ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ
[နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၀]
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၁ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၆ ရက်
(၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်)
[ ပြင်ဆင် : 29.03.1991, 24.03.2006, 27.01.2011, 29.09.2011, 24.03.2014, 02.04.2015 ]
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်၊ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ၁၉၉၀-၉၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်မှစ ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။
၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) အခွန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်ဤဥပဒေ အရတပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေလည်းပါဝင်သည်၊
(ခ) အခွန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသူကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ ပြည်ပမှတင်သွင်းသောပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် ရောင်းချရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိုဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ အခကြေးငွေ၊ အဖိုးအခ သို့မဟုတ် အဖိုးစားနားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်၊
(င) ရောင်းရငွေဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်းဖြစ်စေ၊ ကြွေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားဆိုင်းငံ့စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အရောင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရောင်းချ၍ရငွေ သို့မဟုတ် ရရန်ငွေကို ဆိုသည်။ ကုန်စည်ချင်းလဲလှယ်ခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းသို့ပြုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုန်စည်ကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးလည်း ပါဝင်သည်၊
(စ) ဝန်ဆောင်မှုရငွေ ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ရငွေ၊ သို့မဟုတ် ရရန်ငွေကို ဆိုသည်၊
(ဆ) ကုန်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို မိမိပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြား သူအားအပ်နှံ၍ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်၍ရောင်းချသူကိုဆိုသည်၊
(ဇ) ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို အခကြေးငွေ၊ အဖိုးအခ၊ သို့မဟုတ် အဖိုးစား နားဖြင့်ဆောင်ရွက်သူကိုဆိုသည်၊
(ဈ) တင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ပြည်ပမှတင်သွင်းဆောင်ရွက်သူကို ဆိုသည်။
(ည) ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုး ဆိုသည်မှာ ပြည်ပမှတင်သွင်းသော ပစ္စည်းအပေါ် အကောက်ခွန်ဥပဒေ များ အရသတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုး၊ ယင်းပစ္စည်းအပေါ်စည်းကြပ်သည့်အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်ချစရိတ်တို့ ပေါင်း စပ်ရရှိသောငွေကိုဆိုသည်၊
(ဋ) ကြေညာလွှာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ထမ်းကမိမိ၏ ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေကို ဖော်ပြသောပုံစံကို ဆိုသည်၊
(ဌ) ဇယား ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲဇယားများကိုဆိုသည်၊
(ဍ) စည်းကြပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းကပေးဆောင်ရမည့် အခွန်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဆို သည်၊
(ဎ) နှစ် ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကိုဆိုသည်၊
(ဏ) စည်းကြပ်နှစ် ဆိုသည်မှာရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိသောနှစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်သောနောက်နှစ်ကိုဆိုသည်၊
(တ) သုံးလ ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စတင်သော ကာလမှစ၍ သုံးလအလိုက် ကာလအပိုင်းအခြားကို ဆိုသည်၊
(ထ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို စည်းကြပ်ကောက်ခံရန် တာဝန်ပေးထားသည့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တာဝန်ခံအရာရှိကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ အရ တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိများနှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူးများလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဒ) ကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်းဖြစ်စေ၊ အကြွေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားဆိုင်းငံ့စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အရောင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်ချင်းလဲလှယ်ခြင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူရောင်းချသည့် ဆောင်ရွက်မှုကိုဆိုသည်၊
(ဓ) ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ ကုန်သွယ်မှုကို ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်သူကို ဆိုသည်၊
(န) ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ နှစ်စဉ်တင်သွင်းရမည့် အခွန်အကောက်များဆိုင်ရာဥပဒေကို ဆိုသည်။
<ပြင်ဆင် 29.03.1991, 27.01.2011, 29.09.2011, 24.03.2014>

အခန်း (၂)
အခွန်ကျသင့်စေခြင်းနှင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိစေခြင်း
၄။ မည်သူမဆို အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဇယား၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အခွန်ကျသင့်စေရမည်-
(က) ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊
(ခ) ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊
