၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ

၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ


လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
အမှတ်စဉ်(၁၅) ။
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s