ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ

================================

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်-၁။)


၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီး ဌာန ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန် ကြီးဌာနကိုဆိုသည်၊
(င) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆား ထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း မန်နေ ဂျာကိုဆိုသည်၊
(စ) စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဆားနှင့်ဆား ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန် ဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သော ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှဝန်ထမ်းများဖြင့် လည်းကောင်း၊ အခြားသင့်လျော်သည့် ဌာနများမှဝန်ထမ်းများဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် လည်းကောင်းဖွဲ့စည်းသည့်အဖွဲ့ကိုဆိုသည်၊
(ဆ) ဆား ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ရေ၊ မြေအောက်ရေငန်၊ အင်း၊ အိုင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ ကန်၊ တွင်းရေနှင့်သဲမြေ တို့ကို အသုံးပြုပြီးထုတ်ယူရရှိသော ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုဒ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သဘာဝအလျောက် မြေပေါ်မြေအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုဒ်လည်း ပါဝင်သည်၊
(ဇ) ဆားထွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ အပိုဓါတ်ဆားကို ဆိုသည်။ ဆားကို အခြားဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ထုတ်ယူရရှိသော ဓါတ်ဆားအမျိုးအမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ထုတ်ယူပြီးကျန်ရှိသည့် ကြက်တက်ရည်မှ ထုတ်ယူရရှိသော ဓါတ်ဆားအမျိုးအမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ပင်လယ်ရေ၊ မြေအောက် ရေငန်၊ အင်း၊ အိုင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ ကန်၊ တွင်းရေနှင့် သဲမြေတို့မှ ထုတ်ယူရရှိသော ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ် ဓါတ်ဆား အမျိုးအမျိုးကိုလည်းကောင်းဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရေမှော်အမျိုးမျိုးမှ ထုတ်ယူရရှိ သောဓါတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်းပါဝင် သည်၊
(ဈ) ဆားနယ်မြေ ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြေညာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်သော နယ်မြေဒေသကိုဆိုသည်၊
(ည) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကိုဆိုသည်၊
(ဋ) ဆားထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို သဘာဝအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေလှန်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ထင်းသို့မဟုတ် မီးသွေးဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့်နည်းမှအပ အခြားတစ် နည်းနည်းဖြင့် လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဆားကြိတ်ခွဲသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းလည်းပါဝင်သည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဆားထုတ်လုပ်မှုပမာဏတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်၊
(ခ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဆားထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နယ်မြေဒေသများ ကိုတိုးချဲ့သတ်မှတ်ပေးရန်၊
(ဂ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး၊ ပြည်တွင်းစား သုံးမှုဖူလုံရေး၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိက ဆားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေ ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန်၊
(ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးတွင် အစုစပ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် အားပေးကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(စ) သုတေသနပြုလုပ်ရာမှ ရရှိသော ဆားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာရပ်များကို ဆားထုတ်လုပ်သည့် ဆားလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ဖြန့်ဖြူးပညာပေးရန်။

အခန်း (၃)
လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
၄။ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်လိုသူသည် ပြည်နယ် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။
၅။ လိုင်စင်လျှောက်ထားလာသည့် အခါပြည်နယ်မန်နေဂျာသည်-
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ မရှိစစ်ဆေးစေရန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား တာဝန်ပေးရမည်၊
(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့်ညီညွတ်မှုရှိပါက ဝန်ကြီး၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးရမည်။
၆။ လိုင်စင်သက်တမ်းသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် အတိုင်းဖြစ်သည်။

အခန်း (၄)
လိုင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် အောက်ပါအခွန်အခများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း အတိုင်းပေးဆောင်ရမည်-
(က) လိုင်စင်ခ၊
(ခ) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး၊
(ဂ) ရက်လွန်ကြေး။
၈။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်-
(က) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည့်အပြင်ပြည်နယ်ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပဒေ အရ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်၊
(ခ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု စာရင်းဇယားများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထားရှိရမည်၊
(ဂ) ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပဒေအရ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က တောင်းခံသော စာရင်းဇယား များကို တင်ပြရမည်၊
(ဃ) စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်၊
(င) ပြည်နယ်ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကဆောင်ရွက်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၉။ လိုင်စင်ရရှိသူ၏ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက်ပြည်နယ် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရယူခြင်း၊
(ခ) ထုတ်လုပ်သောဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊
(ဂ) ထုတ်လုပ်သောဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊
(ဃ) ပြည်ပသို့ရောင်းချရာမှရရှိသော နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော ဓါတုပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ ဝယ်ယူတင် သွင်းခွင့်ရှိခြင်း၊
(င) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့် အညီ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊
(စ) နှစ်ရှည်လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ရှိခြင်း၊
(ဆ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သော နယ်မြေဒေသနှင့် နယ်နိမိတ်ပြမြေပုံ ပုံစံ (၃၀) ခ ကို ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးချင်းကဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းဌာနက ဖြစ်စေ တရားဝင်အမည်ပေါက် ရရှိနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊
(ဇ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်ကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိခြင်း။

