တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေ
( နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၆/၂၀၀၂)
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၆၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက်)
(၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်)
[ ပြင်ဆင် : 02.11.2004 ]
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက် သည်။

အခန်း(၁)
အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြည်တွင်းတွင် မည်သူမဆို ကျူးလွန်လျှင်ဖြစ် စေ၊ ပြည်ပတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူက ကျူးလွန်လျှင်ဖြစ် စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသောရေယာဉ်နှင့် လေယာဉ်တစ်ခုခုပေါ်တွင် မည်သူမဆို ကျူးလွန်လျှင်ဖြစ်စေ ဤဥပဒေအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှု ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို တရားဝင်ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကို ဆိုသည်။
(ခ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်း ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ရရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ ငွေချေးလုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေနှင့် ပြည်သူ့ ကြွေးမြီဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုထား သည့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရန် ငွေရေးကြေးရေးအရင်းအမြစ်များကို အခြားပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ စုစည်းလျက် ငွေကြေး သို့မဟုတ် အရင်းအ နှီး ဈေးကွက်များတွင် ကြားဝင်ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း တည်ထောင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်သည်။
(ဃ) ငွေကြေး ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ဝေထားသည့် တရားဝင် ငွေဒင်္ဂါး၊ ငွေအကြွေနှင့် ငွေစက္ကူများ၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများဖြစ်သည့် ငွေပေးကတိစာချုပ်များ၊ ငွေလွှဲလက်မှတ်များ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ကြွေးမြီအာမခံစာ ချုပ်များနှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများနှင့် ဆက်စပ်နေသော စာချုပ်စာတမ်းတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် လက်မှတ်များကို ဆိုသည်။
(င) ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ဒြပ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိတွေ့၍ ရနိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ မရနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိုသော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးအမြတ်၊ အခွင့်အရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များလည်း ပါဝင်သည်။
(စ) ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည့် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိ သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွား ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် ပြစ်မှုများကို ကာကွယ် ဟန့်တားနိုင်ရန်၊
(ခ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(ဂ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်ရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဃ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အခန်း(၃)
ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများ
၅။ (က) အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှရရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို တရားဝင်အသွင်သို့ ရောက်ရှိစေရန် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းပြုသည့် ပြစ်မှုများသည် ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်-
(၁) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု များ၊
(၂) အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများနှင့် တရားမဝင် လူခိုးသွင်းမှု နှင့် ခိုးထုတ်မှုများ၊
(၃) မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုများ၊
(၄) ရှေးဟောင်း ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ပစ္စည်းများ ခိုးယူမှုနှင့် ခိုးထုတ်မှုများ၊
(၅) လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများကို တရားမဝင် သယ် ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုများ၊
(၆) ငွေကြေး အတုပြုလုပ်မှု၊ သုံးစွဲမှုနှင့် လက်ဝယ်ထားမှုများ၊
(၇) လေယာဉ်၊ ရေယာဉ် သို့မဟုတ် ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို အပိုင်စီးမှုများ၊
(၈) အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းပညာဖြင့် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများ၊
(၉) အကြမ်းဖက်၍ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများ၊
(၁၀) အစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ပြစ်မှုများ။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြစ်မှုများကို နိုင်ငံဖြတ်ကျော်၍ ကျူးလွန်မှုများသည်လည်း ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင် စေရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြစ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုး ပမာဏ သည် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်စေရမည်။

