ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေအမှတ် -၃။)


၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလကွယ်နေ့
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈၊ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော ပြည်နယ်ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကိုဆိုသည်၊
(စ) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဆ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးကော်မတီ ကိုဆိုသည်၊
(ဇ) လက်အောက်ဌာနခွဲ ဆိုသည်မှာ ကော်မတီမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သော ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အ ဆင့် လက်အောက်ဌာနခွဲများကို ဆိုသည်၊
(ဈ) ကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရုံး ကို ဆိုသည်၊
(ည) ရုံးအကြီးအကဲ ဆိုသည်မှာ ကော်မတီရုံး၏ ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲကို ဆိုသည်၊
(ဋ) ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခန့်ထားသူကို ဆိုသည်၊
(ဌ) ရေယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်စွမ်းအား သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ရေကြောင်းခရီး၌ သွားလာပြေးဆွဲပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ရေယာဉ်များကို ဆိုသည်၊
(ဍ) ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင်မှတစ်ပါး အခြားရေယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်၊
(ဎ) ရေယာဉ်လိုင်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် မြစ်၊ ချောင်းများ တွင် ဝင်ထွက်သွားလာပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရန် ပုဂ္ဂလိက ရေယာဉ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရေယာဉ်လိုင်း ကိုဆိုသည်၊
(ဏ) ရေယာဉ်အသင်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင် ခြင်း၊ ကမ်းနီးငါးဖမ်းခြင်း၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ဆောင်ရွက် ရန် ဝင်ထွက်သွားလာပြေးဆွဲနေသည့် ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရေယာဉ်အသင်း ကို ဆိုသည်၊
(တ) ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရေယာဉ်အားတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်၊
(ထ) ရေယာဉ်လုပ်သား ဆိုသည်မှာ ကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် ပုဂ္ဂလိက ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်က တာဝန်ပေးခန့်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိထားသည့် ရေယာဉ် အုပ်၊ စက်ခန်းအုပ် အပါအဝင် ရေယာဉ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင်-
(က) အဖွဲ့ဝင်ဦးရေအများဆုံး (၁၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဝန်ကြီးအပါအဝင် သင့်လျော်သောဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များနှင့် အခြားသင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ဂ) ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အတွင်းရေးမှူးကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်၊
(ဃ) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များထဲမှ သင့်လျော်သူတစ်ဦးပါဝင် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၄။ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပြင် နည်းဥပဒေ များနှင့်လည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၃)
ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များအပြင် သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၆။ (က) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အများဆုံး အဖွဲ့ဝင် (၉)ဦး ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ပေးရမည်၊
(ဂ) ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံ ရမည်၊
(ဃ) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း အစီရင်ခံစာ တင် သွင်းပြီးချိန်အထိ ဖြစ်သည်၊
(င) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကသတ်မှတ်သည့် စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေ ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၄)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၇။ ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကော်မတီကို ရေယာဉ် ပိုင်ရှင်များ၏ ဆန္ဒဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-
(က) ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ကော်မတီဝင်ဦးရေအနည်းဆုံး (၅)ဦးမှ အများဆုံး (၉)ဦး အထိ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ရွေးချယ်ခံရသူများက ၎င်းတို့အနက်မှ ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးတို့ကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်၊
(ဃ) ကော်မတီ၏ သက်တမ်းမှာ (၂)နှစ်ဖြစ်သည်၊
(င) ကော်မတီဝင် လစ်လပ်ပါက အစားထိုးရွေးချယ်ရမည်။ အသစ်ခန့်ထားသည့် ကော်မတီဝင်၏ သက် တမ်းသည် ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
၈။ ကော်မတီသည် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား တာဝန်ခံရမည်။
၉။ ကော်မတီသည် ကိုယ်ပိုင်မည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ခံဆောင် ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။

