ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၊ ၄။)


၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရ မည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ယူရသော ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(စ) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီး ဌာန၏ အကြီးအမှူးကို ဆိုသည်၊
(ဆ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီကိုဆိုသည်၊
(ဇ) စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီးက ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သော စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဈ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဆိုသည်မှာ သမိုင်းအရဖြစ်စေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရဖြစ်စေ၊ အနုပညာလက်ရာ မြောက်မှု အရဖြစ်စေ၊ မနုဿဗေဒအရဖြစ်စေ၊ တန်ဖိုးကြီးမားသောကြောင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့် ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာနှင့် ရှေးဟောင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်၊
(ည) ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက် အအုံဟု ဦးစီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကတည်ရှိသော သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဟု သတ်မှတ်သော ဗိသုကာလက်ရာမြောက်သည့် အဆောက်အအုံ၊ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သိမ်၊ ဇရပ်၊ ပိဋကတ်တိုက်၊ နတ်ရုံ၊ နတ်စင်၊ နန်းတော်၊ လူနေအဆောက်အအုံ နှင့် ယင်းတို့တွင် ထုလုပ်ထားသည့် ပန်းပု၊ ရုပ်တု၊ ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီ၊ သဘာဝအလျောက် တည်ရှိ သည့် သို့မဟုတ် လူတို့ဖန်တီးသည့် လူသားတို့ ခိုအောင်းနေထိုင်ခဲ့သောဂူ၊ ကျီတော်၊ ကမ္ပည်းကျောက်စာ၊ မော်ကွန်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ သင်္ချိုင်းဂူ၊ သင်္ချိုင်းရာ၊ တူးဖော်ထားသော အဆောက်အအုံ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေတံခါး၊ ဆည်တော်၊ ဆိပ်ခံ၊ လှေကား၊ မြို့ရိုး၊ ပြအိုး၊ တံတိုင်း၊ တံခါးမုခ်ဝ၊ ကျုံး၊ ခံတပ်နှင့် ယင်းတို့၏ အကြွင်းအကျန် တို့ကို ဆိုသည်၊
(ဋ) ရှေးဟောင်းနေရာ ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံဟု ဦးစီးဌာနက စုံစမ်း စစ်ဆေးသည့် နေ့ရက် မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ က တည်ရှိသော သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဟု သတ်မှတ်သော တူးဖော်ဆဲ ဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် တူးဖော်ခြင်းမပြုရသေးသည့် မြို့၊ ရှေးခေတ်လူတို့ အခြေ ချနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာ၊ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံတည်ရှိခဲ့သော နေရာ သို့မဟုတ် ကုန်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စဉ့်ဖို၊ သံချက်ဖို၊ ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်သည့် နေရာစသည့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများပြု လုပ်သည့်နေရာတို့ပါဝင်သည်၊
(ဌ) ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ ပရိဝုဏ် ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ တစ်ခုတွင် ဤဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသော အဝန်းအဝိုင်းနယ်နိမိတ် ကိုဆိုသည်၊
(ဍ) ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတည်ရှိရာဇုန် ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ တည်ရှိသည့် ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သော ဇုန်ကို ဆိုသည်၊
(ဎ) ရှေးဟောင်း နေရာတည်ရှိရာဇုန် ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်း နေရာတည်ရှိသည့် ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သော ဇုန်ကို ဆိုသည်၊
(ဏ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသောဇုန် ဆိုသည်မှာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်မြင်ကွင်း၊ ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ နှင့် ရှေးဟောင်းနေရာများ မပျက်စီးစေရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား ရှိရေး အတွက်ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သော ဇုန်ကိုဆိုသည်၊
(တ) ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသ ဆိုသည်မှာဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ရှေးဟောင်းအထိမ်း အမှတ် အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာဇုန်၊ ရှေးဟောင်းနေရာ တည်ရှိရာ ဇုန်သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ထား သော ဇုန်ကိုဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပြည်နယ်အတွင်း ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက တည်ရှိခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ အဓွန့်ရှည် စွာ တည်တံ့စေရန် အတွက်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊
(ခ) ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လူတို့၏ပြုလုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ယဉ် ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသများနှင့် ယင်းဒေသအတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ယိုယွင်းပျက်စီး ပျောက်ဆုံးခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊
(ဂ) ပြည်နယ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ရခိုင် အမျိုးသားများ၏ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားစေရန်နှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်စေရန်၊
(ဃ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရခိုင်ပြည်သူတို့၏ အသိစိတ်ဓာတ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၏ တန်ဖိုးကြီးမားမှုကို နားလည်ခံယူနိုင်ကြစေရန်၊
(င) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ဖျက်ဆီးခံရမှု မရှိစေရေးအတွက် အကာ အကွယ်ပေးရန်၊
(စ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံ တော်က လက်ခံသဘောတူသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း (၃)
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ သတ်မှတ်ခြင်း
