စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၈။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ခ) စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခု၌ အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ် ချက်ပြည့်မီစေရန် ရည်ရွယ်၍ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းက အများ သဘောတူညီချက်ကို အခြေခံ၍ ပြုစုရေးဆွဲအတည်ပြုထားသည့် ယေဘုယျနှင့်အကြိမ်ကြိမ် အသုံးချနိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်မှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အကျိုးဆက်များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို ဆိုသည်။
(ဂ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စတစ်ခုတွင် ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် စားသုံးသူများ၊ သုံးစွဲသူများ၏ အကျိုးအတွက် လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုအခြေအနေနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မြင့်မားစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ စုပေါင်းပါဝင်၍ စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲသတ်မှတ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီက သတ်မှတ်သော အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(င) ပြည်ပနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့ အစည်းက သတ်မှတ်သော ယင်းနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(စ) ဒေသဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့က သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်း ကိုဆိုသည်။
(ဆ) ဒေသဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥရောပ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဇ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့တစ်ခုခုက သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(ဈ) မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ လူ့ကျန်းမာရေး၊ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းလုံခြုံရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီက ဤဥပဒေအရ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည်ဟု သတ်မှတ် သည့် စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(ည) ဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာနိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်း တွင် အကျုံးမဝင်သော စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(ဋ) အသိအမှတ်ပြုလွှာ ဆိုသည်မှာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် လိုအပ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင် စွမ်းရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသောဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသည့်အထောက်အထားလက်မှတ်ကိုဆို သည်။
(ဌ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ ဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်း နှင့်ကိုက်ညီကြောင်း ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ဍ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ အသိအမှတ်ကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အရည်အသွေး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်ဆိုင်ရာ အရည် အသွေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်တို့ပါဝင်သည်။
(ဎ) ဥပဒေအရ တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာ ဆိုသည်မှာ တရားဝင်ထိန်းချုပ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုများကို ပြည့်စုံတိကျစေ ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်လုံးကို ဆိုသည်။
(ဏ) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို ဆိုသည်။
(တ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဆိုသည်။
(ထ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးသော ဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်၊
(ခ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးကို မြင့်မားစေပြီး ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်၊
(ဂ) သွင်းကုန်များနှင့် ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းအောက် မနိမ့်ကျကြောင်းနှင့် လုံခြုံမှုရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းအာမခံခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများနှင့် သုံးစွဲသူ များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဃ) ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များနှင့်လည်းကောင်း ဆက်စပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊
(င) သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေးပြည့်မီခြင်းမရှိသော ကုန်ပစ္စည်း များ၊ ဘေးဥပဒ်မကင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ ထူထောင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေ ရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးများကိုလျှော့ချနိုင်ရန်၊
(ဆ) မြန်မာ့အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများကို အသုံးချ၍ တိုင်းပြည်၏ နည်းပညာလွှဲပြောင်းပေးမှုနှင့် နည်းပညာတီထွင်မှုတို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။

အခန်း (၃)
အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။ အစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က) အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦးထက်မပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ပေးသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(၃) အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(၄) ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အခြားသင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(၅) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ကောင်စီဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကောင်စီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၅။ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း၊
(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများ အနက် သင့်လျော်သော စံချိန်စံညွှန်းများကို လက်ခံ၍ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့်အညီ ပြောင်းလဲ၍ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေး နည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများတွင် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(စ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက လက်ခံကျင့်သုံးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် သုံးစွဲခွင့်ရယူထားသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာစံချိန် စံညွှန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ကော်မတီသို့ အခါအားလျော်စွာ ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဇ) အသိအမှတ်ပြုလွှာနှင့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဈ) အသိအမှတ်ပြုလွှာနှင့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း၊
(ည) အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးမည့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်အသားတံဆိပ်များကို အတည်ပြုခြင်း၊
(ဋ) ဥပဒေအရ တိကျစွာ တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန် ကော်မတီသို့ လိုအပ်သ လိုညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဌ) အသိအမှတ်ပြုလွှာပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် အသိ အမှတ်ပြုလွှာရရှိသော သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အား သတိပေးခြင်း၊ အသိ အမှတ် ပြုလွှာကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဍ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာကိစ္စများကို အစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါ အားလျော်စွာ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

အခန်း(၄)
စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၆။ ကောင်စီသည်-
(က) ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သည့် ပညာရှင်တစ်ဦးဦးက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်းကောင်း၊သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် ဥပဒေပညာရှင်များက အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အတွင်းရေးမှူးကို သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၇။ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို ရေးဆွဲ၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(ခ) စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) ထုတ်ကုန်များကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေး၍ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
(ဃ) သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းစီစဉ်ပေးခြင်း၊
(င) အသိအမှတ်ပြုလွှာထုတ်ပေးရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ကိစ္စရပ်များကို ထပ်ဆင့်စိစစ်၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(စ) ဥပဒေအရ တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း နှင့် ကောင်စီ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ထုတ်ကုန်၊ အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန် ဆာပလာများသည် သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်ရန် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်ရရှိသူ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခါအားလျော်စွာ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးစေခြင်း၊
(ဇ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊
(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို စျေးကွက်နှင့် အခြားအခြေအနေများအရ လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကောင်စီသို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
(ည) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို ရေးဆွဲ၍ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ဆန္ဒအလျောက် လိုက်နာနိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို အကြံပြုချက်ဖြင့် ကောင်စီသို့ ခွဲခြားတင်ပြခြင်း၊
(ဋ) ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ယင်းဆပ်ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဌ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၈။ ကော်မတီသည်-
(က) မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးကြီးသည့် ကိစ္စများကို ကောင်စီသို့ တင်ပြ၍ အဆုံးအဖြတ်ခံယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့တင်ပြရမည်။

