မည့် အချိန်ဇယား။
၂၉။ လူဦးရေနှင့်သန်းခေါင်စာရင်းမှအပ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် မေးခွန်းဖြေကြားသူ ၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်သော မေးခွန်းဖြစ်သည်ဟု မေးခွန်းဖြေကြားသူကတင်ပြလျှင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူက မှတ်တမ်းတင်ပြီး မေးခွန်းဖြေကြားသူကို ဖြေဆိုခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၉)
တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း
၃၀။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူသည် တရားဝင် စာရင်းအင်းများကို ကြိုတင်ထုတ်ဝေထားသည့် လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားအတိုင်း နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိစေဘဲ ထုတ်ပြန်ရမည်။
၃၁။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူသည် သန်းခေါင်စာရင်း စစ်တမ်းနှင့် အခြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှ သတင်းအချက်အလက်များကို စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာအကျဉ်းချုပ်များ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဇယားများအဖြစ် ထုတ်ပြန်ရမည်။
၃၂။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ရှိ စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူက တရားဝင်စာရင်း အင်းများ ထုတ်ပြန်ရာတွင် သင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၃၃။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူများသည် မိမိတို့သတ်မှတ် ထားသည့်အခကို သုံးစွဲလိုသူကပေးသွင်းလျှင် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်အချက်အလက်မှအပ အခြား သိရှိလိုသည့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို သုံးစွဲခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၁ဝ)
တားမြစ်ချက်များ
၃၄။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်း အချက်အလက် ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမျှ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အချက်အလက်ကို လျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။
၃၅။ စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမျှ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်စု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြည်သူ့ရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် သို့မဟုတ် မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ထောင်စု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောတူညီကြောင်းစာဖြင့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ စာရွက်စာတမ်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မပြုရ။
၃၆။ စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမျှ ကောက်ယူခဲ့သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းကို ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူက သဘောတူကြောင်း စာဖြင့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အကြောင်းအချက်တစ်ခုခု သည် ၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟု သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြသည့်နည်းလမ်းမျိုးဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုရ။
၃၇။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၂ အရ တရားဝင်စာရင်းအင်းများထုတ်ပြန်ရာတွင် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ တို့၏ အမည်များကို ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။
၃၈။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမျှ သုတေသန လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ စစ်တမ်းအတွက်ဖြစ်စေ မေးမြန်းရရှိသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက် အလက်များကိုသော်လည်းကောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုရ။
၃၉။ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားစွဲဆိုဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်မှအပ အမျိုးသားစာရင်းအင်း စနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာကို စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့် မည်သူ့ကိုမျှ ကြည့်ရှုရယူလွှဲပြောင်းသုံးစွဲခွင့်မပြုရ။
၄၀။ မည်သူမျှ-
(က) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကောက်ယူစုဆောင်းသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ပေးအပ်ရန်ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းမပြုရ။
(ခ) မှန်ကန်ခြင်းမရှိသည်ကိုသိလျက်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့် သော်လည်းကောင်း မမှန်ကန်သောအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ခြင်းမပြုရ။
(ဂ) ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်း ခြင်းကို နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားခြင်းမပြုရ။
၄၁။ မည်သူမျှ မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုဖြစ်စေ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖြစ်စေ မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၁၁)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်
၄၂။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၆ နှင့် ပုဒ်မ ၃၇ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။
၄၃။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်း အချက်အလက်ပြုစုထုတ်ပြန်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၈ နှင့် ပုဒ် ၃၉ တို့ပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် ၁၅ သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၄၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄ဝ နှင့် ပုဒ်မ ၄၁ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်-
(က) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပါက ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ချမှတ် ရမည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါက ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၄၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၄ အရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ပုဒ်မ ၄၀ နှင့် ပုဒ်မ ၄၁ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည့် ပထမနေ့ရက်မှအပ ဆက်လက်ကျူးလွန်သည့်နေ့ရက်များအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပါက တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ကို လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါက တစ်ရက်လျှင် ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ကိုလည်းကောင်း ချမှတ်ရမည့်အပြင် မမှန်သောအကြောင်းအချက် များ သို့မဟုတ် မမှန်သောစာရင်းများ သို့မဟုတ် မမှန်သောအဖြေများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုကို မှန်သောအကြောင်းပြချက် သို့မဟုတ် မှန်သောစာရင်း သို့မဟုတ် မှန်သောအဖြေပေးအပ်သည့်နေ့ တိုင်အောင် ဆက်လက်ကျူးလွန်နေသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၆။ မည်သူမဆို ပုဒ် ၃၅ မှ ပုဒ်မ ၄၁ အထိပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီခြင်း သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၄၇။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း၊ ဤဥပဒေအရပြုသည့် နည်းဥပဒေများအရ လည်းကောင်း သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သူ့ ကိုမျှ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရဖြစ်စေ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆို ခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၁၂)
အထွေထွေ
၄၈။ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အထိ အချိန်ကာလကို ပညာပေးကာလ ဟု သတ်မှတ်၍ ၎င်းကာလကျော်လွန်လျှင် တားမြစ်ချက်များ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရမည်။
၄၉။ ဤဥပဒေအရ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးအပ်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍-
(က) အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်းအသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ အကြီးအမှူးတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ယင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် ယင်းကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်သည့်ဒါရိုက်တာတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဃ) အသင်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတွင် ဤဥပဒေပါ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်စား တစ်ဦးတစ်ယောက်အား လွှဲအပ်ထားကြောင်း စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကြီးအမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းပေးပို့ထားရမည်။ အမည်စာရင်းပြောင်းလဲလိုပါက စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကြီးအမှူးထံသို့ စာဖြင့်ပေးပို့ရမည်။
၅၀။ မည်သူမဆို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထောက်ပြအကြံပြုချက်များကို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကြီးအမှူးထံသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကြီးအမှူးသည် လိုအပ်ပါ က ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
၅၁။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိ စေကာမူ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၂။ ပုဒ်မ ၃၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပုဒ်မ ၄၃ အရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုကော်မတီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရမည်။
၅၃။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် သူများသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလအတွင်း ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၅၄။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်-
(က) ဗဟိုကော်မတီ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ဗဟိုကော်မတီဝင်များ၏ချီးမြှင့်ငွေများ၊ စရိတ်များအပါအဝင် ဗဟို ကော်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျခံရမည်။
၅၅။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုကော်မတီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၅၆။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရေး အာဏာပိုင်အက်ဥပဒေ (အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၄/၁၉၅၂)ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)ထင်ကျော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s