ရခိုင်ပြည်နယ်ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်


ရခိုင်ပြည်နယ်ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်၊ ၅။)


၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်)


နိဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေချို ငါးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို ရခိုင်ပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-
(က) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဆိုသည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဂ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကို ဆိုသည်၊
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(င) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်၊
(စ) ဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး ကိုဆိုသည်၊
(ဆ) ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာအတွင်း ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများမှ စုဖွဲ့ထားသော အစုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဇ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီကိုဆိုသည်၊
(ဈ) ငါး ဆိုသည်မှာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ဘဝအစိတ်အပိုင်း တစ်ပိုင်းတွင် သော်လည်းကောင်း၊ ရေထဲ၌နေထိုင်ကျက်စားသည့် ရေသတ္တဝါအားလုံး၊ ယင်းတို့၏ဥများ၊ သားလောင်း များ၊ သားပေါက်ကောင်များ၊ မျိုးစေ့များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရေတွင်ပေါက်ပွားသည့် အပင်များနှင့် ယင်းတို့၏ အပင်ပေါက်များ၊ မျိုးစေ့များလည်းပါဝင်သည်၊
(ည) ငါးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ငါးနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန်၊ မျိုးထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင် ငါးများကိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ သုတေသန ပြုခြင်း၊ မျိုးစိုက်ထည့်ပေးခြင်း၊ ပြန့်ပွားစေခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဋ) ငါးဖမ်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ငါးများကိုဖမ်းယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ လိုက်လံခြင်း၊ မူးမေ့စေခြင်း၊ သေစေခြင်း စသည်တို့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဌ) ငါးဖမ်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ငါးဖမ်းရာတွင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးဖမ်းရာ၌ အထောက်အကူပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဍ) ငါးဖမ်းရေယာဉ် ဆိုသည်မှာ ငါးဖမ်းရာတွင် အသုံးပြုသည့် မည်သည့်ရေယာဉ်ကိုမဆို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်ရေယာဉ်များ၊ ငါးဖမ်းရေယာဉ်ကို အထောက်အကူပြုသည့် ယာဉ်များလည်း ပါဝင်သည်၊
(ဎ) အအေးခန်းစက်ရုံ ဆိုသည်မှာ ငါးများသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေစေရန် အေးခဲမှုစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်၊ အေးခဲ၊ သိုလှောင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် စက်ရုံကို ဆိုသည်၊
(ဏ) ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ ဆိုသည်မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း များကို လုပ်ဆောင်သောအလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံကိုဆိုသည်၊
(တ) ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ဆိုသည်မှာ ငါးများကို နည်းအမျိုးမျိုးအသုံးပြု၍ မူလအခြေအနေမှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကိုယ်တိုင်စားသုံးရန် မှတပါး ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက် သော ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ငံပြာရည်၊ ငါးချဉ်၊ ပုစွန်ချဉ်၊ ငါးဆားနယ်၊ ငါးစည်သွပ်ခြင်း၊ ကျပ်တိုက်ခြင်း၊ ငါးကြေမှုန့်ပြုလုပ်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်၊
(ထ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင် ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှ ကုန်းတွင်း နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ရှိသည့် အစဉ်အမြဲ ရေတည်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ယာယီရေတည်ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ ငါးများနေထိုင်၊ ကျက်စား၊ ခိုအောင်း၊ ပေါက်ပွား၊ ကြီးပြင်းရာရေပြင်၊ ရေကန်၊ ရေရိုး၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်တို့ကို ဆိုသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရနယ်မြေ အတွင်းရှိ လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များ၊ ရေလှောင်ဆည်ကြီးများ၊ အစိုးရဌာနတစ်ခုခု၏ နယ်မြေအတွင်းရှိ ရေပြင်များ၊ ကုန်းတွင်းဒီရေရောက်ရာဒေသများ၊ ကျွန်းပေါ်ရှိရေပြင်များ၊ လိပ်များနှင့်မိကျောင်းများ ဥချသည့် အသိုက်များ၊ ကျင်းများ ရေချိုရေငန်စပ်ဒေသများ စသည်တို့လည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ပင်လယ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် မြစ်ဝများ၊ ချောင်းဝများ၌ အဝ၏တစ်ဖက်ကမ်းအစွန်ဆုံးမှ အခြားတစ်ဖက်ကမ်း အစွန်ဆုံးကို ဆွဲထားသည့် မျဉ်းဖြောင့်၏ ဒီရေကျရာဘက်ကုန်းတွင်းပိုင်းရေပြင်သည် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်ဖြစ်သည်၊
(ဒ) ဘုံငါးဖမ်းကွက် ဆိုသည်မှာ ယင်းငါးဖမ်းကွက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ငါးဖမ်းကိရိယာ အရေအတွက်နှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မည်သည့်ရေလုပ်သားကိုမဆို လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်သော ငါးဖမ်း ကွက်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်တွင် အသုံးပြုရမည့် ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစား၊ ငါးဖမ်းယူရန်နည်းလမ်းမှစ၍ စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ ဖော်ပြပြီးနောက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုနိုင်သော ရေချိုငါးဖမ်းကွက်ကို ဆိုသည်၊
