ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၆)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေ ရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကိုဆိုသည်၊
(င) ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကမော်တော် ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော ပြည်နယ်ကုန်လမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(စ) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဆ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းသောရခိုင်ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ကော်မတီကိုဆိုသည်၊
(ဇ) ကော်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရုံး ကိုဆိုသည်၊
(ဈ) ရုံးအဖွဲ့မှူး ဆိုသည်မှာ ကော်မတီရုံး၏ လုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်သူကိုဆိုသည်၊
(ည) ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ခန့်ထားသူကိုဆိုသည်၊
(ဋ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသော သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ထုတ်ပေးသည့်သက်သေခံ လက်မှတ်ကိုဆိုသည်၊
(ဌ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ခရီးသည်များကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသော သက်ဆိုင်ရာဌာနက ထုတ်ပေးသည့် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်၊
(ဍ) မော်တော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ ခရီးသည်များကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးအလို့ငှာ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး အသုံးပြု၍ရရှိသည့် စက်စွမ်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားစွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ လမ်းများ ပေါ်တွင် မောင်းနှင်သွားလာသည့် ဘီးတပ်ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်၊
(ဎ) ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်မှတစ်ပါး ကျန်ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုဆိုသည်၊
(ဏ) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိပြီးသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်၊
(တ) မော်တော်ယာဉ်အသင်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာ၍ စီးပွားရေးကိစ္စ အလို့ငှာ ခရီးသည်များကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိပြီးသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်မော်တော်ယာဉ် အသင်း ကိုဆိုသည်၊
(ထ) မော်တော်ယာဉ်လိုင်း ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ထွက်သွားလာ၍ စီးပွားရေး ကိစ္စအလို့ငှာ ခရီးသည်များကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ခရီးစဉ်အလိုက် သတ်မှတ်၍ ပြေးဆွဲသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းကို ဆိုသည်။
(ဒ) မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ်အား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင် ခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်၊
(ဓ) မော်တော်ယာဉ်လုပ်သား ဆိုသည်မှာ ကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်က တာဝန်ပေးခန့်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိ ထားသည့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်အပါအဝင် မော်တော်ယာဉ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ များကိုဆိုသည်၊

အခန်း (၂)
ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကို-
(က) အဖွဲ့ဝင်ဦးရေအများဆုံး (၁၁) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ဝန်ကြီးအပါအဝင် သင့်လျော်သောဌာနဆိုင်ရာများ၊ မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များနှင့် အခြားသင့်လျော် သော နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ဂ) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးကို တစ်ပါတည်းသတ်မှတ်ရမည်၊
(ဃ) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များထဲမှ သင့်လျော်သူတစ်ဦးကို တာဝန်ပေးဖွဲ့ စည်းရမည်။
၄။ ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပြင် နည်းဥပဒေများနှင့်လည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၃)
ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအပြင် သင့်လျော်သောနိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် အများဆုံးအဖွဲ့ဝင် (၉) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ဂ) ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း အစီရင်ခံစာ တင် သွင်းပြီးချိန်အထိဖြစ်သည်၊
(ဃ) ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ပေးရမည်။
၆။ ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစား ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၄)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၇။ ကော်မတီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကော်မတီကို အောက် ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-
(က) ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ) ကော်မတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး (၅) ဦးမှ အများဆုံး (၉) ဦးအထိ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ရွေးချယ်ခံရသူများက ၎င်းတို့အနက်မှ ကော်မတီ၏ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးတို့ကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်၊
(ဃ) ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် (၂) နှစ်ဖြစ်သည်၊
(င) ကော်မတီဝင်လစ်လပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစားထိုးရွေးချယ်ရမည်။ အသစ်ခန့်ထား သည့် ကော်မတီဝင်၏ သက်တမ်းသည် ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
၈။ ကော်မတီအသစ် ရွေးချယ်ပြီးသည့်အခါ ကော်မတီ၏ရပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန်တာဝန်များကို ကော်မတီအ သစ်ထံသို့ (၇) ရက်အတွင်း စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးရမည်။
၉။ ကော်မတီသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲခံနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၁၀။ ကော်မတီသည် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှတဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား တာဝန်ခံရမည်။