(ဂ) ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၅။ ပုဒ်မ ၄ အရ ကျသင့်သောအခွန်ကို –
(က) ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူက ပေးဆောင်ရမည်။
(ခ) ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည်ကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီ ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီ ရငွေနှင့်အတူ ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသူထံမှအခွန်ကို တစ်ပါတည်းကောက်ခံပြီး ပေးဆောင်ရမည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ အထူးကုန်စည်များဖြစ်ပါက ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူက ပေးဆောင်ရမည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၆။ မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေဖြင့်-
(က) ဤဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲဇယားပါ ဖော်ပြချက်များကိုဖြစ်စေ၊ အခွန်နှုန်းများကိုဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။
(ခ) အခွန်မစည်းကြပ်ထိုက်သည့် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေပမာဏကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2006, 27.01.2011, 24.03.2014>
၇။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဘာသာရေး၊ သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဘာသာရေး၊ သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ရေးကိစ္စသက်သက်အတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုန်စည်၊ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် အကျိုးမသက်ရောက်စေရ။
ရှင်းလင်းချက်။ ကုသိုလ်ရေးဆိုသည်တွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခံရသူများအား ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေး စသည့်အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014>

အခန်း (၃)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း
၈။ (က) ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေဖြင့် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(၁) ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခွန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအတွက်ဖြစ်စေ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(၂) အသစ်ထူထောင်သော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် လက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း-
(ကက) အသစ်တည်ဆောက်ရာတွင် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် အခြားပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း၊
(ခခ) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင်သောနေ့မှ တစ်ဆက်တည်း ၃၆ လအထိ နှစ်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း၊
(၃) နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချသော ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုခြင်း။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပေးခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်-
(၁) ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံတော်အတွင်း လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စရပ်များအတွက် လှူဒါန်းသည့်ကုန်စည်များ၊
(၂) ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံတော်သို့ အထောက်အပံ့များအဖြစ် ပေးအပ်သောကုန်စည်များ၊
(၃) နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်စဉ် အသုံးပြုရန် တင်သွင်းလာသည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊
(၄) တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူ(Reciprocal Basis) အရ သံတမန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်စည်များ။
<ပြင်ဆင် 27.01.2011, 29.09.2011, 24.03.2014>
၉။ မည်သည့်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို အခွန်တစ်ကြိမ်တည်းသာ ကျသင့်စေ လိုလျှင် ယင်းသို့ကျသင့်စေရန် စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၄)
တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၀။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဤဥပဒေပါတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကိုခံယူလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ထို့အပြင် မိမိဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်၍ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်း (၅)
မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်း
၁၁။ (က) မည်သူမဆို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကိုလုပ်ကိုင်လျှင် စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်၊
(ခ) မည်သူမဆို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်လျှင် ယင်းသို့ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည်၊
(ဂ) မည်သူ့အားမဆို ၎င်း၏လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရန်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို ပေးပို့ရန် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အကြောင်း ကြားနိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011>

အခန်း (၆)
လစဉ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာပေးပို့ခြင်း
<ပြင်ဆင် 29.03.1991>
၁၂။ (က) မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိလျှင် လစဉ်ကျသင့်သောအခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်။ ထို့အပြင် သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည်၊