(ဓ) လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနကဂရန်အင်း၊ သီးသန့် အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ ကာကွယ်ထားသော အင်းအိုင်ဟု သတ်မှတ်ထားသော နေရာဒေသမှအပ အခြား ရေချိုလုပ်ငန်း ရေပြင်တွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငါးဖမ်းကွက်သတ်မှတ်ပြီး လိုင်စင် ချထား၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ရေပြင်ကို ဆိုသည်၊
(န) အင်းအိုင် ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် အငှားချထားနိုင်သော အင်း (သို့မဟုတ်) ဂရန်အင်း (leasable fishery)၊ သီးသန့်ချထားသည့်အင်း (Reserved fishery)၊ အများနှင့်ဆိုင်သောအင်း (open fishery)၊ ကာကွယ်တားမြစ်ထားသည့်အင်း (protected fishery)၊ ဘေးမဲ့အင်း (natural protected reserve)တို့ကိုဆိုသည်၊
(ပ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ငါးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကိုဆိုသည်၊
(ဖ) အငှားဂရန် ဆိုသည်မှာ အငှားဂရန်အင်းတစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် အငှားဂရန်ကို ဆိုသည်၊
(ဗ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးသည့်အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်၊ ငါးဖမ်း ကိရိယာလိုင်စင်၊ အအေးခန်းစက်ရုံတည်ထောင် လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ရရှိသူနှင့် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ အစုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်၊
(ဘ) ရေလုပ်သား ဆိုသည်မှာ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို အချိန်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အချိန်ပြည့်ဖြစ်စေ၊ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရေလုပ်သားငယ်၊ ရေလုပ်သားလတ်၊ ရေလုပ်သားကြီးများနှင့် ရေလုပ်သားအစုအဖွဲ့များပါဝင်သည်၊
(မ) တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ရေလုပ်သား ဆိုသည်မှာ ဘုံငါးဖမ်းကွက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အခွန်လွတ်ကိရိယာဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် ရေလုပ်သားကို ဆိုသည်၊
(ယ) ရေထွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်၏ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်မှရရှိသော ငါး၊ သက်ရှိ ရေသတ္တဝါများ၊ ယင်းတို့မှ ပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ၊ ဘေးထွက်နှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ဥများ၊ သားပေါက်များ၊ သားလောင်းများ၊ အခွံများ၊ အရိုးများ၊ အရေခွံများ၊ အပင်များ၊ သက်မဲ့ ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပက်ကျိ၊ မျှော့၊ လိပ်နှင့်ဥများ၊ မိကျောင်းနှင့်ဥများ၊ ကဏန်း၊ ကမာခွံ၊ ခရုခွံ၊ ပုစွန်ခွံ၊ ယောက်သွား၊ ကျောက်ပွင့်၊ ကျောက်ခက်၊ ရေညှိ၊ ရေမှော် စသည်များလည်း ပါဝင်သည်၊
(ရ) အချိန်ကာလ ဆိုသည်မှာ-
(၁) အင်းသားကြီးများ အင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အချိန်၊ အင်းတစ်အင်းစီ၏ စည်းကမ်းချက်ပါ လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုသည့် အချိန်ကာလ၊
(၂) ငါးရစ်၊ ငါးသန်များ မပြုန်းတီးစေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်၍ ဖမ်းဆီးခွင့်မပြုသည့်အချိန်ကာလ၊
(၃) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရေလုပ်သားများရှာစားခွင့်အတွက် ကြေးတိုင်အင်း၊ သီးသန့်အင်းနှင့်ဘေးမဲ့အင်းများ မှအပ မည်သည့်ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တွင်မဆို ငါးရစ်၊ ငါးသန်တားမြစ်ထားသော ကာလမှလွဲ၍ ကျန်အချိန်များတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ပေးထားသော အခွန်လွတ်ကိရိယာများဖြင့် ရှာဖွေခွင့်ရှိသည့် ကာလကိုဆိုသည်၊
(လ) ပြန်အမ်းငွေ ဆိုသည်မှာ အငှားဂရန်အင်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ပြည်နယ်၏ အကျိုးငှာ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရလျှင် ဖြစ်စေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားခိုင်လုံသော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငါးထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်နစ်နာလျှင်ဖြစ်စေ၊ အငှားဂရန်ရရှိသူ၊ လိုင်စင်ချထားခြင်းခံရသူက ပေးသွင်းထားသည့် အခွန်အခ အနက် လုပ်ကိုင်ရန်ကျန်ရှိသော ငါးလုပ်ငန်းရာသီအတွက် ပြန်လည်ရထိုက်သည့် အခွန်အခကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
(က) ငါးလုပ်ငန်းများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ စနစ်တကျ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
(ခ) ငါးသယံဇာတနှင့် ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုမရှိစေရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးတို့အတွက် ငါးနေငါးထိုင်တောများနှင့် ၎င်းတို့၏ သဘာဝဂေဟစနစ်များ ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊
(ဂ) ပြည်နယ်ကရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများ ရရှိစေရန်၊
(ဃ) ငါးလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုနိုင်ရန်၊
(င) ပြည်တွင်းစားသုံးမှု ဖူလုံစေပြီး ပိုလျှံသည်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချရန်၊
(စ) ရေထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စားသုံးသူများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၊
(ဆ) တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ရေလုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေရေးအထောက်အကူပြုရန်၊
(ဇ) ငါးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန်။