အခန်း (၅)
ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၁။ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ခရီးသည်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဂ) မော်တော်ယာဉ်အသင်းများ စနစ်တကျရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဃ) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ အစဉ်တိုးတက်ရေးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(င) ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရာတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အကျုံးဝင်သည့် ယာဉ်နှင့်ယာဉ်လုပ်ငန်းသားများအား တည် ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာရန်ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဆ) ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ယာဉ်လုပ်သားများနှင့် အခါအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊
(ဇ) ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်လုပ်သားများ၏ဘဝ တိုးတက်စေရေးကြံဆဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) ရငွေ၊ သုံးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) ကော်မတီ၏အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်း အဝေးခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊
(ဋ) ကော်မတီနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခြင်း၊
(ဌ) မိမိလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဍ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်သော ခေတ်မီပို့ဆောင်ရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်းစေရန် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခြင်း၊
(ဎ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၆)
ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၂။ ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသော ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားစေခြင်း၊
(ခ) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် မော်တော်ယာဉ်အသင်းများကို တည်ဆဲဥပ ဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ပြီးသော မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ အား စနစ်တကျရှိစေရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ကော်မတီကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်အသင်းများ၊ မော်တော် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ယာဉ်လုပ်သားများလိုက်နာရန် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(င) မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်အသင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များနှင့် မော်တော် ယာဉ်လုပ်သားများအကြား ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများနှင့် အခက်အခဲများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊ မဖြေရှင်းနိုင်သောကိစ္စရပ်များကို ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ ရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဆ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က အခါအားလျော် စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၃။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ထော်လာဂျီကဲ့သို့သော ယာဉ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်အင်္ဂါရပ်နှင့် မညီညွတ်သောယာဉ်များ သွားလာရန်အတွက် နယ်မြေကန့်သတ်ပေးခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမ ပြုရန် တားမြစ်သည့်နေရာများ၊ ကန့်သတ်နေရာများသတ်မှတ်ခြင်း၊ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်း များ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၇)
ဘဏ္ဍာရေး
၁၅။ ကော်မတီသည်-
(က) မိမိ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်း များ၊ မော်တော်ယာဉ်အသင်းများအပေါ်တွင် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့်အညီ ကောက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေဖြင့် ရပ်တည်ရမည်၊
(ခ) မိမိ၏ရန်ပုံငွေနှင့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသောငွေများကို ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်၊
(ဂ) ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်၊
(ဃ) မိမိလက်ခံရရှိသော နိုင်ငံခြားငွေကို သီးခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များနှင့်အညီ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲရမည်၊
(င) မိမိရန်ပုံငွေရရှိစေရန် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရမည်၊
(စ) ရုံးအဖွဲ့မှူးက ရေးဆွဲတင်ပြသော နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စိစစ်ပြီး ပြည်နယ်ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်၊
(ဆ) ရငွေများနှင့် အသုံးစရိတ်များအတွက် လချုပ်နှင့် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းများကို စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ပြုစု ထားရှိရမည့်အပြင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ အ တည်ပြုချက်ရယူရမည်၊
(ဇ) ကော်မတီမှအတည်ပြုပြီးသော ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူ၍စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ ကို ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်၊
(ဈ) စုဆောင်းထားရှိသော ရန်ပုံငွေများကို လုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်နှင့် ရန်ပုံငွေတိုးပွားစေရန် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရမည်။

အခန်း (၈)
ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း
၁၆။ ကော်မတီသည် ကော်မတီရုံး၏ လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများနှင့် ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းများကို နည်း လမ်းတကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ရန် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြည်နယ်ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။
၁၇။ ရုံးအဖွဲ့မှူးသည်-
(က) ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေစာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်း ရမည်၊
(ခ) ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ စာရင်းစစ်ဆေးလိုသည့်အခါ စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရ မည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ ပြုစုထားသည့် စာရင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက တာဝန်ပေးအပ်သူ၏ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။

အခန်း (၉)
ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၈။ ကော်မတီသည်-
(က) ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်အခြေခံလျက် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားရှိရမည်၊
(ခ) ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း ဝန်ထမ်းများကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ခန့်ထားနိုင် သည်၊
(ဂ) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် နှစ်စဉ်ရရှိသောဝင်ငွေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်သုံးစွဲခြင်း မပြုရ၊
(ဃ) ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ရုံးအဖွဲ့မှူးအား လိုအပ်သလို လွှဲအပ်နိုင်သည်။

အခန်း (၁၀)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း
၁၉။ ကော်မတီသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သောစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သူ သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ အ မိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) သတိပေးခြင်း၊
(ခ) အနည်းဆုံးကျပ်တစ်သောင်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်သိန်းအထိ ငွေဒဏ်တပ်ရိုက်ခြင်း၊
(ဂ) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်အသင်းနှင့် မော်တော်ယာဉ် လိုင်းများ ပြေးဆွဲခွင့်အား အချိန်ကာလကန့်သတ်၍ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြု နိုင်ရန် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်ရာတွင် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၁၁)
အယူခံဝင်ခြင်း
၂၁။ ပုဒ်မ ၁၉ အရ ကော်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန့်ကိုမကျေနပ်သူသည် ထိုအမိန့်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ပြီးမှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
၂၂။ ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် ကော်မတီမှချမှတ်သောအမိန့်ကို အတည်ပြု ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၂၃။ ပုဒ်မ ၂၂ အရ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုအမိန့်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးမှ ရက် ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
၂၄။ ပုဒ်မ ၂၃ အရ အယူခံကာလအတွင်း သက်ဆိုင်သူအား တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရ။
၂၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ချမှတ်သောအမိန့်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၁၂)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၂၆။ ပုဒ်မ ၁၉ အရ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ခြင်းခံရသူသည် အဆိုပါအမိန့်ကို လိုက် နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် သုံးသိန်းထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၂၇။ ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများတာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်နေစဉ် မည်သူမဆိုဟန့်တားနှောက် ယှက်မှု၊ လက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူသည် ခြောက်လထက်မပို သောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်း ခံရမည်။
၂၈။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော် ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ် စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း (၁၃)
အထွေထွေ
၂၉။ ဤဥပဒေသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၈၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ များ၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စည်း ကမ်းများ၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) ၏ လုပ်ငန်း များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ အတည်ဖြစ်သည်။
၃၀။ ပုဒ်မ ၁၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူသည့် ပြစ်မှုများမှအပ ကျန် ပြစ်မှုများကို ရဲ အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၃၁။ ကော်မတီသည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကို လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။
၃၂။ ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမ ဟုတ်သော ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၃၃။ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ တို့အရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ပြည်နယ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှတစ် ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရမည်။
၃၄။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်နယ်ကုန်း လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ ကော်မတီခွဲများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက် ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃၅။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ကြီးသည်-
(က) လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) လိုအပ်သောအမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင် သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s