အခန်း(၄)
ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၆။ အစိုးရအဖွဲ့သည် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ဗဟိုထိန်းချုပ် ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) ဝန်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန — ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဝန်ကြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန — ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ကြီးများ သို့မဟုတ် ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ — အဖွဲ့ဝင်များ
(ဃ) ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ် — အဖွဲ့ဝင်
(င) ဒုတိယရှေ့နေချုပ် — အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ — အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန — အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ရဲချုပ် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ — အတွင်းရေးမှူး
(ဈ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန — တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၇။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ ယင်းမူဝါဒများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဤဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊
(ဂ)တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအ ချက်အလက်များ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဃ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတင်ပြသော စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် ပဏာမ စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားခြင်း၊
(င) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရေး၊ သတင်းအချက် အလက်များ ဖလှယ်ရေး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ အရေးယူရေး၊ စစ်ဆေးစီရင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ဘဏ်နှင့် ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်စေရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအား လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဆ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများအား ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရန် ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ်သော သင်တန်းများ ပေးရန် လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဇ) မိမိအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
၈။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်(ခ) တို့ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပမာဏကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပမာဏကို အစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့နှင့် ပဏာမ စိစစ်ရေးအဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ် ခြင်း၊ ယင်းအဖွဲ့များအား လိုအပ်သောငွေကြေးနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုနည်းပညာ အထောက်အပံ့များပေးနိုင် ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ သက်သေခံ ပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အားတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊
(င) သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ထားရန် ခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(စ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများရှိ တရားမဝင် သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်း ခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ လိုအပ်ပါက သက်သေ ခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ အား အမိန့်ထုတ်ဆင့်ခြင်း၊
(ဆ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ဤဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေး နေသည့် ကာလအတွင်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်း လဲခြင်း မပြုရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တားမြစ်မိန့်ထုတ်ဆင့်ခြင်း၊ ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဇ) ပုဒ်မခွဲ(စ) အရ ထုတ်ဆင့်သည့် အမိန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) အရ ထုတ်ဆင့်သည့် တားမြစ် မိန့်နှင့် ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်တို့ကိုလည်းကောင်း ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(ဈ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည့် အမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊
(ည) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပေးသူ အားလိုအပ်သော အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ထိုက်သင့်သည့် ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်း၊
(ဋ) ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင် သော ရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း။

အခန်း(၅)
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၉။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်-
(က) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးထက်မနည်းပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှသင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို ပုံသေမထားရှိဘဲ ကိစ္စရပ်အလိုက်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ဖြစ်စေ ပြောင်လဲဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၀။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းပြုရာ တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ-
(က) လိုအပ်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံရသူထံမှ ဖြစ်စေ၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များထံမှဖြစ်စေ၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ လိုအပ်သော အထောက်အထား များကို တောင်းယူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
(ဂ) စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းခံရသူကိုဖြစ်စေ၊ အခြားလိုအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖြစ်စေ ဆင့်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင် သည်။
(ဃ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ၏ အဆောက်အအုံ၊ မြေနှင့် လုပ်ငန်းနေရာတို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်၊ သက်သေခံ ပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့်ရှိသည်။
(င) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများမှ ဆင်းသက်လာပြီး အခြားသူ၏ အမည်ခံထားသော အဆောက်အအုံ၊ မြေနှင့် လုပ်ငန်းနေရာတစ်ခုခုကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့်ရှိသည်။
၁၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်-
(က) စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ် (င) အရ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းကိစ္စကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။
၁၂။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလျှင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ၊ လိုအပ်သောအ ချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုသော်လည်းကောင်း ထပ်မံတာဝန်ပေးလျက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။

အခန်း(၆)
ပဏာမ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၃။ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအရ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တင်ပြနိုင်ရေးအ တွက် ပဏာမစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ဒုတိယဝန်ကြီးတစ်ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်စေလျက် အနည်းဆုံးအဖွဲ့ ဝင် ၃ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၄။ ပဏာမ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည်-
(က) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံရသူအား အကြောင်းကြားပြီး ခုခံချေပခွင့် ပေးရမည်။
(ခ) စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆင့်ဆိုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည့် သက်သေခံချက်များ ရယူနိုင်သည်။
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာနှင့် ခုခံချေပချက်တို့ကို သုံးသပ်ပြီး မိမိ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အတူ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင် ပြရမည်။
(ဃ) စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ကိစ္စရပ် အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။

