နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁ ။)
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်သည့်နေ့တွင် စတင်အာဏာ တည်စေရမည်။
၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(က) နယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်အတွင်း မြေပြင်တွင် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသည့် နယ်မြေအပိုင်းအခြားကို ဆိုသည်။
(ခ) မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ဆိုသည်မှာ နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိက မြေတိုင်းတာရာ နေရာများကိုသော်လည်းကောင်း၊ မြေတိုင်းတာရာ အမှတ်အသားများကိုသော် လည်းကောင်း ယင်းမြေနယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ မြေကြီးပေါ်၌ သို့မဟုတ် မြေကြီးအတွင်း၌ မြှုပ်နှံစိုက်ထူ တည်ဆောက်ထားသည့် အုတ်တိုင်၊ ကျောက်တိုင်၊ အခြားတိုင်တစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ပြွန်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် မြေတိုင်းတာသည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ချမှတ်ထားသည့် မြေပြင်အမှတ်အသား တစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။
(ဂ) စာချုပ်စာတမ်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို မှတ်သားအသုံးပြုရန် ကြံရွယ်၍ စာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်အသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်နည်းထက်ပိုသော နည်းများဖြင့်ဖြစ်စေ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ်တွင် ရေးသားထားသည့် သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သေတမ်းစာ၊ တရားရုံး ဒီကရီနှင့် အမိန့်၊ သဘောတူချုပ်ဆိုသည့် ကတိစာချုပ်၊ ခံဝန်ချုပ်နှင့် အခြားစာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ခုခုတို့လည်း ပါဝင်သည်။
(ဃ) နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရာတွင် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် စိုက်ထူနိုင်ရေးအတွက် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။
(င) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မြေပြင်တွင် ပိုင်းခြားသတ်မှတ် ထားသည့် နယ်နိမိတ်ကို စိစစ်ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။
(စ) ကြော်ငြာစာ ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူများ သိရှိစေရန်ဖြစ်စေ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်ဖြစ်စေ နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ထားသော သတင်းပေးချက် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားချက်ကို ဆိုသည်။
(ဆ) အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများအတွင်းရှိ ကွင်း၊ အကွက်များ၏ မြေနယ်နိမိတ်များ တိုင်းတာခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊
(ခ) စိုက်ထူထားရှိသည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိစေရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စေရန်၊
(ဂ) တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ထားရှိသည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်တို့အား ရာသီဥတုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက တိုင်းတာခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။

အခန်း (၃)
နယ်နိမိတ်များကိုတိုင်းတာခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း
၅။ နိုင်ငံတော်၏ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့၏ နယ်နိမိတ်သည်လည်းကောင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာတို့၏ နယ်နိမိတ်သည်လည်းကောင်း တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သတ်မှတ် ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။
၆။ အောက်ပါနယ်နိမိတ်များတိုင်းတာခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ကျေးရွာများ၏ နယ်နိမိတ်များ၊
(ခ) မြို့၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာများအတွင်းရှိ ကွင်း သို့မဟုတ် အကွက်များ၏ နယ်နိမိတ်များ၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါနယ်နိမိတ်များအတွင်းရှိ ဦးပိုင်လုပ်ကွက် သို့မဟုတ် မြေကွက်များ၏ နယ်နိမိတ်များ။

အခန်း (၄)
နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၊ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိများ ခန့်ထားခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၇။ (က) နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ မြို့နယ် သို့မဟုတ် ခရိုင်နယ်နိမိတ်များ ပြင်ဆင်ရန် အကြောင်းကိစ္စရပ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေအတွင်းရှိ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့များ၌ မြို့မြေ၊ ကျေးရွာမြေ တိုင်းတာရန် အကြောင်း ကိစ္စပေါ်ပေါက်လျှင်သော်လည်းကောင်း မြေပြင်ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နယ်နိမိတ် ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိနှင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါအကြောင်း ကိစ္စများပေါ်ပေါက်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် မြေပြင်ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိနှင့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေးအရာရှိများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်-
(၁) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုခု၏ နယ်နိမိတ်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် အကြောင်းကိစ္စ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊
(၂) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း၌ရှိသော ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ မြို့နယ် သို့မဟုတ် ခရိုင်နယ်နိမိတ်များ ပြင်ဆင်ရန်အကြောင်းကိစ္စ ပေါ်ပေါက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ထောက်ခံတင်ပြလာခြင်း။
(ဂ) နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း၌ ရှိသော ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့အတွင်းရှိ မြို့မြေ၊ ကျေးရွာမြေတိုင်းတာရန် အကြောင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ထောက်ခံ တင်ပြလာပါက နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိနှင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး အရာရှိများကို ခန့်အပ် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) သို့မဟုတ် (ဂ) အရ တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင်-