(ခ) မည်သူ့ကိုမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိသည်ဟု ယူဆရန်အကြောင်းရှိလျှင် လစဉ်ကျသင့်သောအခွန်ငွေကို ပေးဆောင်စေရန်နှင့် သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာကိုပေးပို့စေရန် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အကြောင်းကြားနိုင်သည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က) သို့မဟုတ် (ခ) အရ အခွန်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပေးဆောင်ထိုက်သည့်အခွန်ငွေထက် လျော့နည်းပေးဆောင်သည်ဟု ယူဆရန်အကြောင်း ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ရရှိထားသော သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေပြု၍ ပေးဆောင်ရန်အခွန်ငွေ သို့မဟုတ် ထပ်မံပေးဆောင်ရန်ငွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်တောင်းခံနိုင်သည်၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ သို့မဟုတ် (ဂ) အရပေးဆောင်ခဲ့သောငွေကို စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်သည့်အခွန် မှ ခုနှိမ်ပေးရမည်၊
(င) ဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ပြည်ပမှပစ္စည်းတင်သွင်းသူက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို အကောက်ခွန်ကောက်ခံသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း အကောက်ခွန်နှင့် တစ်ပါတည်းအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ကောက်ခံပေးရမည်။
<ပြင်ဆင် 29.03.1991>

အခန်း (၇)
နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာပေးပို့ခြင်း
၁၃။ (က) မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သောရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှုရငွေရှိလျှင် ယင်းနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးသုံးလအတွင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံပေးပို့ရမည်၊
(ခ) မည်သူ့အားမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန် ဆောင်မှု ရငွေရှိသည်ဟု ယူဆရန်အကြောင်းရှိလျှင် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာပေးပို့ရန် မြို့နယ်အခွန် ဦးစီး ဌာနမှူးက အကြောင်းကြားနိုင်သည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်(ခ)အရတင်သွင်းသည့် ကြေညာလွှာတွင် မှားယွင်းချက်၊ ကျန်ရှိချက်ရှိလျှင် စည်း ကြပ်မှုမပြုလုပ်မီပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၈)
စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ပြန်အမ်းခြင်း
၁၄။ (က) ပုဒ်မ ၁၃ အရ ပေးပို့သော နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာသည် ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်ပြည့်စုံသည်ဟု မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယုံကြည်ကျေနပ်လျှင် ယင်းကြေ ညာလွှာကို အခြေပြု၍ အခွန်စည်းကြပ်နိုင်သည်၊
(ခ) လိုအပ်လျှင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အခွန်ထမ်းအားစာရင်းအထောက်အထားများ တင်ပြစေ ခြင်း၊ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် ယင်းစာရင်းအထောက်အထားများမှ ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေကို မှန်ကန်စွာရရှိနိုင်လျှင် ယင်းစာရင်းအထောက်အထားများကို အခြေပြု၍ အခွန်စည်းကြပ်နိုင်သည်၊
(ဂ) အခွန်ထမ်းတင်ပြသော စာရင်းအထောက်အထားများမှ ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေကို မှန်ကန်စွာမရရှိနိုင်လျှင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လိုအပ်သော အခြားသက်သေခံ အထောက်အထားများကိုစိစစ်ပြီး အခွန်စည်းကြပ်ရမည်။
(ဃ) အခွန်ထမ်းက နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာပေးပို့ရန်၊ စာရင်းအထောက်အထားတင်ပြရန် သို့မဟုတ် လာရောက်အစစ်ဆေးခံရန် ပျက်ကွက်လျှင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရရှိထားသောသတင်း အချက်အလက်များကိုအခြေပြု၍ အခွန်ကို ခန့်မှန်းစည်းကြပ်နိုင်သည်။ အခွန်မစည်းကြပ်မီ မည်သူ့ကိုမဆို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းယူခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011>
၁၅။ အောက်ပါတို့အား သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးသည့်အချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းခြင်းမပြုဘဲ နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရန် စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်-
(က) ပြည်ပသို့ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားမည့်သူ၊
(ခ) လုပ်ငန်းရပ်စဲသူ၊
(ဂ) ဖျော်ဖြေမှုကျင်းပသူ။
(ဃ) လစဉ် ပုံသေနှုန်းထားဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်သူ။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014>
၁၅-က။ မည်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည့်သူဖြစ်ပါက ဤဥပဒေအရ အခွန်ပေးဆောင်ရန် စီမံပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာလက်မှတ်ကို စည်းမျဉ်းများပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရယူရမည်။
သို့ရာတွင် ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ခြွင်းချက်ပြုနိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၁၆။ ပေးဆောင်ထားသောအခွန်သည် အမှန်ပေးဆောင်အပ်သည့် ငွေထက်ပိုနေကြောင်း အခွန်ထမ်းက အထောက်အထားဖြင့် တင်ပြနိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တွေ့ရှိလျှင် သော်လည်းကောင်းယင်းပိုငွေကို ပြန်အမ်းရမည်။ အခွန်ထမ်းသည်ပြန်အမ်းငွေရရန်ရှိကြောင်းအကြောင်း ကြားစာရရှိသည့်နေ့ရက်မှ တစ်နှစ်အတွင်းသာ တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၉)
စည်းကြပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် မှားယွင်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