အခန်း(၇)
အယူခံခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
၁၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူသည် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျေနပ် မှုမရှိပါက ယင်းအမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အစိုးရအဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်။
၁၆။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျေနပ်မှု မရှိသူ၏ အယူခံ လျှောက်ထားချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ သဘောထားအရ သော်လည်းကောင်း ယင်းအမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါကပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ဆေး စေပြီး သင့်လျော်သည့် အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၇။ အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း(၈)
ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၈။ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများသည်-
(က) ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်သူများ၊ ငွေသွင်း ငွေထုတ်ပြုလုပ်သူများနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသူများ၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုလည်းကောင်း၊ ငွေစာရင်းဖွင့် လှစ်ခြင်း၊ ငွေသွင်း ငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို လည်းကောင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီရယူ၍ စိစစ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
(ခ) ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကိစ္စများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှုများ ပြီးဆုံးပြီးနောက် အထောက်အထားများ၊ ငွေစာရင်းများနှင့် မှတ်တမ်းများကို အနည်းဆုံး ၅နှစ် ကြာသည်အထိ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရမည်။
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူး ယူခွင့်၊ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရမည်။
(ဃ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူ ခြင်းပြုနေသည့်ကာလအတွင်း ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ။
(င) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြု ရ။

အခန်း(၉)
သတင်းပို့ရန်နှင့်တာဝန်များ
၁၉။ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများသည်-
(က) ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေများတွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ ဗဟိုထိန်းချုပ် ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်သောငွေကြေးကို သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ဗဟိုထိန်းချုပ် ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။ သို့ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ အမွေဆက်ခံခွင့်နှင့်အညီ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ဆက်ခံခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
(ခ) သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားသော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော လွှဲပြောင်းမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိစေဘဲ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။
၂၀။ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ယင်းလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်သည့် ငွေပမာဏထက်ကျော်လွန်သောပစ္စည်းအား လွှဲပြောင်း ခြင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ သို့ သတင်းပို့ရမည်။ သို့ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရဖြစ်စေ အမွေဆက်ဆံခွင့်နှင့်အညီ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဆက်ခံခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
(ခ) သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားသော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော လွှဲပြောင်းမှုတစ်ရပ်ရပ်ကိုသတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။
၂၁။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ပြည်တွင်းသို့ ယူဆောင်လာသော နိုင်ငံခြားသုံးငွေကို တည်ဆဲဥပဒေအရ မိမိထံ သို့ ကြေညာရာတွင် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ငွေပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါက သတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။

