တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ

တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသည့်နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ကအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်သော တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စနှင့် သက် ဆိုင်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံ နှင့်ဖြစ်စေ၊ ယင်းစာချုပ်မရှိစေကာမူ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကို တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံနှင့်အပြန်အလှန် သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက် ယင်းနိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။
၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေ ရမည်-
(က) နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ၏စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသည့် ပိုင်နက်နယ်မြေ အတွင်းတရားခံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ပြီး အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူကို ဖြစ်စေ၊ ဖမ်းဆီးထားခြင်းခံရသူကို ဖြစ်စေ၊ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူကို ဖြစ် စေ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံကထိုသူအပေါ်ယင်းပြစ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရန်၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြစ် ဒဏ်အတည်ပြုရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်နိုင်ငံ တော် ထံသို့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုက တရားခံလွှဲပြောင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်က အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
(ဃ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် ပြစ်မှုဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုသည့်အချိန် တွင်နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လည်းကောင်း၊တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ ၏တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရလည်းကောင်း ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နှင့်အထက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သောပြစ်မှုကိုဆိုသည်။
(င) ခုံအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ ခုခံချေပခွင့်ကို ကြားနာရန် အလို့ငှာ ဤဥပဒေနှင့်အညီဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(စ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ယင်းနိုင်ငံသို့တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရန် သို့မဟုတ် ယင်းရည်ရွယ်ချက်အရ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရန် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။
(ဆ) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအားလွှဲပြောင်း ပေးရန် သို့မဟုတ်ယင်းရည်ရွယ်ချက်အရ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရန်တောင်းဆိုသော နိုင်ငံကိုဆိုသည်။
(ဇ) လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံမှတောင်းဆိုသော နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်း ပေးခြင်းခံရသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်၌ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာ တွင်နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ဖြတ်သန်းရသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက ယင်းလွှဲပြောင်းပေး ခြင်းခံရသူလည်းပါဝင်သည်။
(ဈ) လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအားတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးသည့်နိုင်ငံကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်၌ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင်နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေကိုဖြတ်သန်းရသည့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက ယင်းတရားခံကို လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံလည်းပါဝင်သည်။
(ည) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးစာချုပ်ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန်နိုင်ငံတော်နှင့်အခြားနိုင်ငံတစ် နိုင်ငံချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်နှင့် ယင်းအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတို့ စာချုပ်ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများ အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ကိုဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုထားသော တရားခံလွှဲပြောင်းရေးစာချုပ်များအရဖြစ်စေ၊ တရားခံလွှဲ ပြောင်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သဘောတူစာချုပ်များအရဖြစ်စေ၊ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကို တောင်းဆို သည့် နိုင်ငံနှင့်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းများကို ထိရောက်စွာတိုက်ဖျက်နိုင်ရန်နှင့်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်။

အခန်း (၃)
တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ
၅။ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်သို့တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်သည် အောက်ပါ အခြေခံမူများနှင့်ကိုက်ညီရမည်-
(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများတွင်ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်နှင့်အထက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့် ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း၊
(ခ) တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူသည်အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်အတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်ပါက ထိုထောင်ဒဏ်ကို ကျခံပြီးဖြစ်ခြင်း။
၆။ နိုင်ငံတော်သည် အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်တွင်တရားခံ လွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်-
(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊
