စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ

စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၄။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားသော စုပေါင်းပိုင်မြေတွင် စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံအဖြစ် ဆောက်လုပ်ထားသော ၆ ထပ်နှင့်အထက်ရှိသည့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်စုပေါင်းပိုင်သူများ အသုံးပြုရန် စီမံထားရှိသည့် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်ခန်းများ လည်းပါဝင်သည်။
(ခ) စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အောက်ပါပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်-
(၁) ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသော စုပေါင်းပိုင်မြေ၊
(၂) ယင်းစုပေါင်းပိုင်မြေတွင် ဆောက်လုပ်ထားသော တစ်ဦးချင်းပိုင်အိမ်ခန်းများမှအပ စုပေါင်းပိုင်သူ အားလုံးနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သည့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာ များ၊
(၃) စုပေါင်းပိုင်သူများ၏အကျိုးအတွက် အသုံးပြုရန် ဆောက်လုပ်ထားသော သို့မဟုတ် စီမံထားရှိသော အဆောက်အအုံများ၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းများ၊ ဝင်းခြံ၊ ဥယျာဉ်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ရေပေးရေး၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူး ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ လမ်းတံတားနှင့် ရေမြောင်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ။
(ဂ) စုပေါင်းပိုင်မြေ ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံနှင့် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်းတည်ရှိသော စုပေါင်းပိုင်သူအား လုံးက တည်ဆဲဥပဒေ နှင့်အညီ အကျိုးသက်ဆိုင်သည့် မြေနှင့်မြေကွက်လပ်တို့ကိုဆိုသည်။
(ဃ) နိုင်ငံခြားသား ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သောသူ သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ မဟုတ်သောသူကို ဆိုသည်။
(င) တည်ထောင်သူ ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများ မပါဝင်။
(စ) စုပေါင်းပိုင်သူ ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်း သို့မဟုတ် အိမ်ခန်းများကို ဤဥပဒေအရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အိမ်ခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိထားသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စုပေါင်းပိုင်သူ၏အမွေဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် တရားဝင် လွှဲပြောင်းရရှိသူလည်းပါဝင်သည်။
(ဆ) မူလအချိုးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအစုတန်ဖိုး ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းအသီးသီးအတွက် လွှဲပြောင်းသည့်တန်ဖိုးအလို့ငှာလည်းကောင်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ထည့်ဝင်ရမည့်ရန်ပုံငွေပမာဏအတွက်လည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာစုပေါင်းပိုင်အဆောက် အအုံစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် တည်ထောင်သူက သတ်မှတ်ထားသည့်အချိုးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ဖိုးကို ဆိုသည်။
(ဇ) အိမ်ခန်းဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတွင် နေထိုင်ရန် သို့မဟုတ် အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အခြားနည်းသုံးစွဲရန် တစ်ဦးချင်းပိုင်အဖြစ် သီးခြားကာရံ၍ ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်ခန်းကိုဆိုသည်။
(ဈ) အသင်းဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသော အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသည့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံအသင်းကို ဆိုသည်။
(ည) အသင်းဝင်ဆိုသည်မှာ အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ အိမ်ခန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိသူကိုဆိုသည်။
(ဋ) အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အလို့ငှာ စုပေါင်းပိုင်အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းထားသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ အမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဌ) ယာယီအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ယာယီအမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဍ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဎ) စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါရည်ရွယ်ချက်များကို ဒေသအလိုက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီများနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတို့ကို ဆိုသည်။
(ဏ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(တ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်အပ်ထားသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မြို့ပြနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
(ခ) အိမ်ယာကဏ္ဍ စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊ ပြည်သူများ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
(ဂ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ အိမ်ခန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် လွှဲပြောင်းခွင့်ရရှိစေရန်၊
(ဃ) အိမ်ရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်။