အခန်း (၅)
ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၀။ ကော်မတီသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ခရီးသည်များကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်ရေယာဉ်များ၊ ကမ်းနီးငါး ဖမ်းရေယာဉ်၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များကို အသင်းသို့ ဝင်ရောက်လာစေရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ခ) ကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာလျှင်-
(၁) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရေယာဉ်လိုင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုး ချဲ့ခြင်း၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
(၂) ရေယာဉ်လိုင်းအတွင်း ရေယာဉ်စီးရေပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေယာဉ်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်း၊
(၃) ရေယာဉ်အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
(၄) ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်သည့်ဆိပ်ခံတံတားများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
(၅) ရေယာဉ်ကို မူလရေယာဉ်လိုင်းမှ အခြားရေယာဉ်လိုင်း၊ မူလရေယာဉ်အသင်းမှ အခြားရေယာဉ်အ သင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ရေယာဉ်လုပ်သားများနှင့် အနည်းဆုံး (၃) လ လျှင် တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးခြင်း၊
(င) ရေယာဉ်လိုင်းများ၊ ရေယာဉ်အသင်းများတွင် ပြေးဆွဲနေသောရေယာဉ်များအား ထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(စ) သတ်မှတ်ထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေကို သုံးစွဲ ခြင်း၊
(ဆ) ကော်မတီအစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊
(ဇ) နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပခြင်း၊
(ဈ) ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့် လက်အောက်ဌာနခွဲများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိမှသာ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
(ည) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကအခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ် ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၆)
ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၁။ ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ကော်မတီရုံးနှင့် လက်အောက်ဌာနခွဲများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ခ) ရေယာဉ်အသင်းများ၊ ရေယာဉ်လိုင်းများ၊ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ရေယာဉ်လုပ်သားများ၊ ဝန်ထမ်းများ အကြားဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများကို ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ မဖြေရှင်းနိုင်သည့် ကိစ္စများကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ လက်အောက်ဌာနခွဲများ၊ ရေယာဉ်အသင်းများ၊ ရေယာဉ်လိုင်း များ၊ ရေယာဉ်များ၊ ရေယာဉ်ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရေယာဉ်လုပ်သားများနှင့် ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရန် စည်း မျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း စသည့်ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(စ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း(၇)
ဘဏ္ဍာရေး
၁၂။ ကော်မတီသည်-
(က) မိမိ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ ရေယာဉ်များအပေါ်တွင် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကောက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေဖြင့် ရပ်တည်ရမည်၊
(ခ) မိမိ၏ ရန်ပုံငွေနှင့်အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသောငွေများကို ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းများတွင်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်၊
(ဂ) မိမိလက်ခံရရှိသော နိုင်ငံခြားငွေများကို သီးခြားဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ စည်းမျဉ်း၊ စည်း ကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲနိုင်သည်၊
(ဃ) မိမိရန်ပုံငွေရရှိစေရန် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရမည်၊
(င) ရုံးအကြီးအကဲက ရေးဆွဲတင်ပြသော နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စိစစ်ပြီး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်၊
(စ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးသော နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပါရငွေ၊ သုံးငွေများကို အကောင်အထည်ဖော်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဆ) ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သော အခြေနေကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မသုံးစွဲလျှင် မဖြစ်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးသော နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဖြင့် မလုံလောက်ပါက လိုအပ် သောငွေကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သုံးစွဲနိုင်သည်၊
(ဇ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ လစဉ်ကောက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားရန်ပုံငွေများနှင့် အသုံးစရိတ်များအ တွက် လချုပ်နှင့် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းများကို စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ပြုစုထားရှိရမည့်အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန် ဆုံးသည့်အခါတိုင်း နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်၊
(ဈ) ကော်မတီမှ အတည်ပြုပြီးသော ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူ၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ ကို ရက်ပေါင်း(၉၀) အတွင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်၊
(ည) မိမိ၏ စုဆောင်းထားရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို လုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်နှင့် ရန်ပုံငွေတိုးပွားစေရန် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုနိုင်သည်။

အခန်း(၈)
ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
၁၃။ ကော်မတီသည်-
(က) ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်အခြေခံလျက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားရှိရမည်၊
(ခ) ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း ဝန်ထမ်းများကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ခန့်ထားနိုင် သည်၊
(ဂ) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် နှစ်စဉ်ရရှိသော ဝင်ငွေ၏ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်သုံးစွဲခြင်း မပြုရ၊
(ဃ) ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ရုံးအကြီးအကဲအား လိုအပ်သလို လွှဲအပ်နိုင်သည်။

အခန်း (၉)
ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း
၁၄။ ကော်မတီသည် ကော်မတီရုံး၏လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများနှင့်ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းများကို နည်းလမ်း တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ရန်စာရင်းဇယားများနှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကြီး ကြပ်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။
၁၅။ ရုံးအကြီးအကဲသည်-
(က) ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေစာရင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စာရင်းပြုစုထိန်း သိမ်းထားရမည်၊
(ခ) ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ စာရင်းဇယားများ စစ်ဆေးလိုသည့်အခါ စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ဆောင် ရွက်ထားရမည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် (ခ) အရ ပြုစုထားသည့် စာရင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက တာဝန်ပေးအပ်သူ၏ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။

အခန်း (၁၀)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း
၁၆။ ကော်မတီသည် ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းပြုသူ သို့မဟုတ် ရေယာဉ်၊ ရေယာဉ်လိုင်း၊ ရေယာဉ်အသင်းတို့အား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ် ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) သတိပေးခြင်း၊
(ခ) ဒဏ်ငွေအနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သောင်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက် ခြင်း၊
(ဂ) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း (၁၁)
အယူခံဝင်ခြင်း
၁၇။ ပုဒ်မ ၁၆ အရ ကော်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုအမိန့်ကို လိုက်နာဆောင် ရွက်ပြီးမှ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံသို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
၁၈။ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကော်မတီမှ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၉။ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုအမိန့်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးမှ ရက် ပေါင်း (၆၀) အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ အရ အယူခံကာလအတွင်း သက်ဆိုင်သူအား တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုရ။
၂၁။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ချမှတ်သောအမိန့်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၁၂)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၂၂။ ပုဒ်မ ၁၆ အရ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံရသူသည် အဆိုပါအမိန့်ကို လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင် ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၂၃။ ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်နေစဉ် မည်သူမဆို ဟန့်တား နှောင့်ယှက်မှု၊ လက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူသည် ခြောက်လ ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၂၄။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပို သော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း (၁၃)
အထွေထွေ
၂၅။ ဤဥပဒေသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၈၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ကုန်းလမ်းနှင့်ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဥပဒေ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ကုန်း လမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ၊ ပြည် တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) ၏ လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စည်း မျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ အတည်ဖြစ်သည်။
၂၆။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကြီးကြပ်ရေးအ ဖွဲ့၊ ကော်မတီ၊ လက်အောက်ဌာနခွဲများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဖျက် သိမ်းခြင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။
၂၇။ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စရိတ် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၂၈။ ကော်မတီသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ လက်အောက်ဌာနခွဲတစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊ လက်အောက်ဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကိုဖြစ်စေ လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။
၂၉။ ကော်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၃ နှင့် ပုဒ်မ ၂၄အရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှတစ် ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
၃၀။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ကြီးသည်-
(က) လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) လိုအပ်သော အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင် သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s