(ခ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းပြုသည့် ပြစ်မှုသည်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အ ရအရေးယူမည့် ပြစ်မှုဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် တောင်းဆိုခြင်းပြုသည့် ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တရား ရုံးတစ်ခုခုက အပြီးသတ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ထိုသူအပေါ်ပြစ်ဒဏ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်း၊
(ဃ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာထင်မြင် ယူဆချက်ကြောင့် ယင်းကို တရားစွဲအရေးယူရန် သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိခြင်း၊
(င) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုမရှိသည့် ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း ဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခြင်းခံရမည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိခြင်း၊
(စ) နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝရှိသော ပြစ်မှုများဖြစ်ခြင်း၊ (သို့ရာတွင်နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင်ဖော်ပြ ထားသောပြစ်မှုများအား နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝရှိသော ပြစ်မှုဟုမမှတ်ယူရ)
(ဆ) တောင်းဆိုသည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေတွင်ကျူးလွန်ခြင်း၊
(ဇ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသည့် ပြစ်မှုမတိုင်မီ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တတိယနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံသို့တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တောင်းခံသည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိခြင်း၊
(ဈ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံတွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုမရှိခြင်း၊ ရက်စက်ခြင်း၊ မတရားပြုခြင်းများခံရမည် ဟုယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိခြင်း။

အခန်း (၄)
တရားခံလွှဲပြောင်း ပေးရန်နိုင်ငံတော်သို့ တောင်းဆိုခြင်း
၇။ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသည် တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ် ကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့သံတမန် နည်းလမ်းဖြင့်ပေးပို့ရမည်။ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန်တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေရေးသား ဖော်ပြရ မည်-
(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အမည်၊ ကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ နိုင်ငံသား၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ မျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာဆောင်ဓာတုပစ္စည်း (DNA) နှင့်လက်ဗွေအစရှိသည်တို့ အပါအဝင်)၊
(ခ) ပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်အမှတ် သို့မဟုတ် တရားရုံးအမှုအမှတ်နှင့် အမှုဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်၊
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းသက်သေခံချက်၊ ဖမ်းဝရမ်းမူရင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူမှန်၊
(ဃ) ပြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုသောနိုင်ငံ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိကြောင်း ဖော်ပြသည့်သက် ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊
(င) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရောက်ရှိနေသည်ဟု တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ယုံကြည်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့်အထောက်အထားများ၊
(စ) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဌာန၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊
(ဆ) ဤဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲ ပုံစံ (၁) နှင့်ပုံစံ (၂) တွင်ဖော်ပြပါရှိသော အချက်အလက်များ။
၈။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆို ချက်ကိုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆောလျင်စွာ ပေးပို့ရမည်။
၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-
(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုချက်အား ပုဒ်မ ၇ ပါဖော်ပြချက်များနှင့်ညီ မညီဆောလျင်စွာ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ပြီး လိုအပ်ချက်ရှိပါက ပြီးပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရပြန်လည်ပေးပို့သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ပြီးပြည့် စုံစွာပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း မရှိပါကယင်းတောင်းဆိုချက်ကို ပိတ်သိမ်းကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန မှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ သို့အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။
၁၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော နိုင်ငံများကတရားခံ လွှဲပြောင်း ရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်အောက်ပါအချက် များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကို ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရမည်-
(က) တည်ဆဲသဘောတူစာချုပ် ပါတာဝန်များ၊
(ခ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် နေရာနှင့် အချိန်၊
(ဂ) တောင်းဆိုချက်များကို ရရှိသည့် အချိန်အပိုင်းအခြား၊
(ဃ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူနှင့် ယင်းပြစ်မှုကြောင့်နစ်နာသူများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊
(င) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူနှင့် ယင်းပြစ်မှုကြောင့် နစ်နာသူများ၏အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ၊
(စ) မိမိနိုင်ငံဘက်မှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရယူရန် အခြေအနေရှိမရှိ၊
(ဆ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန်၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်သို့မဟုတ် ချမှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို အတည်ပြုရန်စသည့် တရားခံလွှဲပြောင်းရန် တောင်းဆိုခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊
(ဇ) ပြစ်မှု၏အရေးပါမှု။