အခန်း(၃)
စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၄။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒေသအလိုက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ များကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သောဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(င) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှတစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(စ) မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းမှတစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အတွင်းရေးမှူး
(ဈ) ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၅။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒေသအလိုက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နေပြည်တော်ကောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်သော ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး အတွင်းရေးမှူး
(စ) ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၆။ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဤဥပဒေပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို သက်ဆိုင်ရာဒေသအတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒနှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ခ) မြို့ပြဒေသများတွင် ခေတ်မီအဆောက်အအုံများနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဦးဆောင်စည်းရုံးခြင်း နှင့် အသိပညာပေးခြင်း၊
(ဂ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံများ တည်ထောင်ရာတွင် ခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များအား လိုအပ်သောအကြံဉာဏ် ပေးခြင်း၊
(ဃ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းပုံစံ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်စေရန် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံအရည်အသွေးစစ်ဆေးကြပ်မတ်ရေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းကြီးကြပ်၍ ဆောက်လုပ်စေခြင်း၊
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ် သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ ဘေးကင်းစိတ်ချလုံခြုံရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအလိုက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်သော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုရှိရေးနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အစီအစဉ်များချမှတ်၍ အမှုဆောင်အဖွဲ့များအား လိုအပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးခြင်း၊
(ဇ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းအသီးသီးအတွက် တည်ထောင်သူ သို့မဟုတ် တည်ထောင်သူမရှိသည့် အခါသက်ဆိုင်ရာ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ အမှုဆောင်အဖွဲ့က တင်ပြသော မူလအချိုးသင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အစုတန်ဖိုးကို စိစစ်၍ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း၊
(ဈ) အသင်း၏ရန်ပုံငွေစာရင်းများကို လိုအပ်ပါကစစ်ဆေးခြင်း။

အခန်း(၄)
ဦးစီးဌာန၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇။ (က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရေးဆွဲ၍ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊
(ခ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သုတေသနပြုခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှနည်းပညာများ ကို လေ့လာဆည်းပူး ခြင်းနှင့် နည်းပညာများပြန့်ပွားစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်း။

အခန်း(၅)
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတည်ထောင်ခြင်း
၈။ စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံများကို ဤဥပဒေနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ရမည်၊။
၉။ တည်ထောင်သူသည် သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စုပေါင်းပိုင်မြေ တွင်သာ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်ရမည်။
၁၀။ စုပေါင်းပိုင်ဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန် အလို့ငှာ စုပေါင်းပိုင်မြေအဖြစ် မှတ်ပုံတင်လိုသည့်မြေသည်-
(က) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လူနေအိမ်ရာအဖြစ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိရမည့်အပြင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သောမြေ အမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။
(ခ) မြေလက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူက သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် စုပေါင်းပိုင်မြေအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) မြို့ပြစီမံကိန်းအရ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) မြေဧရိယာအနည်းဆုံး စတုရန်းပေ ၂၀၀၀၀ နှင့်အထက်ရှိရမည်။
၁၁။ ဝန်ကြီးဌာနသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ရန် သတ်မှတ်အထပ်အရေအတွက်၊ အိမ်ခန်း အရေအတွက်၊ လုံလောက်သောယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာနှင့် စုပေါင်းပိုင်သူများအသုံးပြုရန် စီမံထားရှိရမည့် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ယင်းအဆောက်အအုံနှင့်ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာအဆင့်အတန်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာများ အပါအဝင် လိုအပ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ထားရမည်။
၁၂။ (က) ဤဥပဒေအာဏာမတည်မီက ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆဲ ဖြစ်သော စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံများသည် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရန် သက်ဆိုင် ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထား ရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ လျှောက်ထားသည့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၃။ (က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တည်ထောင်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အနည်းဆုံး မတည်ငွေရင်း ရှိရမည့်အပြင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွှတ်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်စေပြီး စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ လျှောက်ထားသူအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မညီညွတ်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။
(ဂ) တည်ထောင်သူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၁၄။ (က) တည်ထောင်သူသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို တည်ထောင်လိုပါက စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများနှင့်အတူ မြေနှင့် အဆောက်အအုံပုံစံ၊ စုပေါင်း ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အအုံတွင်ပါရှိမည့် စုပေါင်းပိုင် ပစ္စည်းများနှင့် မူလအချိုးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှု အစုတန်ဖိုးတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ တင်ပြလျှောက်ထားချက်အပေါ် ခွင့်ပြုချက်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၅။ တည်ထောင်သူသည်-
(က) ပုဒ်မ ၁၄ အရ ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင် ပြီးသော စုပေါင်းပိုင် မြေ၌ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ရမည်။
(ခ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော အိမ်ခန်းများကို နိုင်ငံခြားသားများအား ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရောင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့မဟုတ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ တစ်ခုခုက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခွင့်ပြုထားသောမြေတစ်ခုခုအပေါ်တွင် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်ဆောက်လုပ်နိုင်သည်။