၄။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် အောက်ပါဇုန် အမျိုးအစားတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖော်ပြ၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာဇုန်၊
(ခ) ရှေးဟောင်း နေရာတည်ရှိရာဇုန်၊
(ဂ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန်။
၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ များအဖြစ် အောက်ပါဇုန် အမျိုးအစား တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ခုထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ နယ်နိမိတ်ဖော်ပြ၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်နိုင်သည်-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာဇုန်၊
(ခ) ရှေးဟောင်း နေရာတည်ရှိရာဇုန်၊
(ဂ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန်။
၆။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများအတွင်းတွင် မည်သည့်မြေကို မဆိုသိမ်းယူရန်လိုအပ်လျှင် ပြည်နယ် ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနသည် ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ကိုရယူ၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိသော မြေဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့် သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသော မြေဖြစ်ပါက လွှဲပြောင်းပေးရသူ နစ်နာမှု မရှိစေရန် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၄)
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
၇။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဦးစီးဌာနက ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ပြလာသည့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ၏ မြင်ကွင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝမြင်ကွင်းကို လည်းကောင်း၊ အဟန့်အတားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ရှေး ဟောင်း အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံမဟုတ်သော မည်သည့်အဆောက်အအုံကိုမဆို ဖျက်သိမ်း နိုင် သည်။
၈။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ ဂေါပက အဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိသော ရှေး ဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံကို မူလရှေးဟောင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မူလရှေးဟောင်း လက်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိစေဘဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ယင်းအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
၉။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရာ ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဒေသအလိုက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းရှိ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ၊ ရှေးဟောင်းနေရာများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဒေသအတွင်းတွင် ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက် အအုံ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာမှ သတ်မှတ်သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း မည်သူမျှ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုရ ဟုလည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ရဟုလည်းကောင်း တားမြစ်နိုင်သည်။
၁၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကော်မတီမှတဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ပရိဝုဏ်နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရသတ်မှတ်သည့် ပရိဝုဏ်အတွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သော ဆိုင်များကလိုက်နာရမည့် စည်း ကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

အခန်း (၅)
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၃။ (က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) ဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ယူရသော ဝန်ကြီး
(၂) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာန၏ အဖွဲ့ဝင်
အကြီးအမှူးများ (၄) ဦး
(၃) ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ (၇) ဦး အဖွဲ့ဝင်
(၄) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး အတွင်းရေးမှူး
ပြည်နယ်ရှေးဟောင်းသုတေသန
နှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊
(ဂ) ကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ (၃) နှစ်ဖြစ်သည်၊
(ဃ) ကော်မတီအစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံးတစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည်၊
(င) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီတွင် ပါဝင်သည့် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များသည် ပြည် နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကသတ်မှတ်သည့် စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၄။ ကော်မတီသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။
၁၅။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များတွင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၆)
ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၆။ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဖော်ထုတ် ရေးနှင့် သုတေသန ပြုရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဦးစားပေးထိန်းသိမ်းရမည့် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးမြင့်မားသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊
(ဂ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်း ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဟု သတ်မှတ်သင့်သော ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံနှင့် ရှေးဟောင်းနေရာများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဟု သတ်မှတ်သင့်သော ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ နှင့် ရှေးဟောင်းနေရာများကို ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းမှ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ မရောက်ရှိစေရေးနှင့် ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိသွားသော ယင်းပစ္စည်းများပြန်လည် ရရှိရေးတို့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းမှ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို မူလနေ ရာမှ မည်သည့်နေရာဒေသကိုမျှ ရောက်ရှိမသွားစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူတတ်စေရေးအတွက် အများပြည်သူအား အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ဇ) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတည်ရှိရာဇုန် သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာတည်ရှိရာဇုန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန် သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုရိပ်သာ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ နယ်နိမိတ် တိုးချဲ့ခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီ၏သဘောထားကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊
(ဈ) ပြည်သူများလက်ဝယ်ရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများအား လာရောက်အပ်နှံလျှင်-
(၁) ဦးစီးဌာနသည် အပ်နှံသည့် ဝတ္ထုပစ္စည်း၏ ကာလတန်ဖိုးအပြင် ခေတ်အလိုက်တန်ဖိုးနှင့် အနုပညာ လက်ရာမြောက်မှု တန်ဖိုးငွေများ ချီးမြှင့်ခြင်း၊
(၂) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် အပ်နှံသည့် ဝတ္ထုပစ္စည်းအပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သော အပိုဆောင်းငွေ ထပ်ဆင့် ချီးမြှင့်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၇။ ဝန်ကြီးသည် သင့်လျော်သော ကော်မတီဝင်များပါဝင်သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။
၁၈။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဥပဒေအရ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ၏ မြင်ကွင်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်း၊ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
(ခ) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာနှင့် လွတ်ကင်းခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
(ဂ) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ၏ထည်ဝါခံ့ညားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိစစ်ဆေး ခြင်း၊
(ဃ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏ လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
(စ) ဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၇)
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးခြင်း
၁၉။ အောက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခု ပြုလုပ်လိုသူသည် တည်ဆဲအခြားဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက် နာရမည့်အပြင် ဤဥပဒေအရလည်း ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကော်မတီ သို့လျှောက်ထားရမည်-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် တည်ရှိရာဇုန် သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာတည်ရှိရာ ဇုန်အတွင်းတွင်-
(၁) အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(၂) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ် တိုးချဲ့ခြင်း၊
(ခ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန်အတွင်းတွင် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုရိပ်သာ သို့မဟုတ် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းအဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင် ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ခြင်း၊
(ဂ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ အတွင်းတွင်-
(၁) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ၏မူလ ရှေးဟောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလရှေး ဟောင်းလက်ရာကိုဖြစ်စေ၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိစေဘဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ရှေးဟောင်း သုတေသနဆိုင်ရာ တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတား၊ ဆည်မြောင်း၊ တာတမံတည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်သွယ် ရေးတာဝါတိုင်၊ လေယာဉ်ကွင်း၊ အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုတ်ဖုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့ ကို တိုးချဲ့ခြင်း။
၂၀။ ကော်မတီသည် –
(က) ပုဒ်မ ၁၉ အရ လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီ မညီ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အား စစ်ဆေးတင်ပြစေရမည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပုဒ်မ ၁၉ ပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြီးခွင့်ပြု ခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ပြုသည့်အခါ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ ခွင့်ပြုချက်ကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။
၂၁။ အောက်ပါကိစ္စရပ် တစ်ခုခုပြုလုပ်သူသည် တည်ဆဲအခြားဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာ ရမည့်အပြင် ဤဥပဒေအရလည်း ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာဇုန် သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာတည်ရှိရာ ဇုန်အတွင်းတွင် ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံမှအပ အခြားအဆောက်အအုံပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ် တိုးချဲ့ခြင်း၊
(ခ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန်အတွင်းတွင် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုရိပ်သာနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းအဆောက်အအုံများမှအပ အခြားအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ခြင်း၊
(ဂ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ငါးမွေးမြူရေးကန်တူးဖော်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ယင်းတို့ကို တိုးချဲ့ခြင်း။
၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်-