၁၁။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး နောက်တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆို ချက်ကိုနိုင်ငံတော်က ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြားနာဆောင် ရွက်ခြင်းတို့ပြုနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ဥပဒေ အကြံပြုချက်ရယူ၍ မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
၁၂။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ငြင်းပယ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိ သည့်အခါပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သည်ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ဆောလျင်စွာ ပြန်ကြားရမည်။
၁၃။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ကြားနာဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၏အတည်ပြုချက် ရရှိသည့်အခါပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြပြီးပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ မိတ္တူပေးပို့ရမည်။

အခန်း (၅)
ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စရပ်များကြားနာရန်အလို့ငှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်သည့်နိုင်ငံသားလေးဦးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင် စေလျက်အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးဖြင့် ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ခ) ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးများသို့အကြောင်း ကြားရမည်။
(ဂ) ခုံအဖွဲ့ကိုလိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၁၅။ ခုံအဖွဲ့သည်-
(က) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံကပေးပို့သော တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုသည့် အမှုတွဲကိုစိစစ် ပြီးယင်းအမှုတွဲတွင် လိုအပ်ချက်တွေ့ရှိပါက အဆိုပါလိုအပ်ချက်များအားပြည့်စုံစွာ ရရှိရေးဆောင်ရွက် ပေးရန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မှတစ်ဆင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သို့အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ) တရားခံလွှဲပြောင်း ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုသည့် အမှုအားကြားနာစဉ် အတွင်းအမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများထပ်မံလို အပ်ပါကတောင်းခံဆောင်ရွက် ပေးရန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ် ဆင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(ဂ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ကြားနာမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာတောင်းဆိုခြင်းခံရသူ အားမိမိ အဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့တင်ပို့ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။ အကယ်၍တောင်းဆို ခြင်းခံရသူသည်အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရပါက မိမိအဖွဲ့ရှေ့မှောက် သို့တင်ပို့ရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်အကျဉ်းဦးစီးဌာနသို့ တစ်ပြိုင် တည်း အကြောင်းကြားရမည်။
(ဃ) မိမိအဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအဖြစ် ရောက်ရှိစစ်ဆေးခံသူအား တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်း၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကို တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသို့ ရှင်း လင်းပြောကြားပြီး တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်းကို သဘောတူမတူ မေးမြန်းရမည်။ သဘောတူပါကမည် သည့်အကြောင်းရင်းများအရ သဘောတူသည်ကို မေးမြန်းရမည်။
(စ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူက တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ကြားနာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို မခံယူလိုကြောင်း၎င်း၏ ဆန္ဒကိုတင်ပြလာပါကခုံ အဖွဲ့သည် ယင်းကို မှတ်တမ်းတင်၍ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် သင့်လျော်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
(ဆ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား သင့်လျော်သော အကျိုးဆောင်တစ်ဦးဦးကို ငှားရမ်းနိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က စီစဉ်ပေးသော အကျိုးဆောင်တစ်ဦးဦးကို ရယူပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားရမည်။
(ဇ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဈ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် လိုအပ်ပါက မည်သူ့ကိုမဆိုဆင့်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
(ည) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကြားနာ ရာတွင်လိုအပ်ပါက ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူကို ငှားရမ်းနိုင် သည်။
(ဋ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် ပုဒ်မ ၅ နှင့် ပုဒ်မ ၆ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပြင် လွှဲပြောင်း ပေးရမည့် အကြောင်းရင်း၊ နိုင်ငံတော်က လက်ခံကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ ခုခံချေပခွင့် နှင့်အခြားစပ်ဆိုင်သော အကြောင်းခြင်းရာများကို ထည့်သွင်းသုံး သပ်ရမည်။
(ဌ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကြားနာရာတွင် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား လွှဲပြောင်းရန်သင့် မသင့်ကိုသာ စဉ်းစားပြီးတောင်းဆိုခြင်းခံရသူပါဝင် ကျူးလွန်သည်ဟူသော စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြခွင့်မပြုရ။
(ဍ) လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါကတောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ အယူခံတင် သွင်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးရမည်။
(ဎ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာမှုပြီးဆုံးပါက ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ တင်ပြရမည်။
(ဏ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခုံအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ရရှိသည်အထိ တာဝန်ရှိသည်။
၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ခုံအဖွဲ့၏ အကြောင်းကြားချက်ကိုရရှိပါက-
(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် ရဲစခန်းအချုပ်တွင်ရှိနေလျှင် ခုံအဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့ကြားနာစစ်ဆေးရန် တင်ပို့ရမည်။
(ခ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ဖမ်းဆီးထားခြင်းမရှိပါကရှာဖွေ ဖမ်းဆီးပြီးခုံအဖွဲ့သို့ ကြားနာစစ် ဆေးရန်တင်ပို့ရမည်။