(၁) နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိအဖြစ် အရာရှိမြေတိုင်းသင်တန်း သို့မဟုတ် တန်းမြင့်မြေတိုင်း သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၌ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီး ဌာနမှူးကိုသော်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့တော် သို့မဟုတ် မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၌ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနမှူးကိုသော်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(၂) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။ နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) နယ်နိမိတ်ကို တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေသို့ ဝင်ရောက်၍ လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ရယူခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းမြေနှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းရှိသည့် မြေကိုလည်းကောင်း နယ်နိမိတ်ကို စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက ယင်းကိစ္စနှင့် သက်ဆိုင်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့်ဆင့်ခေါ်ခြင်း၊
(ဂ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်မြေကို နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရန် နယ်နိမိတ် မျဉ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အခြားမျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ ခြုံနွယ်၊ ခြံစည်းရိုး သို့မဟုတ် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများကို ခုတ်လှဲ၊ ရိတ်သိမ်း၊ ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်စေ၊ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အကူအညီ ရယူရန်ဖြစ်စေ၊ သင့်လျော်သူ တစ်ဦးအား တာဝန်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) နယ်နိမိတ်မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခုတ်လှဲဖယ်ရှင်းရသည့် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ ခြုံနွယ်၊ ခြံစည်းရိုး သို့မဟုတ် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးများကို နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိထံ တွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊
(င) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အငြင်းပွားမှုအပေါ် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိထံ တင်ပြခြင်း၊
(စ) နယ်နိမိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်သူများက မှတ်တမ်း၊ အထောက်အထား သို့မဟုတ် စာချုပ် စာတမ်းများ တင်ပြရန်ရှိပါကတင်ပြစေခြင်း၊
(ဆ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းနှင့်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ရှိနေသည့် မြေများကိုလည်းကောင်း ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးစီးပွားကို ခံစားခွင့်ရှိသူကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းမြေကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သူ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေ၊ သိရှိစေရန် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ သက်ဆိုင်သူများထံဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မည့် မြေနေရာနှင့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတို့တွင် မြင်သာစွာကပ်ထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊
(ဇ) ကြော်ငြာစာပါ နေ့ရက်၊ အချိန်များတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့်ဒေသ၏ မြေအပိုင်းအခြားကို ညွှန်ပြခြင်း၊ မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များကို စိုက်ထူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရာ၌ လိုအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်သည့် အကူအညီများရယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေနယ်နိမိတ်ကို တိုင်းတာပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပြီးနောက် မြေရှင်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ မြေလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသူတို့ကိုဖြစ်စေ ညှိနှိုင်းပြီးလိုအပ်သည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်စိုက်ထူခြင်း၊
(ည) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းမြေကို မည်သူက လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်၍ မြေနယ်နိမိတ်ကို မသတ်မှတ်နိုင်လျှင် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိထံ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
(ဋ) မိမိသုံးသပ်ချက်နှင့် သဘောထားပါဝင်သော ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာကို နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေးအရာရှိမှတစ်ဆင့် မိမိအား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသူထံတင်ပြခြင်း၊
(ဌ) ပုဒ်မခွဲ (ဋ) အရ တင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာတွင် နယ်နိမိတ်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်တမ်း၊ အထောက်အထား ခိုင်မာစွာတွေ့ရှိပါက ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း။
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၉။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ နယ်နိမိတ်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရာတွင် မြေပြင်ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိမှ တင်ပြလာသည့် နယ်နိမိတ်မျဉ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အခြား မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခုတ်လှဲဖယ်ရှင်းရသည့်သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ ခြုံနွယ်၊ ခြံစည်းရိုး သို့မဟုတ် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများကို စိစစ်အတည်ပြု၍ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အငြင်းပွားမှုများအပေါ် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်သည့် ကိစ္စများကို နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဃ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း စတင်ပြုလုပ်သည့် နေ့မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေထိုင်သူတို့ကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ လက်လွှတ်စေ၍ လက်ဝယ်ရယူထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရလျှင် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရသူကို လက်ရှိအဖြစ်ထား၍ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င) နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိက ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာကို မည်သူမဆို လာရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ကြောင်းနှင့် သဘောမတူ၍ ကန့်ကွက်ငြင်းဆိုလိုလျှင် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ငြင်းဆိုလိုသောအချက်များကို စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ကြေညာစေခြင်း၊
(စ) အဆိုပါရက်ပေါင်း ၃၀ ကုန်ဆုံးပြီးနောက်တွင် တင်ပြလာသည့် ကန့်ကွက်လွှာများကို ငြင်းပယ် ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်ပါက ယင်းကန့်ကွက်လွှာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြခြင်း၊