အခန်း(၆)
မှတ်ပုံတင်ခြင်း
၁၆။ (က) ဝန်ကြီးဌာနသည် စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းနှင့်စာတမ်း အမှတ်အသားများကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာစုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် အရာရှိများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေး ရမည်။
(ခ) တည်ထောင်သူသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတည်ထောင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ဂ)မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတည်ထောင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းကိုစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။
(ဃ) စုပေါင်းပိုင်မြေကို မူလပိုင်ဆိုင်သူက စုပေါင်းပိုင်မြေအဖြစ် အမည်လွှဲပြောင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် ရုံးတွင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ စုပေါင်းပိုင်မြေအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသောမြေသည် မည်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်နှင့်မျှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဘဲ စုပေါင်းပိုင်သူအားလုံးနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သော စုပေါင်းပိုင်မြေအဖြစ်သာလျှင် တည်ရှိစေရမည်။
၁၈။ တည်ထောင်သူသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင် ခွင့်ရရှိပါက စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တည်ထောင်သည့်စာချုပ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင် ရမည်။
၁၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တည်ထောင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ် အသားများ ကိုလည်းကောင်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းများကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ မှတ်ပုံတင်၍ အိမ်ခန်းအလိုက် အိမ်ခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များကို တည်ထောင်သူအားထုတ်ပေးပြီး အိမ်ခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ တည်ထောင်သူသည် ယင်းအိမ်ခန်းများကို ပုဒ်မ ၂၀ အရ လွှဲပြောင်းသည့်အခါ အိမ်ခန်းလက်ခံရရှိသူသို့ သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို လွှဲပြောင်း ပေးရမည်။
၂၀။ မှတ်ပုံတင်ထားသော အိမ်ခန်းကိုအောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ လွှဲပြောင်း ပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူတို့ သည် လွှဲပြောင်းသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် လွှဲပြောင်းသည့်စာချုပ်စာတမ်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရမည်-
(က) ပေးကမ်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်း၊
(ခ) ရောင်းချခြင်း၊
(ဂ) နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည့် တရားရုံး၏အမိန့် သို့မဟုတ် ဒီကရီအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် လွှဲအပ်ခြင်း။
၂၁။ (က) တည်ထောင်သူသည် သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သည့် စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကိုထမ်းဆောင်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အိမ်ခန်းကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူသည် လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ် စာတမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ထမ်းဆောင် ရမည်။
၂၂။ ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ-
(က) လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသော စုပေါင်းပိုင်သူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခကိုပေးဆောင် ရမည်။
(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းများကို သီးခြားမှတ်ပုံတင်စာအုပ်ဖွင့်လှစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ အိမ်ခန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။
၂၃။ စုပေါင်းပိုင်သူသည် မိမိပိုင်အိမ်ခန်းကို ပုဒ်မ ၂၀ ပါလွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပြီးနောက် လွှဲပြောင်း သည့် စာချုပ်စာတမ်းကို သတ်မှတ်သည့် ကာလထက်ကျော်လွန်ပြီးမှ မှတ်ပုံတင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခအပြင် သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက သတ်မှတ်သော ဒဏ်ကြေးကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်။