(ဂ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ဖြင့်အကျဉ်းထောင်တွင်ချုပ်နှောင်ထားခြင်း ခံရ ပါကယင်းအကြောင်းအရာကို ခုံအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျက်ခုံအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အကျဉ်းထောင်မှထုတ် ၍ခုံအဖွဲ့သို့ ကြားနာရန် တင်ပို့ရမည်။
(ဃ) ဖမ်းဆီးရမိထားသော တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် ၂၄ နာရီထက်ကျော်လွန်၍ ချုပ်နှောင်ထားရန် လိုအပ်ပါက ချုပ်မိန့်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသောအနီးဆုံးတရားသူကြီးထံသို့ ချုပ်မိန့်လျှောက်ထားရမည်။
(င) ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းတောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိပါက ခုံအဖွဲ့သို့ ယင်းတောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိကြောင်း ပြန်လည်တင်ပြရမည်။
(စ) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ခုံအဖွဲ့သို့တင်ပြပြီး ဖြစ်စေကာမူတောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ကိုဖမ်းဆီးရမိပါက ခုံအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။
၁၇။ သက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီး သည်ဖမ်းဆီးထားသော တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ချုပ်မိန့်ပေးရန်လျှောက်ထားလာပါက အမှုတွဲကို စိစစ်၍တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၄ ရက်ထက်မပိုသောကာလဖြင့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ ချုပ်မိန့်ပေးနိုင်သည်။
၁၈။ ခုံအဖွဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိကြောင်းတင်ပြချက်အရ ယင်းအမှုပိတ်သိမ်း ကြောင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြ ရမည်။
၁၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခုံအဖွဲ့၏အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက နိုင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြပြီး ယင်း၏အတည်ပြုချက်နှင့် အညီအမှုပိတ်သိမ်းကြောင်း တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဆောလျင်စွာပြန်ကြားရမည်။
၂၀။ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည်ယင်း ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အယူခံမှုတင်သွင်းနိုင်သည်။
၂၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၀ ပါအယူခံလျှောက်ထားချက်အပေါ်အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၂။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် တရားခံလွှဲ ပြောင်းခြင်းမပြုသည့်အမှုမှ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၃။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-
(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြအတည်ပြု ချက်ရယူပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။
(ခ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကအတည်ပြုလျှင် တရားခံလွှဲပြောင်းလက်ခံရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့်တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(ဂ) နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် အတည်ပြုချက်အရ ရဲစခန်းသို့မဟုတ် အကျဉ်း ထောင်တွင်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရသည့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ သို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်သည်။
(ဃ) တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံမှဆက်သွယ်လာပါက ယင်းနိုင်ငံ၏ အခွင့်ရအာဏာပိုင် နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လွှဲပြောင်းရေးဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ရက်မှရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း တရား ခံလွှဲပြောင်းခြင်းကို လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အကြောင်း ကြားသည် မှတစ်ပါးတောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း မရှိလျှင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၄။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအတွက် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၆)
နိုင်ငံတော်က တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း
၂၅။ နိုင်ငံတော်၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည်အခြား နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံထံမှတရားခံလွှဲပြောင်းရယူရန် တောင်းဆိုလိုပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သို့အကြောင်းကြား စာပေးပို့ရမည်။
၂၆။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၂၅ အရ အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်အခါ –
(က) သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စားလှယ်များ၊ သင့်လျော် သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးတောင်းဆိုသင့်သည် ဟုဆုံးဖြတ်ပါကပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ထံတင်ပြရ မည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်နှင့်အညီ တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို တောင်းဆိုခြင်းခံရသူရှိနေသော သို့မဟုတ် ရှိနေသည်ဟု ယူဆရသော နိုင်ငံသို့ယင်းနိုင်ငံ၏တရားခံလွှဲ ပြောင်းရေးဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာမှ တစ်ဆင့်ပေးပို့ရမည်။
၂၇။ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံ၏ အကြောင်းပြန်ကြား ချက်ရရှိပါကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံရန် အကြောင်း ကြားရမည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လွှဲပြောင်းပေးသော နိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်၍ လုံလောက်သော အစောင့်အရှောက်ဖြင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရမည်။
၂၈။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လက်ခံရရှိပါက တောင်းဆိုခဲ့သည့် သက်ဆိုင် ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ ယင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် တောင်းဆိုခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၇)
အထွေထွေ