၁၇။ (က) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မည်သည့်နှစ်တွင်မဆို အောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ထမ်းအားနှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာပေးပို့ရန် သက်ဆိုင်ရာစည်းကြပ်နှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးနှစ် အတွင်းအကြောင်းကြားနိုင်သည်။ ယင်းသို့အကြောင်းကြားပြီးနောက် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စည်းကြပ်မှုသို့မဟုတ် ပြန်လည်စည်းကြပ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်-
(၁) အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်လျက်စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေခြင်း၊
(၂) အခွန်လျော့နည်းစည်းကြပ်ခဲ့ခြင်း၊ သို့ရာတွင် ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်တိမ်းရှောင်ခြင်း၊ ထိမ်ချန်ခြင်းကြောင့် စည်းကြပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စည်းကြပ် မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာစည်းကြပ်နှစ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက်မည်သည့်အချိန် တွင်မဆိုပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အရ စည်းကြပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စည်းကြပ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရဆောင်ရွက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်သည့်ဇယားပါ အခွန်နှုန်းအတိုင်းသာ အခွန်ကိုတွက်ချက်တောင်းခံရမည်။
၁၈။ (က) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး၊ သို့မဟုတ် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သည် မိမိဆောင်ရွက်သည့် စည်းကြပ်မှု၊ သို့မဟုတ် အယူခံမှုဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းမှပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့် မှားယွင်းချက်တစ်ခုခုကို တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခွန်ထမ်း၊ သို့မဟုတ် အယူခံသူကတင်ပြလျှင်ဖြစ်စေ ယင်းအမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှ သုံးနှစ်အတွင်းပြင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အခွန်ကိုတိုးမြှင့်စေသည့် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေကိုလျော့နည်းစေသည့် ပြင်ဆင်ချက် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်လျှင် အခွန်ထမ်းအား ဖြေရှင်းခွင့်ပေးရမည်၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရဆောင်ရွက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်သည့် ဇယားပါ နှုန်းအတိုင်းသာ အခွန်ကို တွက်ချက်တောင်းခံရမည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014>

အခန်း (၁၀)
အယူခံခြင်း
၁၉။ (က) အခွန်ထမ်းကမကျေနပ်လျှင် အောက်ပါသူများထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်-
(၁) အခွန် ကျပ်သုံးသောင်းထက်ပိုလျှင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး၊
(၂) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အခွန် ကျပ်တစ်သိန်းထက်ပိုလျှင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၊
(၃) အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှ ပေါ်ပေါက်သည့် ဥပဒေရေးရာပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်းလျှင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်။
(ခ) အခွန်ထမ်းသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို မကျေနပ်လျှင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်။ အခွန်ထမ်းသည် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန့်ဖြစ်ပါက အခွန်တောင်းခံလွှာ သို့မဟုတ် မိမိမကျေနပ်သော အမိန့်ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း အယူခံလွှာတင်သွင်းရမည်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုမကျေနပ်လျှင် အယူခံအခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ယင်းမကျေနပ်သော အမိန့်ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်းအယူခံလွှာကို တင်သွင်းရမည်။ ကာလစည်းကမ်းသတ်တွက်ချက်ရာတွင် အောက်ပါကာလများကို နုတ်ပယ်ရမည်-
(၁) အယူခံဝင်လိုသည့်အမိန့် မိတ္တူကူးရန် လိုအပ်သောကာလ၊
(၂) အခွန်အကျေမပေးသွင်းဘဲ အယူခံခွင့်တောင်းခံရယူသည့်ကာလ။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါကာလစည်းကမ်းသတ်ကို လုံလောက်သောအကြောင်းရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၊ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က လျှော့ပေါ့၍လက်ခံနိုင်သည်၊
(ဃ) အယူခံဝင်လိုသူသည် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မှသာ အယူခံခွင့်ရှိသည်-
(၁) ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို အကျေပေးသွင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်
(၂) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးထံလျှောက်ထား၍ ယင်းကဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) အယူခံမှုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာ၌ အယူခံသူအားပြောရေးဆိုခွင့်ပေးပြီးနောက် သင့်လျော် သောအမိန့်ကိုချမှတ်နိုင်သည်၊
(စ) အခွန်သည် ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုလျှင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ အမိန့်သည်လည်းကောင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုလျှင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လည်းကောင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်တစ်သိန်းအထက်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေရေးရာပြဿနာမပေါ်ပေါက်လျှင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အဆုံးအဖြတ်သည်လည်းကောင်း အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