အခန်း (၅)
ဝန်ကြီး၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၀။ ဝန်ကြီး၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်း၊
(ဂ) ဆားထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာများကို လိုင်စင်ရရှိသူများအား ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊
(ဃ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး၊ ပြည်တွင်း စားသုံးမှုဖူလုံရေးနှင့် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် လိုင်စင်ရရှိသူများအား ပံ့ပိုးကူညီ ခြင်း၊
(င) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များ ကျရောက်ခံရသော ဒေသများတွင် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လိုင်စင်ကြေးကို လျှော့ပေါ့ ကောက်ခံစေခြင်း၊ လိုင်စင်ကြေးကင်း လွတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
(စ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို စားသုံးရန်သင့်မသင့်စစ်ဆေးစေခြင်း။
၁၁။ ဝန်ကြီး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုင်စင်ကြေးသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ လျှော့ပေါ့ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်ဆားနယ် မြေများတိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်ရန် နှင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်သည့် ဆားနယ်မြေများအား ပုံစံ (၃၀) ခ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ရာ တွင်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အခြားသင့်လျော်သည့် ဌာနများမှဝန်ထမ်းများ နှင့်ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူ များကို စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ပေး အပ်နိုင်ရန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(င) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုရှေ့ရှု၍ နှစ်ရှည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ထောက်ခံတင်ပြ ခြင်း၊
(စ) စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဆ) သုတေသနပြုလုပ်ရာမှ ရရှိသော ဆားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းနှင့်နည်းပညာရပ်များကို ဖြန့်ဖြူးပညာပေးရန်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၂။ ဝန်ကြီးသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြည်နယ်မန်နေဂျာအား လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

