ရခိုင်ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေ ရမည် –
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ယူရသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုသည်မှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် ပထဝီအနေအထား ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ဇီဝ၊ ဓါတု၊ စက်မှု၊ အဏုမြူဘေး အန္တရာယ်များနှင့် အခြားဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်၊
(စ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကိုဆိုသည်၊
(ဆ) ဘေးသင့်သူများ ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများကိုဆိုသည်၊
(ဇ) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက ကူညီဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါးရေးအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျထိရောက်လျင်မြန် စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ထိရောက်လျင် မြန်စွာအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်ကော်မတီနှင့် ကော်မတီအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဃ) ဘေးသင့်သူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လူနေမှုဘဝရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းသက်သာစေရေးအတွက် ကြိုတင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို စီမံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(စ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်စေရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လိုအပ်လျှင် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဆ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာလျှင် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် ပြည်သူများ နိုးကြားစွာပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အခန်း (၃)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကို ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
၅။ ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများအား ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၆။ ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
၇။ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီများသည် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် နိုင်သည်။

အခန်း (၄)
ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။ ကော်မတီများ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်များချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တစ်မျိုးမျိုးကျရောက်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လူမှုရေးအသင်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း၍ ထိရောက်လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေ ရှိ မရှိကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိပါက စိစစ်ပြီး အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဃ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်ပါက ထိခိုက်ပျက်စီးမှု လျော့ပါးစေရန် ရှာဖွေကယ် ဆယ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဘေးသင့်သူများသို့ စားရေရိက္ခာ၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ယာယီနေရာချထားခြင်း၊
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် ကူးစက်ရောဂါများ ကျရောက်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် တားဆီးခြင်း၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းများကို အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့် နယ်မြေတွင် လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် သီးသန့်နေရာဒေသ သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သည့်နယ်မြေ သို့မဟုတ် အနီးအနားနယ်မြေများသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းအဆောက်အဦနှင့် နေရာဒေသတို့မှ ထွက်ခွာသွား ရန်သက်ဆိုင်သူများကို ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဆ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို စာရင်းကောက်ယူ၍ မှတ်တမ်းပြုစု ထိန်းသိမ်းပြီး ဆုံးရှုံးမှုအရပ်ရပ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်သော အခြေအနေရောက်ရှိစေရန် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၉။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သည့် နေရာဒေသများတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးခံနိုင်ရန် စာရင်းပြုစု ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

အခန်း (၅)
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၁၀။ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခွဲ၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် –
(က) ကော်မတီကချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အညီ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိရန်ပညာ ပေးစည်းရုံးခြင်း၊
(ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အညီ လူမှုရေးအသင်း အဖွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဃ) ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သူများလိုက်နာရမည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(င) ထုတ်ပြန်ထားသောညွှန်ကြားချက်များကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သူ များကိုလိုက်နာခြင်းရှိ မရှိလိုအပ်သလို စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း၊
(စ) ကွပ်ကဲရေးယာဉ်၊ စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ၊ ရေ၊ စက်သုံးဆီ၊ ဓါတ်ဆီနှင့် ချောဆီ စသည်တို့ကို အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် စနစ်တကျပြင်ဆင်၊ စုဆောင်းထားရှိခြင်း၊
(ဆ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရာ တွင်ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် အမျိုးသမီးများ (အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် သားသည်မိခင်များ) အားဦးစားပေးပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၁။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် ဒေသတို့ကို ဖော်ထုတ်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ခြေ ဆန်းစစ်ချက်ပြုစုခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊
(ခ) မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားသော သတိပေးချက်များကို အများပြည် သူသို့ အချိန်မီထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊
(ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လွတ်ကင်းသည့် နေရာဒေသသို့ အများပြည်သူ၊ ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဃ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်နေရာဒေသအတွင်း ရေထွက်ပေါက်များ လွယ်ကူစေရေးအတွက် မြစ်ချောင်းများအတွင်းသို့ အမှိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းမပြုရန်၊ ပြည်သူလူထုအား အသိပညာပေးခြင်း၊ မြစ်ချောင်းကမ်းပါးတလျှောက် နေထိုင်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ခြင်းနှင့် နေထိုင်သူ များအား ဖယ်ရှားစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၁၂။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေရှိသည့် ဒေသတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) အလွယ်တကူရှောင်တိမ်းရန် မဖြစ်နိုင်သောဒေသတွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦနှင့် အသက်ကယ်ကုန်းများ ဆောက်လုပ်ထားခြင်း၊
