ရခိုင်ပြည်နယ်ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၉။)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လောင်စာလိုအပ်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများကို ရရှိစေရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီးကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးကို ဆိုသည်၊
(ဆ) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ဆိုသည်၊
(ဇ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာထင်းစိုက် ခင်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများကို ဆိုသည်၊
(ဈ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း ဆိုသည်မှာ သစ်တောဦးစီးဌာနက နှစ်အကန့်အသတ်အလိုက် စိုက်ပျိုးပေး ပြီးနောက် ကျေးရွာပိုင်အဖြစ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲရန် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ထင်းစိုက်ခင်း သို့မဟုတ် ကျေးရွာလူထုက စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထားသော ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထိန်းသိမ်းထားသော ကျေး ရွာထင်းစိုက်ခင်းကို ဆိုသည်၊
(ည) ကြိုးဝိုင်းတော ဆိုသည်မှာ သစ်တောဥပဒေအရ ကြိုးဝိုင်းတောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာထားသော နယ်မြေကို ဆိုသည်၊
(ဋ) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဆိုသည်မှာ သစ်တောဥပဒေအရ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာထားသောနယ်မြေကို ဆိုသည်၊
(ဌ) သစ်တောနယ်မြေ ဆိုသည်မှာ ကြိုးဝိုင်းတောနှင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောတို့ ပါဝင်သော နယ်မြေကို ဆိုသည်၊
(ဍ) ကြိုးပြင်အပတော ဆိုသည်မှာ ကြိုးဝိုင်းတော၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောနှင့် လွတ်ကင်းသည့် ပြင်ပ တောနယ်မြေကို ဆိုသည်၊
(ဎ) အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေ ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အ စည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ လွှဲ ပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေမှအပ အခြားမြေများကို ဆိုသည်၊
(ဏ) ထင်း ဆိုသည်မှာ လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော သစ်ပင်၊ သစ်မြစ်၊ သစ်ငုတ်၊ သစ်ပိုင်း၊ သစ်စကို ဆိုသည်၊
(တ) မျှောစာ ဆိုသည်မှာ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို မြို့နယ်ကျော်၍ သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် သစ် တောဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့်ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်၊
(ထ) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ သစ်တောဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်၊
(ဒ) နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား ဆိုသည်မှာ ကျောက်တိုင်၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံတိုင်၊ သစ်သားတိုင်၊ သစ်လုံး၊ ကျောက်ပုံ၊ သစ်ပင်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်အသား သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထင်းစိုက်ခင်း၏ သတ်မှတ်နယ်နိမိတ်ကို ဖော်ပြထားသော အမှတ်အသားကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ထင်းလောင်စာလိုအပ်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(ခ) ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်းကောင်း၊ ရွာချင်းဆက်တာလမ်းမကြီးများ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ် ချက်တွင်လည်းကောင်း ကြီးမြန်လွယ်သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစို ပြည်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(ဂ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ ထူထောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများ စဉ်ဆက်မပြတ် အကျိုးခံစားနိုင်စေပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနှင့် ပြည်သူတို့၏ စားဝတ်နေရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်၊
(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် သစ်တောရေးရာ ထင်းစိုက်ခင်းမူဝါဒတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခန်း ကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ပေးရန်၊
(င) မြေအသုံးချမှုတန်ဖိုး ပိုမိုရရှိစေရန်၊
(စ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်အခများ ရရှိစေရန်။

အခန်း (၃)
ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း
၄။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဝန်ကြီးသည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြေညာရာတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်စေရမည်-
(က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများ ဖြစ်ရမည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ကြိုးပြင်အပတော ဖြစ်ရမည်၊
(ဂ) ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေများဖြစ်ရမည်၊
(ဃ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ကြေညာရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-
(၁) တည်နေရာ၊ နယ်နိမိတ်နှင့်အကျယ်အဝန်း၊
(၂) အမည်နှင့်အမျိုးအစား၊
(၃) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တားမြစ်ချက်များ၊
(၄) ဒီရေတောထင်းစိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေများ။
၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးရန် တင်ပြလာသော ပြည်နယ် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်ပြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းသတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာ စာကို ထုတ်ပြန်ရမည်။
၆။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ထုတ်ပြန်ထားသော ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ် ကြောင်း ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ယင်းသို့ရုပ်သိမ်းကြောင်း အများပြည်သူ သိရှိစေ ရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။