အခန်း(၇)
တည်ထောင်သူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ
၂၄။ တည်ထောင်သူ၏အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူခန့်အပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊
(ခ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်မပြီးမီ အိမ်ခန်းများကိုကြိုတင်ရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
(ဂ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော အိမ်ခန်းများကို နိုင်ငံခြားသားများအား ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရောင်းချနိုင်ခြင်း။
၂၅။ တည်ထောင်သူ၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စုပေါင်းပိုင်မြေတွင်သာ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(ခ) သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး မတည်ငွေရင်းရှိရမည့်အပြင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားခြင်း၊
(ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) စုပေါင်းပိုင်မြေကို သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်၍ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တည်ထောင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
(င) စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံတည်ထောင်လိုပါက စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ရန် လိုအပ်သောအထောက် အထားများနှင့်အတူမြေနှင့် အဆောက်အအုံပုံစံစုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက် အအုံတွင်ပါရှိမည့် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် မူလအချိုးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအစုတန်ဖိုးတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့လျှောက်ထားခြင်း၊
(စ) ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပြီးသော စုပေါင်းပိုင်မြေတွင် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(ဆ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ နေထိုင်ခွင့်ရရှိပါက စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ တည်ထောင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
(ဇ) ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ အကြောင်းကြား ခြင်း၊
(ဈ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံခြားသားအား ရောင်းချလျှင် စတင်ရောင်းချသည့်အချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊
(ည) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံခြားသားအားရောင်းချလျှင် နိုင်ငံခြားမှတရားဝင်ငွေလွှဲပို့သော နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်သာ ရောင်းချ ခြင်း၊
(ဋ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွှတ်စေရန်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုင်းများ ပြည့်စုံစွာပါရှိစေရန်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဌ) စုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းအတွက် တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။

အခန်း(၈)
စုပေါင်းပိုင်သူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ
၂၆။ စုပေါင်းပိုင်သူ၏ အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့်စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။ အိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူအမည်သို့ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ဤဥပဒေနှင့်အညီ အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အခါ အိမ်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံသားအားတည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရောင်းချခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေးကမ်းခွင့်၊ စွန့်လွှတ်ခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ အမွေဆက်ခံခွင့်နှင့် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များရှိသည်။
(ဃ) (၁) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံခြားသားအားတည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်နှင့်၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များရှိသည်။
(၂) စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော အိမ်ခန်းများကို နိုင်ငံခြားသားများအား ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရောင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(င) အိမ်ခန်းကို ဘဏ်တွင်ပေါင်နှံခွင့်ရှိသည်။
(စ) အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ မိမိပိုင်အိမ်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းကို စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ၏မူလပုံစံနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ မိမိ၏စရိတ်ဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်နှင့် အသေးစားပြင်ဆင်ခွင့်များရှိသည်။
(ဆ) အသင်း၏ရန်ပုံငွေကို စုပေါင်းပိုင်သူအားလုံးနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဇ) စုပေါင်းပိုင်မြေကို အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သာရေးနာရေးကိစ္စအတွက်ယာယီ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
(ဈ) အသင်း၏နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် အသင်းသားစုံညီအထူးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်၊ အကြံပေးခွင့်၊ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုခုအတွက် မဲပေးခွင့်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၇။ စုပေါင်းပိုင်သူ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် မိမိ၏မူလ အချိုးသင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအစုတန်ဖိုး အလိုက် အချိုးကျသတ်မှတ်ထားသော ရန်ပုံငွေကို ထည့်ဝင်ရမည်။ မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ခန်းကို အငှားချထားခြင်းဖြစ်လျှင် အငှားချထားခြင်းခံရသူနှင့် သီးခြားသဘောတူညီချက်မရှိပါက မိမိကသာ လျှင် ရန်ပုံငွေကိုထည့်ဝင်ရမည်။
(ခ) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံနှင့် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးတွက်လည်းကောင်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ သန့်ရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း စုပေါင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ဂ) မိမိပိုင်အိမ်ခန်းကို ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးအားခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထားခြင်းပြုပါက အမှုဆောင် အဖွဲ့သို့ အသိပေးရမည်။
(ဃ) အိမ်ခန်းကို ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ ကြိုတင်အသိပေးရမည်။
(င) မိမိကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အငှားချထားခြင်းခံရသူကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ခန်းကိုအပေါင်ခံ၍ လက်ရောက်ရယူထား သူကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နေထိုင်သူကြောင့်ဖြစ်စေ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် စုပေါင်းပိုင်ပစ္စည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိုသူများနှင့် သီခြားသဘောတူညီချက် မရှိလျှင် မိမိ၌သာ တာဝန်ရှိသည်။
(စ) မိမိ၏အိမ်ခန်းအတွင်းပိုင်းကို အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အသေးစားပြင် ဆင်ခြင်းပြုရာတွင် အဆောက်အအုံ၏ မူလပုံစံနှင့်ခိုင်ခံ့မှုကို မထိခိုက်စေရ။
(ဆ) အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သီးခြားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အိမ်ခန်းကို အခြားနည်းသုံးစွဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။