အခန်း (၃)
အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း
၄။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း များနှင့်အညီ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၅။ ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အအေးခန်းစက်ရုံ တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိုင်စင်ရယူ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်အား သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ကြီး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။
၇။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဝန်ကြီးမှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အောက်ပါ လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးရမည်-
(က) နှစ်ရှည်အငှားဂရန်လျှောက်ထားခြင်း၊
(ခ) အအေးခန်းစက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း။
(ဂ) ပြုပြင်မွမ်းမံစက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း။
၈။ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လိုင်စင်ချထားသည့်ကိစ္စတွင် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးမှတစ်ဆင့် ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
၉။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည်-
(က) ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာအမျိုးအစားတစ်ခုခုဖြင့် ငါးဖမ်းလိုကြောင်း လျှောက်ထားလာလျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ငါးဖမ်းကိရိယာ လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်သည်၊
(ခ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူက မိမိလုပ်ငန်းတွင်ခန့်ထား အသုံးပြုမည့်လုပ်သားအတွက်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ရေလုပ်သားများက မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလာလျှင် ဖြစ်စေ၊ ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးနိုင်သည်၊
(ဂ) မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်များအား ဘုံငါးဖမ်းကွက်များအဖြစ် ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လျှောက်ထားလာပါက ခရိုင်နှင့်ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနမှူးမှတစ်ဆင့် ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်၊
(ဃ) ဘုံငါးဖမ်းကွက်များအား စည်းကမ်းနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရေလုပ်သား အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၄)
အခွန်အခပေးဆောင်ခြင်း
၁၀။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အခများကို လက်ငင်းငွေချေ စနစ်ဖြင့် နေ့ချင်းပြီး အပြေအကျေပေးဆောင်ရမည်။
၁၁။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ရရှိသူသည် ပေးဆောင်ရန်ရှိသော လိုင်စင်ခကိုသတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်။
၁၂။ နှစ်ရှည်အငှားဂရန်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အင်းခွန်နှင့်အခြား ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်။
၁၃။ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပေးဆောင်ရန်ရှိသော လိုင်စင်ကြေး၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်အခြား ကျသင့်သော အခွန်အခများကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။
၁၄။ အအေးခန်းစက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံစက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အခများကို ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ပေးဆောင်ရမည်။
၁၅။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
(က) ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ငါးလုပ်ငန်းသုတေသန၊
(ခ) ပြည်နယ်အကျိုးငှာလိုအပ်သည့် ငါးလုပ်ငန်း။