၂၉။ နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တရားရုံးတစ်ရုံးကတောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား တောင်းဆိုခြင်းခံရသည့် ပြစ်မှု မဟုတ်ဘဲ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ပါ အခြားပြစ်မှုဖြင့်စစ်ဆေးစီရင်ဆဲဖြစ်လျှင် ယင်းစစ်ဆေးစီရင်မှု ပြီးဆုံးသည်အထိ ခုံအဖွဲ့သည် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကြားနာမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။
၃၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သည် ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က တောင်းဆိုခြင်းခံ ရသူကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းတင်ပြလာပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာတောင်း ဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အကြောင်းကြား၍ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၁။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည်-
(က) နိုင်ငံတကာမှ တရားခံပြေးများအား ဖမ်းဆီးရမိပါကထိုသူအား ချုပ်မိန့်ပေးရန် အခွင့်အာဏာရှိ သောအနီးဆုံးတရားသူကြီးထံသို့ နိုင်ငံတကာမှ တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားသော စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ဖမ်းဆီးရမိသူအပေါ် ၁၅ ရက်အတွင်း တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုရန် တရားခံပြေးကြေညာ ထားသည့်နိုင်ငံသို့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်း ကြားရမည်။
(ဂ) တရားခံပြေးကြေညာ ထားသည့်နိုင်ငံက ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလျှင် ဖမ်းဆီးရမိသူအပေါ်တည်ဆဲ ဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၂။ သူတစ်ဦးကို လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက် နယ်မြေမှ တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ၏တောင်းဆိုချက်ကို ရရှိသောအခါ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်ပါကပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနသည်ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်နှင့် အညီခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ခွင့်ပြုကြောင်းကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှတစ်ဆင့်တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့အကြောင်းကြားရမည်။
၃၃။ ပုဒ်မ ၃၂ အရဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခွင့်ပြုသောအခါ-
(က) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ သည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူကို နိုင်ငံတော်အတွင်း ၂၄ နာရီ ထက်မပိုသော ကာလအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ထားရှိနိုင်သည်။ ယင်းကာလထက် ပိုမို ချုပ်နှောင်ထားရန် လိုအပ်ပါက အနီးဆုံးတရားသူကြီးထံမှ ချုပ်မိန့်ရယူရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသည် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူအား ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ကိုအထောက် အကူပြုရန် သင့်လျော်သောအကူအညီများပေးရမည်။
၃၄။ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ ၏တရားခံလွှဲပြောင်းရေး၌ လေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ပိုင် နက်နယ်မြေပေါ်သို့ဆင်းသက်ရန် မူလအစီအစဉ်မရှိသော်လည်း အရေးပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့ရလျှင် နိုင်ငံခြား အစောင့်လိုက်အရာရှိ၏ တောင်းဆိုချက်အရ တရားခံချုပ်နှောင်ခြင်းကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါပြဋ္ဌာန်း ချက် များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၅။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို တောင်းဆို သည့်နိုင်ငံက ကျခံရမည်။
၃၆။ နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်စဉ်ခေတ္တရပ်နား၍ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ် ပါကကုန်ကျစရိတ်ကို ပုဒ်မ ၃၅ အရတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ကျခံရမည်။
၃၇။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ် ကိုနိုင်ငံတော်ကကျခံရန် အကြောင်းပေါ် ပေါက်လျှင်ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းက ကျခံရမည်။
၃၈။ ပုဒ်မ ၆ တွင်မည်သို့ပင်ပြဋ္ဌာန်းထားစေကာမူ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုအ ကြောင်းခြင်းရာအရပ်ရပ် အားသုံးသပ်ချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်နေရာ တွင်စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းက ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်းတွေ့ရှိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ ငှာလိုအပ်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေနိုင်ငံတော်သမ္မတက တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၃၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင် ရာနှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအများပါဝင်သော သဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရေးအတွက် အဆိုပြုခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း တို့ကိုနိုင်ငံတော် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-
(က) လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) လိုအပ်သောအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင် သည်။
၄၁။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စ ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍အခြားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ ပင်ပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေအရသာလျှင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၂။ The Burma Extradition Act. 1904 ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) ထင်ကျော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

—– Attachment —–
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 1 ] 01 နောက်ဆက်တွဲ (က) နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝရှိသော ပြစ်မှုများဟု မမှတ်ယူရမည့် ပြစ်မှုများစာရင်း
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 2 ] 02 ပုံစံ(၁) ———————နိုင်ငံ ——————-ဌာန
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 3 ] 03 ပုံစံ (၂) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏အကြောင်း အရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s