အခန်း (၄)
ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၇။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်ကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) ဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်နယ်သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီးဌာန
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
(ဂ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူး အတွင်းရေးမှူး
ပြည်နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန
၈။ ဝန်ကြီးသည် ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်-
(က) ခရိုင်ကော်မတီ

(၁) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) မြေစာရင်းဦးစီးမှူး၊ ခရိုင်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၃) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာန အတွင်းရေးမှူး
(ခ) မြို့နယ်ကော်မတီ

(၁) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥက္ကဋ္ဌ
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
(၂) ဦးစီးအရာရှိ အဖွဲ့ဝင်
မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
(၃) မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှူး အဖွဲ့ဝင်
မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန
(၄) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင်များမှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးစီးအရာရှိ အတွင်းရေးမှူး
မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန
(ဂ) ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ

(၁) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥက္ကဋ္ဌ
ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု
(၂) အုပ်စုမြေတိုင်းစာရေး အဖွဲ့ဝင်
မြေစာရင်းဦးစီးဌာန
(၃) စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်
မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
(၄) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင်များမှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဘိနယ်တာဝန်ခံ အတွင်းရေးမှူး
သစ်တောဦးစီးဌာန
၉။ ကော်မတီအသီးသီး၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ နှစ်နှစ်ဖြစ်သည်။

အခန်း (၅)
ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၀။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ပြည်နယ်ကော်မတီသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ကျေးရွာလူထုကဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့များကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီကဖြစ်စေ ကျေးရွာထင်း စိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးရန် လျှောက်ထားချက်များကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရန်၊
(ခ) ရေမြေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အထောက်အကူပြု ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ ဖော် ဆောင် ရန်၊
(ဂ) ဒေသလိုအပ်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ ဖော်ဆောင်ရန်၊
(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန်-
(၁) သစ်တောဦးစီးဌာနက နှစ်အကန့်အသတ်အလိုက် စိုက်ပျိုးပေးပြီးနောက် ကျေးရွာသို့ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲရန် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ထင်းစိုက်ခင်း၊
(၂) ကျေးရွာလူထုကဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့များကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးထိန်း သိမ်း သုံးစွဲသော ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း။
(င) အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ပါ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(၁) ပြည်နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ စတင်စိုက်ပျိုးတည်ထောင် သည့်နှစ် တွင် ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော သစ်ပျိုးပင်များကို အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးရေးစီစဉ်ရန်၊
(၂) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ စတင်စိုက်ပျိုးချိန်မှ ခုတ်လှဲချိန်အထိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်း များနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော နည်းပညာနှင့် အကြံဉာဏ်များကို ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊
(၃) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးရေး မြို့နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်စေရန်။
၁၁။ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ပြည်နယ်ကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသောမြေတွင် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများကို တည်ဆဲသစ်တော ဥပဒေနှင့်အညီ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ) မြို့ချင်းဆက်၊ ရွာချင်းဆက်၊ တာလမ်းမကြီးများ၏ လမ်းဘေးဝဲယာများတွင် ကျေးရွာထင်းစိုက် ခင်းများ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအတွက် ဒီရေတောထင်းစိုက်ခင်းများကို ဒေသအ လိုက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ၊ ဒီရေတောထင်းစိုက်ခင်းများ ထူထောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်နည်း ပညာ၊ အကြံဉာဏ်များနှင့် ပျိုးပင်များကို သက်ဆိုင်ရာသစ်တောဦးစီးဌာနမှ ရယူနိုင်ရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ရန်၊
(စ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွင်းသို့ ကျွဲ၊ နွားနှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များ၊ စည်းကမ်းမဲ့လွှတ်ကျောင်းခြင်း မရှိစေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဆ) သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ကျေးရွာပိုင်ထင်းစိုက်ခင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုက စိုက်ပျိုး ပြီးထိန်းသိမ်းသော ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခုတ်လှဲသည့်ထင်းများကို ကျေးရွာသုံး အတွက် အခမဲ့ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်စေရန်၊
(ဇ) အသင်းအဖွဲ့များက ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးသည့် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းကို သတ်မှတ်ချိန်ရောက်မှ ခုတ်လှဲစေရန်။
၁၂။ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုစုခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ခုတ်လှဲထုတ်ယူ ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီက စစ်ဆေးရမည်။