(ဆ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေး မေးမြန်းရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပြင် နယ်နိမိတ် ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရပါ သက်သေတို့ကို လာရောက်စေရန် ဆင့်ခေါ်ပြီး စာချုပ်စာတမ်းများကို တင်ပြစေခြင်း၊
(ဇ) နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၏ တင်ပြချက်အရလည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အရလည်းကောင်း နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှုတွင် မည်သူက လက်ရှိဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် ခိုင်လုံမှုမရှိလျှင် စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်များအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး လက်ရှိဖြစ်သူနှင့် ညှိနှိုင်း၍ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဈ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် မြေနယ်နိမိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ၍ ဆုံးဖြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၅)
နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်များစိုက်ထူခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
၁၀။ နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိသည် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးပါက နယ်နိမိတ် တစ်လျှောက် လိုအပ်သည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်ကို မြေရှင်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ မြေလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူတို့ကိုဖြစ်စေ စိုက်ထူစေရမည်။
၁၁။ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီး နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်လိုအပ်သည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် စိုက်ထူပြီးသည့်အခါ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုမှာ အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
၁၂။ နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိသည် နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် စိုက်ထူထားသည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မြေရှင်များနှင့် မြေလက်ရှိလုပ်ကိုင် နေသူတို့အား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
၁၃။ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် မြေရှင် သို့မဟုတ် မြေတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူသည် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် တစ်ခုခုကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိစေရန် တားဆီးကာကွယ်ရန် တာဝန် ရှိသည်။
၁၄။ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်ကို တစ်စုံတစ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းဖယ်ရှားခံရခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် မှတ်သားထားသည့် အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို မထင်မရှားဖြစ်စေခြင်းပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုဖြစ်ပွားကြောင်း မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ သိရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အမြန်ဆုံးတင်ပြရမည်။
၁၅။ ပုဒ်မ ၁၄ အရ တင်ပြလာသည့် ကိစ္စရပ်အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကွင်းဆင်း စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်နှင့်တကွ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
၁၆။ ရာသီဥတုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သော်လည်းကောင်း မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ထိခိုက် ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်းများရှိလျှင် မြေရှင် သို့မဟုတ် မြေလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်စိုက်ထူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တင်ပြရမည်။
၁၇။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဥပဒေအရ စိုက်ထူ ထားသည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် တစ်ခုခု ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်းကိုသိရှိလျှင် မှတ်တိုင်အသစ်ကို မူလနေရာတွင် ပြန်လည်စိုက်ထူရန်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်၍ ကုန်ကျစရိတ်ငွေကျခံရမည့် သူကို သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း (၆)
တားမြစ်ချက်များ
၁၈။ မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေးအရာရှိ၏ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ပြုခြင်းမပြုရ။
၁၉။ မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအရာရှိ၏ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ပါ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ပြုခြင်းမပြုရ။
၂၀။ မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ် စိုက်ထူထားရှိပြီးဖြစ်သည့် မြေတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်တစ်ခုခုကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရွေ့လျားခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်သားထားရှိသည့် အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို မထင်မရှားဖြစ်စေခြင်း မပြုရ။

အခန်း (၇)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၂၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၉ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၈)
အထွေထွေ
၂၃။ မြေတိုင်းတာထားရှိပြီးဖြစ်သည့် မြို့၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းတို့၏ မြေနယ်နိမိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းတာပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မြေရာစီမံခန့်ခွဲသည့်ဌာန သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၄။ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (စ)၊ (ဈ) နှင့် ပုဒ်မ ၁၀ တို့ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး အရာရှိနှင့် နယ်နိမိတ်ကြပ်မတ်ရေး အရာရှိတို့ကတင်ပြလျှင် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ရန် သင့်လျော်သူ တစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျ စရိတ်ကို နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးရမည့် မြေရှင် သို့မဟုတ် မြေလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူတို့က ကျခံစေရမည်။
၂၅။ မြေရှင် သို့မဟုတ် မြေလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူက ပုဒ်မ ၂၄ အရ ကျခံရမည့် ဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မြေခွန် မပြေကျန်ငွေ ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရကောက်ခံ ရမည်။
၂၆။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၂၇။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၂၈။ The Boundaries Act (INDIA ACT V, 1880, Vol X) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းမြင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s