(က) ပုဒ်မ ၂၁ အရ လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြု ခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုသည့်အခါ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ ခွင့်ပြုချက်ကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၈)
တားမြစ်ချက်များ
၂၃။ မည်သူမျှ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတည်ရှိရာဇုန် သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းနေရာ တည်ရှိရာဇုန်အတွင်းတွင် ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ ခြင်းမပြုရ။
၂၄။ မည်သူမျှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော ဇုန်အတွင်းတွင် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်ခွင့် ပြုချက်မရရှိဘဲ အဆောက်အအုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတစ်ခုခုမပြုလုပ်ရ-
(က) တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(ခ) ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခြံနယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ခြင်း။
၂၅။ မည်သူမျှ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် အောက်ပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊
(ခ) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ၏ မူလ ရှေးဟောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလရှေး ဟောင်း လက်ရာကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲစေရန် တမင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဂ) ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းရှာဖွေရန် တူးဖော်ခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊
(ဃ) ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မျက်ရတနာ သို့မဟုတ် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရန် တူးဖော်ခြင်း။
၂၆။ မည်သူမျှ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြု ချက်မရရှိဘဲ အောက်ပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ တူးဖော်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတား၊ ဆည်မြောင်း၊ တာတမံတည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်သွယ် ရေးတာဝါတိုင်၊ လေယာဉ်ကွင်း၊ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုတ်ဖုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့ ကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊
(ဃ) ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ငါးမွေးမြူရေးကန်တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကို တိုးချဲ့ခြင်း၊
(င) ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို သယ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၂၇။ မည်သူမျှ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဒေသအလိုက်သတ်မှတ် ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသော အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုရ။
၂၈။ မည်သူမျှ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသအတွင်းတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ကြေညာသည့် နယ်နိ မိတ်အတွင်း အောက်ပါတစ်ခုခုကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊
(ခ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ခြင်း။
၂၉။ မည်သူမျှ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ၏ ပရိဝုဏ်အတွင်းတွင် အခြားမည်သည့် စေတီ၊ ပုထိုး၊ သိမ်၊ ဇရပ်၊ တံခွန်တိုင် စသည်တို့ကို အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၉)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
၃၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၈ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ (၂၉) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငါးနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သုံးနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ် စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ကျပ်ခုနှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ခုနှစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ် စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၇၊ ၂၈(က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၃၄။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် တရားရုံး သည် အောက်ပါအမိန့်တစ်ခုခုကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) တည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံကို ဖျက်သိမ်းစေခြင်း၊
(ခ) တိုးချဲ့ထားသည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ဝင်းခြံနယ်နိမိတ်ကို မူလအတိုင်း ပြန်လည်ပြုလုပ်စေ ခြင်း၊
(ဂ) ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားသည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် မြေကို မူလပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ပြုလုပ်စေခြင်း။
၃၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄ အရ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ယင်းအမိန့်ကို လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်သည့်နေ့အသီးသီးအတွက် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးငွေဒဏ် ကျပ်နှစ်သောင်းမှ ကျပ်နှစ် သိန်းအထိ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

အခန်း (၁၀)
အထွေထွေ
၃၆။ ဤဥပဒေအရ အရေးယူသည့် ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ် သည်။
၃၇။ ကော်မတီက ယင်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီတောင်းခံလာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပေးရမည်။
၃၈။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုအရေးယူရမည့်ကိစ္စကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၉။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သောနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်သောအမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဝန်ကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

ပုံ
မောင်မောင်အုန်း
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s