အခန်း(၆)
ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သူများ၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်
၁၃။ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤဥပဒေနှင့်အညီ မြို့နယ်ကော်မတီထံ လျှောက် ထားရမည်။
၁၄။ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုသူများ အဖွဲ့ ကိုဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၅။ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများအဖွဲ့တို့သည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) သစ်တောဦးစီးဌာနက ဖြန့်ဝေပေးသော နည်းပညာများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းထားရှိရန်၊
(ဂ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ခုတ်ယူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန် လည်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲထားရန်၊
(ဃ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွင်း သဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်နေသော တားမြစ်သစ်ပင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ စနစ်တကျတင်ပြထိန်းသိမ်းထားရန်၊
(င) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ထုတ်ယူသောထင်းအား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အခနှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် မြို့နယ်ကျော်တင်ပို့ရောင်း ချပါက မျှောစာရယူဆောင်ရွက်ရန်၊
(စ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းထွက်ပစ္စည်းများမှ အခြားလောင်စာများ၊ ထင်းလောင်စာများနှင့် တန်ဖိုးမြှင့် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်။

အခန်း (၇)
ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူခြင်း
၁၆။ ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းပစ္စည်းများ ထုတ်ယူရာတွင် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းကို သတ်မှတ်ချိန်ရောက်မှသာ ခုတ်ယူအသုံးပြုရန်၊
(ခ) သစ်ပင်များခုတ်ဖြတ်ရာတွင် အပြောင်ခုတ်လှဲခြင်းစနစ်ကို အသုံးမပြုဘဲ ပျိုးပင်ချန်၊ ငုတ်တက်ချန် စနစ်ဖြင့်သာ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်၊
(ဂ) ဒီရေတောထင်းစိုက်ခင်းများမှ ခုတ်ဖြတ်ရာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုကို ထိခိုက်စေ သည့် ခုတ်လှဲခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်၊
(ဃ) သဘာဝစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် သစ်ပင်များကို အပြောင်ခုတ်လှဲခြင်းမပြုဘဲ ကိုင်းဖျား၊ ကိုင်း နားနှင့် ခေါင်နှိမ်ခြင်းစနစ်ဖြင့်သာ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်၊
(င) မိမိကျေးရွာသုံး ထင်းလောင်စာလိုအပ်ချက်အတွက် ခုတ်ယူရန်၊ ပိုလျှံသောထင်းနှင့် ထင်းထွက် ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသော အခွန်အခများ ပေးဆောင်ပြီးမှ ရောင်းချရန်၊
(စ) ထင်းမှ ရရှိသောပစ္စည်းများ၊ အခြားလောင်စာများကို တန်ဖိုးမြှင့်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့် ရယူပြီးမှ ထုတ်ယူရန်၊
(ဆ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူရာတွင် မိမိအိမ်ထောင်စုသုံးအတွက် စည်းကမ်းသတ် မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်။

