ရခိုင်ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် – ၈)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မီးဘေး အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေ ရမည် –
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ယူရသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ယူရသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) မီးဘေးအန္တရာယ် ဆိုသည်မှာ ပေါ့ဆမီး၊ သဘာဝမီးနှင့် ဆက်နွှယ်၍ ပေါ်ပေါက်သော မီးဘေး၊ ရှို့မီးများနှင့် အခြားမီးဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကို ဆိုသည်၊
(စ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီများကိုဆိုသည်၊
(ဆ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဇ) အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဈ) သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းဌာနနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ည) စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာ မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက မိမိဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) ပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရန်၊
(ခ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၊ အရန်မီးသတ်တပ် ဖွဲ့များ၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်း၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းသက်သာစေရေးအတွက် ကြိုတင်ဆောင် ရွက်သင့်သည်များကိုစီမံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအား အသိပညာပေးခြင်း၊ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာလျှင် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် ပြည်သူများ နိုးကြားစွာပူးပေါင်းပါဝင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း(၃)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
၅။ ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မ တီများအား ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၆။ ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ မီးဘေး အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီများကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
၇။ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

အခန်း (၄)
ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။ ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအမံများချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ ထိရောက်စွာမီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
၉။ ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီသည် ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်း၊ တာဝန်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရမည်။

အခန်း (၅)
မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၁၀။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် –
(က) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စီမံချက်များရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် ရမည်၊
(ခ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဂ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိ ရန် ပညာပေးစည်းရုံးခြင်း ပြုရမည်၊
(ဃ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သီးသန့်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်၊
(င) ပြည်သူများလိုက်နာရမည့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ပြီးလိုက်နာခြင်း ရှိ/ မရှိ လိုအပ်သလို စစ်ဆေးခြင်း ပြုရမည်၊
(စ) မီးသတ်ယာဉ်၊ ကွပ်ကဲရေးယာဉ်၊ စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ၊ ရေ၊ စက်သုံးဆီနှင့် ချောဆီစသည်တို့ကို အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် စနစ်တကျ ကြိုတင်စုဆောင်းထားရှိရမည်၊
(ဆ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဈေးများတွင် လျှပ်စစ်မီး၊ ထင်း၊ မီးသွေးနှင့် အခြားမီးသုံးစွဲမှုတို့ကို လိုအပ်သလို စစ်ဆေးကြပ်မတ်ရမည်၊
(ဇ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ အရက်ဆီ၊ မက်သနော စသည့် လောင်စာဆီအမျိုးမျိုးကို တရားမဝင်သယ်ယူခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနေရပ်ကွက်အတွင်း သိုလှောင်ထားခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတားဆီး အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဈ) မီးသတ်ဝန်ထမ်းများအတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ရမည်။
၁၁။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) ရာသီအလိုက် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း၊ ထိုလုပ်ငန်းများ အား စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
(ခ) မီးသတ်ယာဉ်၊ ရေသယ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ဆေးဘူးနှင့် မီးသတ်ကိရိယာများ လုံလောက်စွာ စီစဉ်ထား ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊
(ဂ) မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရေလုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက် မီးသတ်ရေငုတ်နှင့် မီးသတ်ရေလှောင်ကန်များ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်တွင် မီးသတ်ယာဉ်များ ဝင်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိမည့် ရပ်ကွက်အလိုက်လမ်းများ၊ လမ်းကြားများအား မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနက စာရင်းပြုစုပြီး လမ်းတိုးချဲ့ ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်း။

အခန်း (၆)
တားမြစ်ချက်များ
၁၂။ မည်သူမဆို မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ အရက်ဆီ၊ မက်သနောစသည့် လောင်စာဆီအမျိုးမျိုးကို လူနေရပ်ကွက်အတွင်း တရားမဝင်ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချ ရန်အလို့ငှာ သိုလှောင်ခြင်းမပြုရ။
၁၃။ မည်သူမဆို မီးဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်ပွားနေသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့်ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ယူနေသူ တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ကိုဖြစ်စေ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အစည်းဝင် တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ နှောက်ယှက် ဟန့်တားခြင်းမပြုရ။
၁၄။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၅။ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီအဆင့်ဆင့်က ထုတ်ပြန်သည့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။

အခန်း (၇)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၁၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည်တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၁၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရ လျှင် ထိုသူသည် ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၁၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူသည်သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း (၈)
အထွေထွေ
၁၉။ ကော်မတီများသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ တောင်းခံ ရယူနိုင်သည်။
၂၀။ ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူသည် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း ကိုမဆို ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၁။ ဤဥပဒေအရ သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်သော မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုရ။
၂၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် –
(က) ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ပြည်နယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလို အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s