အခန်း (၅)
ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏တာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၁၆။ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အခွန်အခများကို ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်၊
(ခ) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန် သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ပါက ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊
(ဃ) မိမိလုပ်ငန်းတွင်ဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရေလုပ်သားကိုသာ ခန့်ထားလုပ်ကိုင်ရမည်၊
၁၇။ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ) ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်၊
(ဂ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားခိုင်လုံသောအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ငါးထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်နစ်နာလျှင် နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့် ဆက်လတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထား နိုင်သည်။

အခန်း (၆)
ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း
၁၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ရွာ အခြေပြုငါးလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့များသည် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ရေးဆွဲနိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။
၁၉။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ခရိုင်တစ်ခုလျှင် ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ အနည်းဆုံးတစ်ဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ဖွဲ့ထက် ပို၍ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းရမည်။
၂၀။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၂၁။ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက ခရိုင်ဦးစီး ဌာနမှူး၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။
၂၂။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့က ရေးဆွဲထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင် လိုပါက မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏ များရာသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင် နိုင်သည်။
၂၃။ ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့တည်ထောင် လုပ်ကိုင်ရာတွင် တိကျသောနယ်နိမိတ် သတ်မှတ် ချက်၊ တိကျသောစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲရန် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
၂၄။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများကို မြို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးက ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည်။
၂၅။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကော်မတီက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ အချင်းချင်း ကြားတွင် အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာပါက ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး ပါဝင်သော စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းရမည်။
၂၆။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သော်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ပါက မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး၏ အတည်ပြု ချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်-
(က) ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ဝင်များက ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒ မရှိတော့ခြင်း၊
(ခ) ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့အတွင်း ကြီးမားသော အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊
(ဂ) ရပ်ရွာအခြေပြုငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
၂၇။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့သည် ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ငါးမဖမ်းရဧရိယာ ကို သက်ဆိုင်ရာငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၈။ ရပ်ရွာအခြေပြု ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေများကို လျှောက်ထား လာပါက ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ထုတ်ချေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

အခန်း(၇)
ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၉။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ငါးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ငါးဖမ်းကိရိယာ အမျိုးအစားအလိုက် လိုင်စင်နှုန်းထားများကို ဝန်ကြီးမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ငါးဖမ်းကွက်အသစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ နေရာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ဝန်ကြီးမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) အင်းဂရန်အသစ်များ သတ်မှတ်ခြင်းကို ဝန်ကြီးမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အငှားဂရန်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ လိုက်နာရမည့် အငှားဂရန်နှင့် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(စ) အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အမျိုးအစားကို ဝန်ကြီးမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဆ) လုံလောက်သော အကြောင်းရှိလျှင် ဝန်ကြီးမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အငှားဂရန်အင်း တစ်ခုခုကို နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဆက်လက်၍ အငှားဂရန်ချထားရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဇ) တားမြစ်ထားသည့် ငါးအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ ငါးဖမ်းရာသီ၊ နေရာဒေသနှင့် ငါးဖမ်းနည်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဈ) လိုင်စင်ခ၊ ငါးစိုခွန်၊ ငါးဖမ်းရေယာဉ်ခွန်၊ လှေခွန်၊ လှေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ရေယာဉ် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အခြားကျသင့်သော အခွန်အခများကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ည) ခရိုင်၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဋ) ဝန်ကြီးကအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃၀။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဝန်ကြီးမှတဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်နယ်အကျိုးငှာ လိုအပ်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်ကိုမမှန်မကန်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရယူထားကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ လုံလောက်သောအကြောင်းရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်လိုင်စင်ကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ) ဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးသည့် အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့် မိတ္တူလျှောက်ထားသည့် ကိစ္စတွင် သတ်မှတ်သည့် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်စေပြီး မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ရေထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စားသုံးကုန်များအား ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းတို့ကို တာဝန်ပေးစစ်ဆေးစေခြင်း၊
(ဃ) ငါးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ခြင်း။