အခန်း(၉)
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၂၈။ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုမိမိ၏ဆန္ဒအလျောက်ဖြိုဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လည် ဆောက်လုပ်လိုလျှင် အသင်း၏အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေး သို့မဟုတ် အသင်းသား စုံညီအထူးအစည်းအဝေးတွင် အသင်းဝင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၏ သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၉။ (က) အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၈ အရ ချမှတ်သော သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် အလို့ငှာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် တင်ပြချက်ကိုစိစစ်ပြီး လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ညှိနှိုင်း၍ အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏အတည်ပြုချက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်သူများ သိရှိနိုင်ရန် သတင်းစာတွင် ကြေညာရမည်။
၃၀။ (က) အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက အတည်ပြုသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ယင်းအတည်ပြုချက်မိတ္တူနှင့် အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေး သို့မဟုတ် အသင်းသားစုံညီ အထူးအစည်းအဝေး၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူတို့ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ တင်ပြရမည်။
(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် လိုအပ်သောပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
၃၁။ (က) အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်နှင့်အညီ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ဖြိုဖျက်ပြီး မူလပုံစံအတိုင်း အသစ်ပြန်လည်ဆောက်ရာ တွင်လည်းကောင်း ယင်းစုပေါင်းပိုင်မြေနှင့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံမှ ဖယ်ရှားပေးရန် ပျက်ကွက်သူများ ၏စာရင်းကို ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို ရယူဖယ်ရှားနိုင်သည်။
၃၂။ (က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံသည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော အဆောက်အအုံအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်လာလျှင် သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖြိုဖျက်ရမည်။
(ခ) ထိုသို့ဖြိုဖျက်ခဲ့သည့် စုပေါင်းပိုင်မြေအပေါ်တွင် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံအဖြစ် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်းများကို သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၁၀)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၃၃။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့်နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုခုပါတားမြစ် ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း သို့မဟုတ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင် ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအားအနည်းဆုံး ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်အထိ ငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၃၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ အရ အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူအားအနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း အထိ ငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၃၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ နှင့် ၃၄ တို့အရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ထိုပြစ်မှုကို ဆက်လက် ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူကို ကျူးလွန်သည့်နေ့အသီးသီးအတွက် ထိုပြစ်မှုတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသော အများဆုံးချမှတ် နိုင်သည့် ငွေဒဏ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ချမှတ်ရမည်။

အခန်း(၁၁)
အထွေထွေ
၃၆။ ဝန်ကြီးဌာနသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ယာယီကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့နှင့် အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ရမည်။
၃၇။ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်-
(က) ပုဒ်မ ၂၃ အရ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သူထံမှ ယင်းဒဏ်ကြေးကို ဝင်ငွေခွန်မပြေကျန်ငွေ ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရကောက်ခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီသို့ ပေးသွင်းရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အချိုးကျသတ်မှတ်ထားသည့်ရန်ပုံငွေကို ထည့်ဝင်ရန် သုံးလထက်မနည်း ပျက်ကွက်လျှင် သို့မဟုတ် ထည့်ဝင်ရန် ငြင်းဆန်လျှင် ပျက်ကွက်သူထံမှ ယင်းရန်ပုံငွေကို ဝင်ငွေခွန်မပြေကျန်ငွေ ဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရကောက်ခံရမည်။
၃၉။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီသည် လိုအပ်သောအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ဂ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်သောအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s