အခန်း(၁၀)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၂၂။ မည်သူမဆို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ် ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာတွင် အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်း ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်မှ အများဆုံးနှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ထောင်ဒဏ် အထိ ချမှတ်ရမည်-
(က) ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိလာသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို အရေးယူခြင်းမပြုနိုင်စေရန် ဖုံးကွယ် ခြင်း၊ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ) ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို တရားဝင် အသွင်သို့ ရောက်ရှိစေရန် ပြောင်းလဲ ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း။
၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်မှအပ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ် ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားဝင်အသွင်သို့ ရောက်ရှိစေရန် ပြောင်းလဲကြောင်း၊ လွှဲပြောင်းကြောင်း၊ ဖုံးကွယ်ကြောင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ကြောင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်း လဲကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၄။ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင် သည့် ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ယင်းပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး ၃ နှစ် မှ အများဆုံး ၇ နှစ် အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က တရားဝင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ခ) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်၍ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(ဂ) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ပါ တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်၍ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းခြင်း။
၂၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရာတွင် အောက်ပါပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး ၃ နှစ်မှ အများဆုံး ၇ နှစ် အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) မိမိအတွက်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးအတွက်ဖြစ်စေ တံစိုးလက်ဆောင်အဖြစ် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ် ရာကို တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရယူခြင်း၊
(ခ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးယူခြင်းမပြုနိုင်စေရန် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အခြားသူတစ်ဦးဦးဖြင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးမယူဘဲ ထိမ်ချန်ခြင်း၊
(ဂ) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းကို အရေးယူခြင်း မပြုနိုင်စေရန် ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အသွင် ပြောင်းလဲခြင်း။
၂၆။ မည်သူမဆို တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရန် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ဆင့်ထား သော တားမြစ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၇။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်အရ ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံထားသည့်ပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီးကြောင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၈။ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူမည်သူမဆို အောက်ပါပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-
(က) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်(ခ) တို့ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထမ်းဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ခ) ပုဒ်မ ၁၉ အရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။
၂၉။ ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ယင်းလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီး၏ တာဝန်ရှိသူမည်သူမ ဆို ပုဒ်မ ၂၀ အရသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၀။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၁။ မည်သူမဆို မမှန်သောအမည်ဖြင့် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေသွင်း ငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ငွေကြေး လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အခွင့်အာဏာလွှဲအပ် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၁-က။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ပေးပို့သည့် သို့မဟုတ် ပေးပို့ရန်ရှိသည့် သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ် စေ၊ သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားသော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှု အတွက် ပေးပို့သောသတင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရှိသည့် သတင်း သို့မဟုတ် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် အမှုသည်အပါအဝင် အခြားသူတစ်ဦးဦးကို ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုကြောင်း၊ ပြသကြောင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့်အသိပေးကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရ လျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ဤပုဒ်မသည် အမှုစစ်အရာရှိ၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်၊ ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုသူ၊ စာရင်းကိုင် သို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှု သည်ကိုဖြစ်စေ၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ တာဝန်အရ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
<ပြင်ဆင် 02.11.2004>
၃၂။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်းခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီခြင်း၊ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်း ပြုလျှင်ဖြစ်စေ ယင်းပြစ်မှုအတွက် ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရမည်။

အခန်း(၁၁)
အထွေထွေ
၃၃။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို တရားဝင် မည်သို့ရရှိကြောင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝင်ငွေဖြင့် ရရှိကြောင်းကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် သက်သေထင်ရှားပြသရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃၄။ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံရသူမဟုတ်ဘဲ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထိုငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သဘောရိုးဖြင့် အဖိုးစားနားပေး ၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေထင်ရှားတင်ပြနိုင်ပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။
၃၅။ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မ ၂၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၁ အရ သတင်းပို့သူသည် သဘောရိုးဖြင့် တာဝန်အရ သတင်း ပို့ခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်စေကာမူ ထိုသတင်းပို့သူအား တရားမကြောင်းအရ ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ အရေးယူခြင်းမပြုရ။
၃၆။ (က) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူအား တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများအတွက် ဤဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ အမြတ်အခွန်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥ ပဒေအရဖြစ်စေ၊ အကောက်အခွန်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ အခြားတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ယင်းငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။
(ခ) ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့က အမိန့်ချမှတ်ပြီးသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၇။ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ဤဥပဒေအရ အရေးယူသည့် ကိစ္စများတွင် ရှာဖွေခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ခံဝန်ချုပ်ဖြင့်ပြန် လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ကာလအတွင်း မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းကို တားမြစ်ခြင်း၊ ချိပ်ပိတ်ခြင်း၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင်ရှိသော ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း များကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေ အရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၈။ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်(ခ) တို့ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား-
(က) ဤဥပဒေစတင်အာဏာတည်ပြီးနောက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက် ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှုများကို ဤဥပဒေအရသာ အရေးယူရမည်။
(ခ) ဤဥပဒေ စတင်အာဏာမတည်မီက ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက် ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှုများကို ဤဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းမပြုရ။
၃၉။ (က) ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်(ခ) တို့ပါ ဤဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုမဟုတ်သော ပြစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်သူအား ယင်းပြစ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ အရေးယူရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အရေးယူ၍ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းပြီးသော သက်သေခံပစ္စည်းကို ဤဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း မပြုရ။
၄၀။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ပြည်ထဲရေးဝင်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
၄၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ပုံ) သန်းရွှေ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
ဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s