အခန်း (၆)
စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းဖြင့်အရေးယူခြင်း
၁၃။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်-
(က) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ) လိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သောစာရင်းဇယားများကို တောင်းယူကြည့်ရှု့ စစ်ဆေး ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုများမှ နမူနာများရယူခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါက ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်၊
(ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုင်စင်မရှိဘဲ ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင်ကိုအခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်း၍ဖြစ်စေ၊ ထုတ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် သက်သေခံပစ္စည်းများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် ပြည်နယ်မန်နေဂျာထံ တင်ပြရမည်၊
(င) ဤဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီအရေးယူဆောင်နိုင်ရန် ပြည်နယ်မန်နေဂျာထံတင်ပြရမည်၊
(စ) စစ်ဆေးရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုအပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏အကူ အညီကို တောင်းခံရယူနိုင်သည်။
၁၄။ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းကို လိုင်စင်မရှိဘဲ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါက-
(က) ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသောင်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်သိန်းအထိ ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊
(ခ) ထပ်မံကျူးလွန်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် သုံးသိန်းအထိ ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း။
၁၅။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ထင်း သို့မဟုတ် မီးသွေးဖြင့်ဆားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကိုအခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပြည်နယ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်တို့ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက် ခြင်းများရှိပါက-
(က) ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ် သုံးသောင်းမှ အများဆုံးကျပ် ငါးသောင်းအထိ ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊
(ခ) ထပ်မံကျူးလွန်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသောင်းမှ အများဆံးကျပ်တစ်သိန်းအထိ ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း။
၁၆။ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မ ၁၅ ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးငွေများကို ပြည်နယ်မန်နေဂျာက ချမှတ်ရမည်။ ဒဏ်ကြေးငွေများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည်။
၁၇။ ပြည်နယ်မန်နေဂျာသည် ပုဒ်မ ၁၄ အရ အမိန့်ချမှတ်ရာတွင် တင်ပြထားသော သက်သေခံ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ ပြည်နယ်မန်နေဂျာက ချမှတ်သောအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်နေ့တွင်ပင် သက်ဆိုင်သူအားအခမဲ့ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)
အယူခံခြင်း
၁၉။ ပြည်နယ်မန်နေဂျာကချမှတ်သည့် အမိန့်သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်းဝန်ကြီးထံအယူခံဝင်နိုင်သည်။
၂၀။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်နယ်မန်နေဂျာကချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) အတည်ပြုခြင်း၊
(ခ) ပြင်ဆင်ခြင်း၊
(ဂ) ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
(ဃ) ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(င) ပြန်လည်စစ်ဆေးစေခြင်း။
၂၁။ ဝန်ကြီး၏အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၈)
တားမြစ်ချက်များ
၂၂။ ဤဥပဒေအရမည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
၂၃။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိပြီးနောက် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ဖြစ်စေ ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရ။
၂၄။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် အောက်ပါတို့ကို မပြုရ-
(က) ထင်း သို့မဟုတ် မီးသွေးဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
(ခ) အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့် ဓါတုပစ္စည်းပါဝင်ခြင်း၊
(ဂ) အများပြည်သူ စားသုံးရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သောဆားတွင် အိုင်အိုဒင်း ထည့်သွင်းမှုမရှိခြင်း။
၂၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြေငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆားထုတ်လုပ်ခွင့် နယ်မြေမှ အပ အခြားနယ်မြေတွင် ဆားထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရ။
၂၆။ ဤဥပဒေအရ ဆားနှင့်ဆားထွက် ပစ္စည်းလုပ်ငန်း တစ်ခုခုအားစစ်ဆေးနေစဉ် မည်သူမျှ အောက်ပါ တစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အခြားသူတစ်ဦးဦးဖြင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးမယူဘဲထိမ်ချန်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အားပေးကူညီခြင်း၊
(ခ) ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော သက်သေခံပစ္စည်းကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ မသမာသောနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲ ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း။
၂၇။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရောင်းချခြင်း မပြုရ။
၂၈။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ တာဝန်ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်နေသောစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဆားနှင့် ဆား ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းနှင့် စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ လက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်းမပြုရ။
၂၉။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

အခန်း (၉)
ပြစ်ဒဏ်များ
၃၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံ ရလျှင်ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ နှင့် ပုဒ်မ ၂၉ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရ လျှင် ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၂၇နှင့် ပုဒ်မ ၂၈ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ကျပ် နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

အခန်း (၁၀)
အထွေထွေ
၃၅။ ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း မန်နေဂျာသည် ဆားနှင့်ဆားထွက် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သော နယ်မြေဒေသနှင့် နယ်နိမိတ်ပြမြေပုံများကို နှစ်စဉ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြုစုရေးဆွဲထားရမည်။
၃၆။ ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းမန်နေဂျာသည် ဤဥပဒေအရ ရရန်ရှိ သောလိုင်စင်ခ၊ ရက်လွန်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေးငွေနှင့် အခြားအခွန်အခများကို မြေခွန်မပြေ ကျန်ငွေဖြစ်ဘိသ ကဲ့သို့မှတ်ယူ၍ ကောက်ခံရမည်။
၃၇။ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိထားသော်လည်း ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ် ရာရယူမှု မရှိဘဲဆားထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်သည့် ဆားနယ်မြေများကို စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ စစ်ဆေးပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အရေးယူစီမံခန့်ခွဲရမည်။
၃၈။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် များအချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများကို တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကူညီပေးရမည်။
၃၉။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အကျိုးငှာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး၊ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ် သောအသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ကောက်ခံခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ရမည်။
၄၀။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကို မိသားစုစားသုံးရန် အတွက် နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ဆောက်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၄၁။ ဤဥပဒေအရ သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက်တာဝန်ထမ်း ဆောင်သူ တစ်ဦးဦးကို တရားမကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆို ခြင်းမပြုရ။
၄၂။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်တရားစွဲဆို အရေးယူရမည့်ကိစ္စကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၃။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အသင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် အား ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကြေးသက်သာခွင့် ပြုနိုင်သည်။
၄၄။ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ဆင့် ဆိုချက်များ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည် ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင် သည်။
၄၅။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်-
(က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း မန်နေဂျာ သည် လိုအပ်သောအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ထုတ်ပြန် နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
လှမောင်တင်
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s