အခန်း (၈)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း
၁၇။ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူကို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီက အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေး ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေခြင်း၊
(ခ) ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအသုံးပြုသူများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဂ) ကာလသတ်မှတ်၍ ထင်းခုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်း။
၁၈။ ခရိုင်ကော်မတီသည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ထုတ်ယူသော ထင်းနှင့်ထင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုသတ် မှတ်ထားသည့် အခွန်အခပေးဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူအား ငွေကျပ်တစ်သောင်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်တပ်ရိုက်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အခွန်အခပေးဆောင်ပြီးမှသာ ဆက် လက်ရောင်းချခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ငွေဒဏ်နှင့်အခွန်အခ ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ထင်းကိုကျေးရွာပိုင် အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
၁၉။ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်းခံရပြီးသူအား တရားရုံးတွင် ထပ်မံတရားစွဲဆို ခြင်းမပြုရ။
၂၀။ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့် ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အခွန်မပြေ ကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ ကောက်ခံရမည်။
၂၁။ ဝန်ကြီးသည် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ် ချမှတ်သည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၉)
အယူခံခြင်း
၂၂။ (က) ဤဥပဒေအရ ခရိုင်ကော်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူ သည် ယင်းအမိန့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြည်နယ်ကော်မတီထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
(ခ) ပြည်နယ်ကော်မတီ၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၁၀)
တားမြစ်ချက်များ
၂၃။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွင်းရှိ သစ်ပင်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ခုတ်လှဲခြင်း၊ ပိုင်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ စိုက်ခင်းသုံးမြေကို တူးဆွခြင်းနှင့် စားကျက်မြေအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
၂၄။ မည်သူမဆို ထင်းစိုက်ခင်းနယ်မြေမှ ကိုက်တစ်ရာအတွင်း မီးရှို့ခြင်း မပြုရ။ ကိုက်တစ်ရာပြင်ပတွင် မီးရှို့ရာ၌ မီးပြန့်ပွားခြင်းမရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမံများ ပြုလုပ်ထားရမည်။
၂၅။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် နေထိုင်ခြင်းမပြုရ။
၂၆။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းမှ ထွက်ရှိသော ထင်းနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ခိုးယူခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် အလွဲသုံးစားပြုခြင်းမပြုရ။
၂၇။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်မြေကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အခြားမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်း၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမပြုရ။
၂၈။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအတွင်း ရေတွင်အဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေ တတ်သောပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အကျိုးဖျက်ဆီးခြင်း မပြုရ။
၂၉။ မည်သူမဆို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းနယ်နိမိတ်အမှတ်အသားတစ်ခုခုအား တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျက်စီး ယိုယွင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၁၁)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ
၃၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သောင်းထက် မပို သောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သောင်းထက် မပို သောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးထောင်ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သောင်းထက် မပို သောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၇ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၈ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၉ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သောင်းထက် မပို သောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၇။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးကူညီလျှင် သို့မဟုတ် ကျူး လွန်ရန် အားထုတ်လျှင် သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းကြံစည်လျှင် ယင်းပြစ်မှုအတွက် ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား သည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၃၈။ တရားရုံးသည် ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုထင်ရှား တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအတွက် ချမှတ်ရမည့်ပြစ်ဒဏ်အပြင်-
(က) ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်၊
(ခ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကို ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်သူသို့ လျော်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
၃၉။ တရားရုံးသည်-
(က) ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ လွှဲ ပြောင်းပေးရမည်၊
(ခ) ပုဒ်မ ၃၁၊ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့အရ တပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖြစ်စေ ဆုံးရှုံးနစ်နာသည့် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်သူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများအဖွဲ့သို့ နစ်နာကြေးအဖြစ် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၄၀။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်သေခံပစ္စည်းသည် တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါက ယင်းပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အစီရင်ခံစာဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအခြားစာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများဖြစ်စေ တင်ပြနိုင်သည်။ ထိုသို့ တင်ပြခြင်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ သက်သေခံ ပစ္စည်းတင်ပြဘိ သကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုရမည်။

အခန်း (၁၂)
အထွေထွေ
၄၁။ ဤဥပဒေအရကော်မတီက ရရန်ရှိသော ငွေများကို မြေခွန်မပြေကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ ကောက်ခံရန် ဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီကဖြစ်စေ၊ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ တည်ဆဲဥပဒေ များအရ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၄၂။ ကော်မတီက ယင်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီတောင်းခံလာလျှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပေးရမည်။
၄၃။ ပြည်နယ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက် ဖျက်ကျူးလွန်သည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ပြည်နယ်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄၄။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သဘောရိုးဖြင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်သော ကော်မတီများ အပေါ် ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ အရေးယူခြင်းမရှိစေရ။
၄၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ယူခွင့်ပြုသည့် ထင်းထွက်ပစ္စည်းများအတွက် ရရန်ရှိသည့် အခွန်အခများကို လျှော့ပေါ့ပေးခြင်း၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ လျှော်ပစ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၆။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးထားသည့် မြေနေရာအား နိုင်ငံ တော်အကျိုးအတွက် စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက ကာလတန်ဖိုးအတိုင်း ပေးလျော်၍ သိမ်းယူနိုင်သည်။
၄၇။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်း ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၈။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ဝန်ကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြည်နယ်ကော်မတီက ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

လှမောင်တင်၊
ဝန်ကြီးချုပ်၊
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s