<ပြင်ဆင် 27.01.2011, 29.09.2011, 24.03.2014>
၁၉-က။ (က) အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အမိန့်တွင် ဥပဒေကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းရမည့်အချက်တစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လျှင် အခွန်ထမ်းကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးကဖြစ်စေ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လွှဲအပ်ဆုံးဖြတ်စေရန် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံသို့ ယင်းအဖွဲ့၏အမိန့်ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်း အဆိုပြုနိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အဆိုပြုချက်ကို အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့က ငြင်းပယ်လျှင် ယင်းသို့ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူက ငြင်းပယ်သည့်အမိန့်ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>

အခန်း (၁၁)
မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်၊ သို့မဟုတ် တိုင်းအဆင့်ကချမှတ်သောအမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း
၂၀။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် မိမိသဘောအလျောက်ဖြစ်စေ၊ အခွန်ထမ်း၏တင်ပြချက်အရဖြစ်စေ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့က ချမှတ်သောမည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို၊ ယင်းအမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှ သုံးနှစ်အတွင်း ပြန်လည်စိစစ်၍ သင့်လျော်သောအမိန့်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။
သို့ရာတွင်အောက်ပါကိစ္စများ၌ အခွန်ထမ်းကတင်ပြခွင့်မရှိစေရ-
(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည့်ကိစ္စ၌ အယူခံဝင်နိုင်သည့် အချိန်ကာလမကုန်ဆုံးသေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အယူခံဝင်ထားဆဲဖြစ်ခြင်း၊
(ခ) အခွန်ထမ်းသည်ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014>

အခန်း (၁၂)
ပြစ်မှုများနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
၂၁။ မည်သူမဆို လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ အောက်ပါပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှင် ထိုသူအား မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ငွေပမာဏအတိုင်း ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်စေရမည်။ ထိုသို့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ (စ) ပါဒဏ်ငွေကို ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ သီးခြားစည်းကြပ်ကောက်ခံရမည်-
(က) မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊
(ခ) သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း လစဉ်ကျသင့်အခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့အတွက် ပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊
(ဂ) နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာအရ ကျသင့်သောအခွန်ကို ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ စည်းကြပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရန် အကြောင်းကြားခေါ်ယူခြင်းကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့အတွက် ပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ထပ်မံပေးသွင်းရမည့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊
(ဃ) အခွန်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားသော သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေးထားသောရက်အတွင်း ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရထပ်မံပေးသွင်းရမည့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊
(င) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသောပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားထားရှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊
(စ) ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားကို ထားရှိသော်လည်း ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံသို့ ထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြေစာအား ထုတ်ပေးသော်လည်း စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကျသင့်အခွန်တန်ဖိုးအတိုင်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ယင်းသို့ ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားတန်ဖိုးအပေါ် ကျသင့်အခွန်၏တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်စေရမည့်အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ပျက်ကွက်မှုအကြိမ်အလိုက် အောက်ပါငွေပမာဏကိုပါ ပေးဆောင်စေရမည်-
(၁) ပထမအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ်နှစ်သိန်း၊
(၂) ဒုတိယအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ်ငါးသိန်း၊
(၃) တတိယအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ်ခုနစ်သိန်း၊
(၄) တတိယအကြိမ်အထက် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014, 02.04.2015>
၂၁-က။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ထားရှိရန်သတ်မှတ်ထားသော စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တင်ပြရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ တင်ပြရန်ပျက်ကွက်လျှင် ထိုသူအား သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 29.03.1991, 27.01.2011, 29.09.2011>
၂၂။ (က) (၁) မည်သူမဆို အခွန်လွတ်ကင်းစေရန် တိမ်းရှောင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် အခွန်လျော့နည်းစေ ရန် ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို ထိမ်ချန် ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ထိုသူအားသတ်မှတ်သည့်အချိန်အတွင်းတွင် အပြည့်အစုံထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးရမည်၊
