ရခိုင်ပြည်နယ် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၀။)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးလျက် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အေးချမ်းသာယာပြီး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့် အပ်နှင်းခြင်းဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီးချုပ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးချုပ်ကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
(င) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(စ) ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ဆုအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများကို အောက်ပါ အတိုင်း ဆုအမျိုးအစားခွဲခြားပြီး ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန်ဖြစ်သည်-
(က) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆု၊
(ခ) စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဂ) ပညာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဃ) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(င) လူမှုရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆုများ၊
(စ) စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဆ) မွေးမြူရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဇ) ဘာသာ၊ သာသနာဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဈ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ည) သုတေသနဆိုင်ရာထူးချွန်ဆု၊
(ဋ) အခြားအထူးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆု။
၄။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများကို ချီးမြှင့်ရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သံတမန်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများကိုလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်နိုင်သည်။

အခန်း (၃)
စိစစ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၅။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရေးအတွက် စိစစ် ရေးကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က) ဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
(ခ) ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်
လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
(ဂ) ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်
စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
(ဃ) ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်
သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
(င) ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
(စ) ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် အဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး
(ဆ) တရားသူကြီးချုပ် အဖွဲ့ဝင်
ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
(ဇ) ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် အဖွဲ့ဝင်
ရခိုင်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
(ဈ) ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အတွင်းရေးမှူး
ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
၆။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် စိစစ်ရေးကော်မတီသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရခိုင်ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သာဖြစ်စေရန်၊
(ခ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့ အ စည်းများ၊ တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပြင် အထူးသင့်လျော်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း အကျုံးဝင်စိစစ်တင်ပြရန်၊
(ဂ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုအမျိုးအစားအလိုက် စံသတ်မှတ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြု ချက်ရယူရန်၊
(ဃ) ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်အချိန်ကာ လ အတွင်း စိစစ်ထောက်ခံတင်ပြရန်၊
(င) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များ နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ထပ်မံချီးမြှင့်အပ်နှင်းနိုင်ရေး ထောက်ခံတင်ပြရန်။

အခန်း (၄)
ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်း ခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
၇။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သက်စွန့်ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(ခ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်သော ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ထူးချွန်စွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(ဂ) ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာန များ၊
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသိပညာပေးရာတွင် ထူးချွန်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(င) သိပ္ပံပညာ၊ ဝိဇ္ဇာပညာနှင့် အခြားသောပညာရပ်တစ်ခုခုတွင် ထူးချွန်အောင်မြင်စွာ တီထွင်ကြံဆ ဖန်တီးစွမ်းဆောင်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ထိုပညာရပ်အသီးသီးတွင် စံနမူနာပြအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သော အ ဆင့်ရှိသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာထူးချွန်ကျွမ်းကျင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(စ) စာပေ၊ ဂီတနှင့် အနုသုခုမပညာရပ်များတွင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီး ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တီထွင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ဂုဏ်ကို ထင်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(ဆ) လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျိုးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဇ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေကြသူများအား ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံ၍ သက်စွန့်ကြိုးပမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အ စည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဈ) ပြည်သူတို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ စွန့်လွှတ်စွန့်စားကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ည) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာတွင် ထူးချွန်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ကြသူများနှင့် ထိုသူတို့အား ထူးချွန်ထက်မြက်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ပေးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဋ) စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ထူးချွန်စွာ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဌ) ရခိုင်ပြည်နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထူးချွန်အောင်မြင်စွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဍ) ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီး၊ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ထူးချွန်စွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ၊
(ဎ) ပန်းဆယ်မျိုးအပါအဝင်ဖြစ်သည့် လက်မှုပညာရပ်များတွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ပြီး တီထွင်ဖန်တီး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ဖော်ဆောင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
(ဏ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အခြားအထူးထိုက်သင့်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ။

အခန်း (၅)
ထောက်ခံတင်ပြမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ
၈။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနများအတွက်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်မတော်သားများအတွက်ဖြစ်စေ ထောက်ခံတင်ပြရန် ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါက အောက်ပါအတိုင်း နည်းဥပဒေပါ သတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြည့်စွက်တင်ပြရန်ဖြစ်သည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်သူအရာရှိက အကျိုးအကြောင်းပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက် အထက်အဆင့်ဆင့် ကြီးကြပ်သူအရာရှိများမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားသူကြီး ချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ထံ ထောက်ခံတင်ပြရန်၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ က စိစစ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြရန်၊
(ဂ) အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြရန်။
၉။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံထိုက်သည့် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်ဖြစ်စေ ထောက်ခံတင်ပြရာတွင် ဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက နည်းဥပဒေပါသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စတင်ဖြည့်စွက်တင်ပြနိုင်သည်။

အခန်း (၆)
ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံရသူအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း၊ ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းမည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
၁၀။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရေး အတွက် ဆုရရှိသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်းကို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ကြေညာရမည်။
၁၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းရရှိသူများ အမည်စာရင်းကြေညာပြီး နောက် ၂၁ ရက်အတွင်း ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
၁၂။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းအခမ်းအနားကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာဒေသတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူကျင်းပရမည်။
၁၃။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းအခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်စေ၊ အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သူဖြစ်စေ တက်ရောက်ပြီး ဆုချီးမြှင့်အပ်နှင်းရမည်။

အခန်း (၇)
ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများအတွက်ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း
၁၄။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန်အတွက် ရန်ပုံ ငွေအဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေ လှူဒါန်းလာလျှင် လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရန်ပုံငွေကို လက်ခံပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဤကိစ္စအလို့ငှာ ထူထောင်ထားသော ရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။
၁၅။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန်အတွက် လိုအပ် သည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကို လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။

အခန်း (၈)
အထွေထွေ
၁၆။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းသည့်အခမ်းအနား သို့ အများပြည်သူ တက်ရောက်အားပေးဂုဏ်ယူနိုင်စေရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စီမံဆောင် ရွက်ရမည်။
၁၇။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခံရသူနှင့် ကူညီသူ တစ်ဦးအတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ငွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံရမည်။
၁၈။ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ခံ့ညားထည်ဝါစွာ သတ်မှတ်ပြုလုပ်ပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ရမည်။
၁၉။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်-
(က) လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်နိုင် သည်။
(ခ) လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

လှမောင်တင်၊
ဝန်ကြီးချုပ်၊
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s