ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်-၅)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်ငန်းများစနစ်တကျရှိစေရေး အတွက်ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားသောဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
(ဃ) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီကို ဆိုသည်၊
(င) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရုံးကိုဆိုသည်၊
(စ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်း ကော်မတီက ကြီးကြပ်သော မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဆိုသည်၊
(ဆ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ မြို့နယ် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ ၏ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရုံးကို ဆိုသည်၊
(ဇ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာရုံ၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်၊ စက်လှေဆိပ်နှင့် ဈေးကြီး စသည့်နေရာများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ ကာယအားကို အသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို အခကြေးငွေရယူ၍ အတင်၊ အချ၊ အရွှေ့၊ အပြောင်း၊ အစီ၊ အထပ် ပြုလုပ်ပေးရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်၊
(ဈ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်ခွင့်ပြုချက်ကို ဆိုသည်၊
(ည) မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီက အသိအမှတ်ပြုထားသော မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံးနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည့် လုပ်ငန်းများ၏ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် လုပ်သားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် ရရှိပြီးသော မှတ်ပုံတင်အလုပ်သမားကို ဆိုသည်၊
(ဋ) သက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေ ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများ၏ ဘဝ အာမခံချက်ရရှိရေးအတွက် အသုံးပြုရန်နေ့စဉ်လုပ်ခ ဝင်ငွေများထဲမှ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့်ဖြတ်တောက်၍ စုဆောင်းထားသည့် ရန်ပုံငွေကို ဆိုသည်၊
(ဌ) လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ ဆိုသည်မှာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးဖွင့်လှစ် ထားသည့်မြို့နယ် များရှိမှတ်ပုံဝင် ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများအတွက် လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ရန် နေ့စဉ်လုပ်ခဝင်ငွေများထဲမှ သတ်မှတ်ခွင့်ပြု ထားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖြတ်တောက်၍ စုဆောင်းထားသည့် ရန်ပုံငွေကိုဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးနှင့် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများစနစ်တကျ ရှိစေရန်၊
(ခ) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားနှင့် ထိုက်တန်သောလုပ်ခ အပြည့်အဝမှန်ကန်စွာ ရရှိစေရန်နှင့် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုမဖြစ်စေရန်၊
(ဂ) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် ဘဝအာမခံချက်များ ရရှိစေရန်၊
(ဃ) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်း ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရန်၊
(င) ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်။

အခန်း(၃)
ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ ဤဥပဒေအရ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ပါကော်မတီများနှင့် ရုံးများကို ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး၊ ပြည်နယ်
(ခ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံးများ။ မြို့နယ်
၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်း ကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) ဝန်ကြီး၊ ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ပြည်နယ်ဆိပ်ကမ်းအရာရှိ၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့ဝင်
(င) ပြည်နယ်မှူး၊ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီရုံး အတွင်းရေးမှူး
၆။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး မဖွဲ့စည်းရသေးသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပြည်နယ် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကို ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၇။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီလုပ်ငန်းကော်မတီကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၈။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်-