အခန်း(၈)
ဝန်ကြီး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၁။ ဝန်ကြီး၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ငါးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြား ခြင်း၊
(ခ) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်အင်းများ၊ ငါးဖမ်းကွက်များ၊ ဘုံငါးဖမ်းကွက် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသော ငါးလုပ်ငန်းရေပြင် အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၃၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်၍ စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူသည့်ကိစ္စတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ် ဦးစီးဌာနမှူးအား အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်စေရန် ညွှန်ကြားရမည်-
(က) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကိုဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ) ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးများနှင့် အခြားသက်သေခံပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းယူခြင်း၊ ထုခွဲရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သလို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဂ) ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများကို ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူအားဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်အားဖြစ်စေ၊ လုံလောက်သောခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဃ) ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများကို သင့်လျော်သော ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေ၍ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ရွေးယူခွင့်ပြုခြင်း၊
(င) ရောင်းရငွေနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအဖြစ် ပေးသွင်းခြင်း။
၃၃။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးဇုံများ သတ်မှတ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ကန့်သတ်ချက်၊ တားမြစ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၃၄။ ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်နယ်အကျိုးငှာ လိုအပ်လျှင် ဖြစ်စေ၊ အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကိုမမှန်မကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူထားကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ဖြစ်စေ၊ လုံလောက်သောအကြောင်းရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၅။ ဝန်ကြီးသည်ဤဥပဒေအရ မိမိအားအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူးအား အခါအားလျော်စွာ လွှဲအပ်နိုင်သည်။
၃၆။ ဝန်ကြီးသည် နှစ်ရှည်အငှားဂရန် သို့မဟုတ် အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူက အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ယင်းခွင့်ပြုချက်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
၃၇။ ဝန်ကြီးသည်ပြည်နယ်အကျိုးငှာ လိုအပ်လျှင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ တို့ကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(က) ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ အငှားဂရန်အင်း သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းကွက်အသစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရေတို၊ ရေရှည်အစီအမံများ (Master Plan) ရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဃ) ငါးလုပ်ငန်းရေရှည် တည်တံ့ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သောအသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ခွင့်ပြုခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ခြင်း။

အခန်း(၉)
ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပျက်ပြယ်ခြင်း
၃၈။ အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ဤဥပဒေအရ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပျက်ပြယ်သည်-
(က) ခွင့်ပြုသည့်ကာလကုန်ဆုံးခြင်း၊
(ခ) အငှားဂရန်လိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက် ခံရခြင်း၊
(ဂ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူက မိမိလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်မလုပ်ကိုင်လို၍ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ကို ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း။