(ခ) ပယ်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရနိုင်သည့် ဒေသများတွင် တာတမံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဂ) ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ဒီရေတောများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကြီးထွားမြန်သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊
(ဃ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားအလိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မည့် အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်စေခြင်းနှင့် ပြိုကျနိုင်မည့် အဆောက် အဦများအား ပြင်ဆင်စေရန် ညွှန်ကြားခြင်း။
၁၃။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) ပျောက်ဆုံးနေသူများကို အရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ခြင်း၊
(ခ) ဘေးသင့်သူများအား ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း၊ ယာယီနေရာချထားပေးခြင်း၊ စားရေ ရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲအရေးပေါ် ကွပ်ကဲရေးရုံးဖွင့်လှစ်ပြီး အပျက်အစီးများရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်း၊ ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုများကို ပဏာမစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်မှုများအတွက် ဆန်းစစ်ချက်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဃ) ယာယီဆေးခန်းနှင့် ဆေးရုံများဖွင့်လှစ်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနှင့် မကျန်းမာသူများ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါများအား မကျရောက်စေရေးအတွက် ကာကွယ်ခြင်း၊
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားအလိုက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအပါအဝင် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၄။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး နောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် –
(က) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည့် အဆောက်အဦများ၊ နေအိမ်များကို သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ခ) ဘေးသင့်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားအသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ထူထောင်ခြင်း၊
(ဂ) ဘေးသင့်သူများအနက် ကျောင်းနေသူများပညာရေး ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းများပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဃ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက် ခံစားရသူများအား စိတ်ဓာတ်ပြန်လည် မြှင့်တင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ပြန်လည်ဝင်ဆံ့နိုင်ရန် ထူထောင်ခြင်း။
၁၅။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန် အကြောင်းရှိသည့် အခါ အဆိုပါဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျော့နည်းသက်သာစေသည့် အစီအမံများကို ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၆)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
၁၆။ မည်သူမဆို အများပြည်သူအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန်သတင်းလွှင့်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက် မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၇။ မည်သူမဆို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့် မြစ်ချောင်းများအတွင်းမှ သဲ၊ ကျောက်စရစ်၊ ဒီရေတောများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံ ရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၈။ မည်သူမဆို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးအတွက် တည်ဆောက်ထားသည့်တာတမံ များ၊ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦများ၊ ဒီရေတောများကို ပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားပေးကူ ညီခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မှုကြောင့် ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၉။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု တစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်သည်ကို နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်း၊ လက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုမကင်းသော အနိုင်အထက်ပြုမူကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၀။ မည်သူမဆိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၏ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၁။ မည်သူမဆို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့် နေရာဒေသ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦအတွင်း သို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၂။ မည်သူမဆို ဘေးသင့်သူများအား ထောက်ပံ့သည့် စားရေရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပစ္စည်းများကို မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့်အသုံးပြုခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းပြုလုပ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၃။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ထံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသည်ဟု မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်၍ စားရေရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ပစ္စည်းများကိုဖြစ်စေ၊ ထောက်ပံ့ငွေကိုဖြစ်စေ တင်ပြတောင်းခံကြောင်း တွေ့ရှိ၍ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၄။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် မည်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစာရင်းကို မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် မမှန် မကန်ရေးသွင်းခြင်းပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၅။ မည်သူမဆိုဤဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့်မည်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေးအပ်သောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် တမင်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ထိုသူကို တစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၇)
အထွေထွေ
၂၆။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ တောင်းယူနိုင်သည်။
၂၇။ ဤဥပဒေအရ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်က သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် သဘော ရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို ဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်း မည်သည့်တရား ရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆိုအရေးယူခြင်းမရှိစေရ။
၂၈။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၂၉။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီ သည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ တရားစွဲဆိုရမည်။
၃၀။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် –
(က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် ဝန်ကြီး၏သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် လိုအပ်သောအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s