(က) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) မြို့နယ်ကုန်သည်ကြီးများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) မှတ်ပုံဝင် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ အတွင်းမှ အများသဘောတူရွေးချယ်သော အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒု-ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
(င) ဆိပ်ကမ်းတာဝန်ခံ၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
(စ) မြို့နယ်တာဝန်ခံ၊ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီရုံး အတွင်းရေးမှူး
၉။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ သက်တမ်းမှာဖွဲ့စည်းသည့် နေ့မှစ၍ (၂) နှစ်ဖြစ်သည်။
၁၀။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များလစ်လပ်ပါက အစားထိုးခန့်ထားခြင်းများကို ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၄)
ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၁။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေများ စနစ်တကျ ရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ခ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားမှုများကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဂ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် ရရှိထား သူများမှတင်ပြလာသည့် ဒေသန္တရကုန်ဈေးနှုန်းများနှင့်အညီ ထိုက်တန်သော လုပ်ခနှုန်းထားများ ရရှိစေရေးအတွက် စိစစ်အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊
(ဃ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးနှင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပွားစေရေးတို့အတွက် ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားခြင်း၊
(င) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ကော်မတီရုံးများကို ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(စ) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ကျင်းပခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊
(ဆ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့်ဖျက်သိမ်းရမည့် အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာပါက ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်း ကော်မတီမှ လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်၍မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံးကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
၁၂။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ရှိစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ သက်သာချောင်ချိရေး အတွက် ဤဥပဒေနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ခ) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းများတွင် မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများရှိပါက စနစ်တကျ ရွေးချယ်၍မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားအင်အားအနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဂရုဏာကြေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုစု၍ပြည်နယ် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
(ဃ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သော မှတ်ပုံဝင် ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများကို အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ် ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း၊
(င) ဒေသန္တရကုန်ဈေးနှုန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ခ သတ်မှတ်ချက်များ ကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် လုပ်ငန်းဌာနခွဲတိုင်း၌ ကြေညာထားရှိခြင်း၊ ကြေညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို အခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးခြင်း၊
(စ) ဒေသန္တရကုန်ဈေးနှုန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ခများ တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်လာပါက ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အတည်ပြုနိုင် ရေးတင်ပြခြင်း၊
(ဆ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်ပါက အလုပ်သမားမှူး၊ အလုပ်သမားစုမှူး၊ စောင့်ရှောက် ရေးမှူးစသည့် ရာထူးများခန့်ထားခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဇ) မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ချ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့အလိုက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့၏ နစ်နာမှု များကို တင်ပြတိုင်ကြားလာပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊
(ဈ) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ နေရာသစ်၊ လုပ်ကွက်သစ်များ ရရှိရေးအတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း(၅)
ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း
၁၃။ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား (၅) ဦးနှင့်အထက်ရှိပြီး တစ်နှစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ချိန် ကာလ (၄) လ ရှိသည့်အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူ၊ လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုချက်လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်း ကော်မတီ သို့မဟုတ် မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီရုံး မဖွဲ့စည်းရသေးသောမြို့နယ်များတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့်ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-
(က) အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာရုံ၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်၊ စက်လှေဆိပ်၊ ဈေးကြီးနှင့် ပွဲရုံစသည့်နေရာများတွင် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင် နေသောပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊
(ခ) စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကြီးကြပ်လျက်ရှိသော ဈေးများ၊ ကူးတို့ဆိပ်များ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ တွင်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊
(ဂ) အစိုးရဌာနမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ပစ္စည်းသယ်ဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများ၊
(ဃ) နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ။
၁၄။ ပုဒ်မ ၁၃ အရကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားချက်များကို ပြည်နယ်ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ သို့မဟုတ် မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီမှ စိစစ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၅။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ထုတ်ပေးထားသော ခွင့်ပြုချက်ကို ဤဥပဒေ အရထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် သတ်မှတ်ကာလမတိုင်မီ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း နိုင်သည်။

အခန်း(၆)
ရန်ပုံငွေများထူထောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၁၆။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများ၏ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထူထောင်ထားရှိရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများ၏ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်လုပ်သက်ဆုငွေ နှင့်အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်သည့် ဂရုဏာကြေးကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၁၈။ မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် လူမှုဖူလုံရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး ရန်ပုံငွေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၉။ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်သည် ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီ သို့မဟုတ် မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် သက်သာ ချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍သတ် မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၇)
တားမြစ်ချက်များ
၂၀။ မည်သူမျှအောက်ဖော်ပြပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ-
(က) မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိသော လုပ်ငန်းနေရာများတွင် မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားမဟုတ်ဘဲဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြစ်စေ၊ ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(ခ) မှတ်ပုံတင်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်အားခကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဂ) မှတ်ပုံဝင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုထားသည့် ဂရုဏာကြေးနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေမှ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
၂၁။ မည်သူမျှ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ ကော်မတီ သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးက ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်မှုများကို တားဆီးခြင်း၊ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမပြုရ။
၂၂။ မည်သူမျှ အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ-
(က) သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေထက်ပို၍ အများပြည်သူထံမှ လုပ်အားခပိုမို တောင်းခံ ခြင်း၊
(ခ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း(၈)
ပြစ်ဒဏ်များ
၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား တစ်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။

အခန်း(၉)
အထွေထွေ
၂၇။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်း တို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် သက်တမ်း၊ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်အခကြေးငွေ၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခနှင့် အခြားအခကြေးငွေများကို သတ်မှတ်ရမည်။
၂၈။ ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၉။ ယခင်ပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီ ထံလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်ကို ပြည်နယ်အစိုးရက တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်စေရမည်။
၃၀။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင်ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် (The Labour Employment Control Order, 1959)၊ ယင်းအမိန့်အရပြုလုပ်သည့် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်ပြည်တွင်း ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ စောင့်ရှောက်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည့်တည်မြဲအမိန့်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းတို့သည် ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက် ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၃၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) ဝန်ကြီးသည် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ပြည်နယ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ကော်မတီသည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s