အခန်း( ၅)
အသိအမှတ်ပြုလွှာ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း
၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခွင့်ရရှိလိုသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သည်လည်းကောင်း၊ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်လည်းကောင်း အသိ အမှတ်ပြုလွှာရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိရန် ပုဒ်မ ၉ အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ လျှောက်ထားသောဌာန၊အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များက နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများနှင့် အခြားလိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၁၁။ ကောင်စီသည် ဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို စိစစ်သုံးသပ်၍ အသိအမှတ်ပြုလွှာ ထုတ်ပေး ရန်သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
၁၂။ အသိအမှတ်ပြုလွှာ ရရှိသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်ကို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄။ (က) အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာ ကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သဘော ထားမှတ်ချက်ဖြင့် ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၁၅။ (က) ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလွှာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင် သည်။
(ခ) ကောင်စီသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာသက်တမ်း၊ အသိအမှတ်ပြုလွှာကြေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုလွှာသက် တမ်းတိုးမြှင့်ခများကို သတ်မှတ်ရမည်။
၁၆။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည်-
(က) ထုတ်ပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို ကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

အခန်း (၆)
အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း
၁၇။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ရရှိလိုသူသည် ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသောဌာန၊ အဖွဲ့အ စည်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၈။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ၍ စည်းကမ်းချက်များပါရှိသည့် အောက်ပါအရည်အသွေးထောက်ခံချက် အမျိုးအစားများကို ထုတ်ပေး ခွင့်ရှိသည်-
(က) ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထောက်ခံချက်၊
(ခ) ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်အရည်အသွေးထောက်ခံချက်၊
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးထောက်ခံချက်။

အခန်း (၇)
ကော်မတီ၏ အရေးယူပိုင်ခွင့်
၁၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ကော်မတီသည် အောက်ပါ အရေးယူမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) သတိပေးခြင်း၊
(ခ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဂ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၂၀။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလွှာပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ကော်မတီသည် အောက်ပါအရေးယူမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) သတိပေးခြင်း၊
(ခ) အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဂ) အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း (၈)
အယူခံခြင်း
၂၁။ ကော်မတီက ပုဒ်မ ၁၉ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၀အရ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အရေးယူမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီက ချမှတ်သော အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ မကျေနပ်သူသည် ဆုံးဖြတ် ချက် ချမှတ်သည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ကောင်စီသို့ အယူခံနိုင်သည်။
၂၂။ ကောင်စီသည် ကော်မတီ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၂၃။ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၉)
ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ
၂၄။ မည်သူမဆို အသိအမှတ်ပြုလွှာ မရရှိဘဲ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ထုတ်ပေးကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၅။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-
(က) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကို အတုပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ) ကောင်စီက သုံးစွဲခွင့်ပြုထားခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသော စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိကြောင်း သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ သိရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်း၊ ရောင်းချရန်အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ကြော်ငြာခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂၆။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိသော ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံး ပြုလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၀)
ရန်ပုံငွေထူထောင်သုံးစွဲခြင်း
၂၇။ ကော်မတီသည် မိမိ၏ရန်ပုံငွေကို အောက်ပါရငွေများဖြင့် ထူထောင်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်-
(က) စံချိန်စံညွှန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြားစာအုပ်စာတမ်းများကို ရောင်းချရငွေ များ၊
(ခ) အဖွဲ့ဝင်ကြေးများ၊
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ရရှိငွေများ၊
(ဃ) နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ငွေများ။
၂၈။ ကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုစာရင်းစစ်များက စစ်ဆေး၍ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တင်သွင်းရမည်။

အခန်း (၁၁)
အထွေထွေ
၂၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူ၊ ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်ခံသူတို့သည် မဖြစ် မနေ လိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာရမည်။
၃၀။ (က) ဝန်ကြီးဌာနသည် ကောင်စီဝင်များနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က)အရ သတ်မှတ်သော ချီးမြှင့်ငွေနှင့်စရိတ်များကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်စီ နှင့်ကော်မတီတို့၏ရုံးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း တာဝန်ယူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၁။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၃၂။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုသော ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် လွယ်ကူခြင်းမရှိပါက ယင်းသက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ခြင်းမပြုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကို အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အခြားစာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့တင်ပြခြင်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ သက်သေခံပစ္စည်း တင်ပြ ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၃။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကောင်စီတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ဂ) ကော်မတီနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s