(၂) ထိုသူသည် ခွင့်ပြုထားသောကာလအတွင်း အပြည့်အစုံထုတ်ဖော်ခဲ့လျှင် ယင်းကပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အပြင် တိမ်းရှောင်သည့်အခွန်၏၊ သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုကျသင့်သည့် အခွန်၏တစ်ဆ နှင့် ညီမျှသော ဒဏ်ငွေကိုပါပေးဆောင်ရမည်၊
(၃) ထိုသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့်ကာလအတွင်း ထုတ်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်၊ သို့မဟုတ် တိမ်းရှောင်ထိမ်ချန်ခဲ့သည့် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေထက် လျော့နည်းထုတ်ဖော်လျှင် ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါအတိုင်း အခွန်နှင့်ဒဏ်ငွေ နှစ်ရပ်စလုံးပေးဆောင်ရမည့်အပြင် တရားစွဲဆိုခြင်းလည်းခံရမည်။ တရားစွဲဆို၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
(ခ) မည်သူမဆို လိမ်လည်လှည့်ဖြားလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိ၏ရောင်းရငွေ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မမှန်မကန်သောကြေညာလွှာကို တမင်သက်သက်ပေးပို့ကြောင်း၊ မမှန်မကန်သော၊ သို့မဟုတ် မမှန်မကန်ဟုမိမိသိရှိယုံကြည်သောစာရင်းစာအုပ်၊ စာရင်းရှင်းတမ်းများကို တင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ကျသင့်သည့်အခွန်၏တစ်ဆနှင့် ညီမျှသောဒဏ်ငွေကိုပါ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် တရားစွဲဆိုခြင်းလည်းခံရမည်။ တရားစွဲဆို၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ထိုသူအား သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011>
၂၃။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေကိုအကြောင်းပြု၍ အောက်ပါပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူအား သက်ဆိုင်ရာ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တရားစွဲဆို၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပါက သုံးနှစ်မှ ခုနစ်နှစ်အထိထောင် ဒဏ်ကျခံစေရမည်-
(က) လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ) လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူပြုလုပ်ရန်အားထုတ်ခြင်း၊
(ဂ) လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူပြုလုပ်ရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဃ) ဤဥပဒေကအပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားလိုသော သဘောဖြင့်ဖြစ်စေ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း။
(င) ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
<ပြင်ဆင် 02.04.2015>

အခန်း (၁၃)
အခွန်အရကောက်ခံခြင်း
၂၄။ အခွန်ထမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း၊ သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေးသည့်အချိန်အတွင်း အခွန်နှင့် ဒဏ်ငွေကိုပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် မပေးဆောင်သည့်ငွေကို မပြေကျန်ငွေအဖြစ် လည်း ကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ထမ်းကို ပျက်ကွက်သူအဖြစ်လည်းကောင်း မှတ်ယူပြီးအဆိုပါ မပြေကျန်ငွေ ကို ဝင်ငွေခွန်မပြေကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အရကောက်ခံရမည်။ ယင်းသို့ အရကောက်ခံရာ၌ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက သုံးစွဲရမည်။

အခန်း (၁၄)
အထွေထွေ
၂၅။ (က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀အရ တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများသည် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်-
(၁) သက်ဆိုင်ရာစည်းကြပ်မှု၊ သို့မဟုတ် အယူခံမှုအတွက် မည်သည့်အဆောက်အအုံနေရာ၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာကိုမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်၊
(၂) ထိုသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ၌ တွေ့ရှိသောစာရင်းစာအုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း များပေါ်တွင် မှတ်မိစေရန် တံဆိပ်အမှတ်အသားများရိုက်နှိပ်ခွင့်၊ ယင်းတို့မှကောက်နုတ်ချက်များ ထုတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တူကူးယူခွင့်။
(ခ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သည့်အမှုကိစ္စတစ်ခုခု၌ လိုအပ်မည့်စာရင်းစာအုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို မတင်ဘဲနေသည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုသည့်အခါတွင် တင်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသော်လည်းကောင်း ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်-
(၁) မည်သည့်အဆောက်အအုံနေရာ၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာကိုမဆို ဝင်ရောက်ရှာဖွေခွင့်၊
(၂) ယင်းနေရာတို့တွင် တွေ့ရှိသောစာရင်းစာအုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း များကိုသိမ်းဆည်း ခွင့်။
(ဂ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ကိစ္စကို အရေးတကြီးဆောက်ရွက်ရန် ပေါ်ပေါက်လာပါက ယင်းကဲ့သို့ယုံကြည်ရန် အကြောင်းအချက်များကို စာဖြင့်ရေးမှတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တရားသူကြီးထံမှ ရှာဖွေဝရမ်းတောင်းခံ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ရှိချက်များကို မြို့နယ်တရားသူကြီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့ထံ အမြန်ဆုံး အစီရင်ခံတင်ပြရမည်၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်လျှင် သက်ဆိုင်သောအခွန်ထမ်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့် သက်သေနှစ်ဦးတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်စေရမည်။ စာရင်းစာအုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်လျှင် လက်ခံရရှိကြောင်းပြေစာထုတ်ပေးရမည့်အပြင် ယင်းတို့ကို စည်းကြပ်မှု၊ သို့မဟုတ် အယူခံမှုမပြီးပြတ်သေးမီ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောကာလအထိသာ လက်ဝယ်ထားရှိရမည်။