အခန်း (၁၀)
ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားခြင်း
၃၉။ အငှားဂရန်ရရှိသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ချထားခြင်း ခံရသူသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပြန်အမ်းငွေ လျှောက်ထားနိုင်သည်-
(က) ပြည်နယ်၏အကျိုးငှာ အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ဆိုင်းငံ့ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း၊
(ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြားခိုင်လုံသော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ငါး ထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်နစ်နာခြင်း။
၄၀။ ပုဒ်မ ၃၉ အရ လျှောက်ထားလာလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်၍ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။
၄၁။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၉ အရ လျှောက်ထားလာသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန် ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ပြန်အမ်းငွေပမာဏကို သတ်မှတ်၍ ဝန်ကြီးထံတင်ပြရမည်။
၄၂။ ဝန်ကြီးသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သော ပြန်အမ်းငွေပမာဏကို ထုတ်ပေးရန် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်။ ဝန်ကြီး၏အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။
၄၃။ ပုဒ်မ ၄၂ အရ အဆုံးအဖြတ်ပြုသည့် ပြန်အမ်းငွေ ပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ငွေစာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လျှောက်ထားသူထံ ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း(၁၁)
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းဖြင့်အရေးယူခြင်း
၄၄။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှူး ပါဝင်သော စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်း များနှင့်အညီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်-
(က) မိမိတာဝန်ခံရသော ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ငါးဖမ်းကွက်များ၊
(ခ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်း၏ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်အပါအဝင် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊
(ဂ) ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့် ရေလုပ်သားများ။
၄၅။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှူးသည် ဖမ်းဆီးရမိသည့် ပိုင်ရှင်မဲ့ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ ငါးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ဤဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာတွင် အကျုံးဝင်သော ပိုင်ရှင်မဲ့ ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ ငါးတို့ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊
(ခ) ငါးနှင့်အခြားလျင်မြန်စွာ ပုပ်သိုးပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိပါက အမြန်ဆုံးထုခွဲ ရောင်းချပြီး ရောင်းချရငွေကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအဖြစ် ဘဏ်တွင်ပေးသွင်းခြင်း။
၄၆။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ) ဖမ်းဆီးထားသော ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ ငါးများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထုခွဲရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သလို စီမံ ခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဂ) ဖမ်းဆီးထားသော ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများကို ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူအားဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်အားဖြစ်စေ၊ လုံလောက်သောခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဃ) သိမ်းဆည်းထားသော ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ယာဉ်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများကို သင့်လျော်သော ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေ၍ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ရွေးယူ ခွင့်ပြုခြင်း၊
(င) အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူက အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်အား အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့်လွှဲပြောင်းထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(စ) နှစ်ရှည်အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ၊ အအေးခန်းစက်ရုံတည်ထောင်ခွင့် လိုင်စင်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံ စက်ရုံတည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူက အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်အား နှစ်ရှည်အငှားဂရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်၊ အအေးခန်းစက်ရုံ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံ စက်ရုံတည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း။

အခန်း(၁၂)
အယူခံခြင်း
၄၇။ (က) ဤဥပဒေအရ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် နေ့မှရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်၊
(ခ) ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၈။ (က) ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သောအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် နေ့မှရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြည်နယ်ဦးစီး ဌာနမှူးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်၊
(ခ) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၉။ (က) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သောအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် နေ့မှရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ဝန်ကြီးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်၊
(ခ) ဝန်ကြီးသည် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၅၀။ (က) ဝန်ကြီးက ချမှတ်သောအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် နေ့မှရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်၊
(ခ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးကချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