<ပြင်ဆင် 29.09.2011, 24.03.2014>
၂၆။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကြပ်ကောက်ခံရန် နည်းလမ်းများကို စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 27.01.2011>
၂၇။ မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေတွင် နိုင်ငံခြားငွေပါဝင်ပါက ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေဖြင့် အခွန်ကျသင့်စေရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2006, 27.01.2011, 29.09.2011, 24.03.2014>
၂၈။(က) ဤဥပဒေပါ စည်းကြပ်မှုများအတွက် မှန်ကန်သောစာရင်းများကို မြန်မာဘာသာ၊ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုစုထားရှိရမည်၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် ရငွေအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခွန်ထမ်းအမျိုးအစား တစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်စေ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တောင်းခံသည့်အခါ တင်ပြနိုင်ရန် မည်သည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည့် စာရင်းများထားရှိရမည်ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 27.01.2011, 29.09.2011>
၂၉။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ထမြောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည်-
(က) လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 27.01.2011, 29.09.2011>
၃၀။ ပုဒ်မ ၄ပါ ကိစ္စအလို့ငှာ မည်သူသည် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူ၊၊ သို့မဟုတ် တင်သွင်းသူ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (က) အရမည်သူသည် လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလျှင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၃၁။ ပယ်ဖျက်
<ပြင်ဆင် 29.09.2011>
၃၂။ ပယ်ဖျက်
<ပြင်ဆင် 27.01.2011, 29.09.2011>
၃၁။ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအပေါ် ကောက်ခံရရှိငွေမှအပဖြစ်သည့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကောက်ခံရငွေအပေါ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အလိုက် သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းနိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၃၂။ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည်ကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီ ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုရငွေနှင့်အတူ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသူထံမှ အခွန်ကို တစ်ပါတည်းကောက်ခံပြီး ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားထုတ်ပေးခြင်းကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
သို့ရာတွင် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားထုတ်ပေးခြင်းကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၃၃။ အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအပေါ် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချစေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ပြင်ဆင် 24.03.2014>
၃၄။ ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားကို ထားရှိသော်လည်း ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံသို့ ထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ပြေစာအားထုတ်ပေးသော်လည်း ကျသင့်အခွန်တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့အတွက် အထောက်အထားဖြင့် သတင်းပေးတင်ပြသူအား ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ဒဏ်ငွေ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအပြင် အကြိမ်အလိုက် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ဒဏ်တပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုကြေးအဖြစ် ချီးမြှင့်ရမည်။ သတင်းပေးတင်ပြသူ မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး ဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုရ။
<ပြင်ဆင် 02.04.2015>

(ပုံ) စောမောင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
ဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့

—– Attachment —–
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 1 ] 01 ဇယား ၁ အခွန်မကျသင့်စေမည့် ကုန်စည်များ
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 2 ] 02 ဇယား ၂ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခွန်ကျသင့်စေရမည့် ကုန်စည်များ
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 3 ] 03 ဇယား ၃ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခွန်ကျသင့်စေရမည့် ကုန်စည်များ
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 4 ] 04 ဇယား ၄ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခွန်ကျသင့်စေရမည့် ကုန်စည်များ
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 5 ] 05 ဇယား ၅ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခွန်ကျသင့်စေရမည့် ကုန်စည်များ
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 6 ] 06 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၏ ဇယား ၆
[ ပူးတွဲဖော်ပြသော စာရင်း 7 ] 07 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၏ ဇယား ၇

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s