အခန်း(၁၃)
တားမြစ်ချက်များ
၅၁။ မည်သူမျှဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်၊ ငါးလုပ်ငန်း လိုင်စင် သို့မဟုတ် ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကတ်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
၅၂။ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်၊ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် သို့မဟုတ် ငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း မပြုရ။
၅၃။ မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တစ်ခုခုတွင် အောက်ပါတို့ကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်း၊ အဆိပ်အတောက်၊ ဓါတုပစ္စည်းနှင့် မီးကဲ့သို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းဖြင့်ငါးဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးဖျက်ဆီးခြင်း၊
(ခ) လျှပ်စစ်ကျင်စက်ဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ကျင်စက်ကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊
(ဂ) တားမြစ်ထားသော ငါးဖမ်းနည်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်း၊ တားမြစ်ထားသော ငါးဖမ်း ကိရိယာကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊
(ဃ) တားမြစ်ထားသောငါးမျိုး၊ ငါးအရွယ်အစားကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊
(င) တားမြစ်ထားသော အချိန်ကာလနှင့် နေရာဒေသတွင် ငါးဖမ်းခြင်း။
၅၄။ မည်သူမျှအငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ဒီရေတောတို့၏ သတ်မှတ် နယ်နိမိတ်အတွင်း အောက်ပါတို့ကို မပြုလုပ်ရ-
(က) ငါးနေငါးထိုင်တောများ ပျက်စီးစေရန် ခုတ်ထွင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း၊
(ခ) သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း၊
(ဂ) လူနေအိမ်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း၊
(ဃ) ရေစီးရေလာပျက်ပြားစေရန် အင်း၊ အိုင်၊ မြစ်၊ ချောင်းတို့၏ သဘာဝအခြေအနေကို ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြုံချငါးဖမ်းခြင်း၊ ဗေဒါမွေးငါးဖမ်းခြင်း၊ အခြားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်း။
၅၅။ မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဆည်၊ တမံ၊ ယင်း၊ ပိုက်အပါအဝင် အခြားမည်သည့် အပိတ်အဆို့၊ အတားအဆီးတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ စိုက်ထူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ချထားခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၅၆။ မည်သူမျှရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တစ်ခုခုတွင် ငါး၊ အခြားရေနေသတ္တဝါတို့နှင့် သက်ရှိသက်မဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းများအား နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေထုညစ်ညမ်းစေခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၅၇။ မည်သူမျှဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အငှားဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ဘေးမဲ့အင်း၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ဒီရေတောနှင့်ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နေရာများတွင်ဖြစ်စေ၊ ရေစီးလမ်းကြောင်းများတွင် ရေကြောင်းသွားလာရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ငါးဖမ်းကိရိယာများချထားခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ရေ၏အမျိုးအစား၊ ရေ၏ထုထည် သို့မဟုတ် ရေလမ်းကြောင်း ကို ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၅၈။ မည်သူမျှအောက်ပါ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ
(က) စားသုံးသူကို အဆိပ်သင့်စေနိုင်သော၊ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ရေထွက်ပစ္စည်းများ၊
(ခ) ရေထွက်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ အစားထိုးထားသော သို့မဟုတ် လူတို့စားသုံးရန်မသင့်သည့် ဆိုးဆေး၊ ယမ်းစိမ်းအပါအဝင် ဓါတုပစ္စည်း အစရှိသည်တို့နှင့် ပြုပြင်ရောစပ်ထားသော ရေထွက် ပစ္စည်းများ၊
(ဂ) အလေးချိန်တိုးစေရန်နှင့် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေမည့် ရေ သို့မဟုတ် သတ္တု သို့မဟုတ် ပြင်ပ ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားသော ရေထွက်ပစ္စည်းများ။
၅၉။ ဤဥပဒေအရငါးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုအား စစ်ဆေးနေစဉ် မည်သူမျှ အောက်ပါတစ်ခုခုကိုမပြုလုပ်ရ-
(က) ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အခြားသူတစ်ဦးဦးဖြင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးမယူဘဲ ထိန်ချန်ထားခြင်း၊
(ခ) ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော သက်သေခံပစ္စည်းကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ မသမာသောနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲ ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း။
၆၀။ မည်သူမျှဤဥပဒေအရ လိုင်စင်ချထားခံရပြီး ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အင်းခွန်၊ လိုင်စင်ခွန်၊ ဒဏ်ကြေးတို့ကို သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။
၆၁။ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်နှင့်ဂရန်များကို ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
၆၂။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ တာဝန်ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်နေသောဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအား နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ လက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်းမပြုရ။
၆၃။ ဤဥပဒေအရ မည်သူမျှ ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

အခန်း(၁၄)
ပြစ်ဒဏ်များ
၆၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင်-
(က) ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်တစ် သောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ခ) ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရေပြင်တွင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်ငါးသောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ဂ) ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံ ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် အပါအဝင် ငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များမရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ဃ) အငှားဂရန်မရှိဘဲ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၆၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်-
(က) ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ခ) ငါးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့်ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ဂ) အငှားဂရန်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ထိုသူအား ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၆၆။ မည်သူမဆို-
(က) ပုဒ်မ ၅၃ ပုဒ်မခွဲ(က) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်၊
(ခ) ပုဒ်မ ၅၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၆၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၆၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၅၊ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မ ၅၇ နှင့် ပုဒ်မ ၅၈ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်နှစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၆၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၉ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်နှစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၇၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၀ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်ငါးသောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၇၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၁၊ ပုဒ်မ ၆၂ နှင့် ပုဒ်မ ၆၃ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။
၇၂။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေး ကူညီခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းပြုလျှင် ယင်းပြစ်မှုအတွက် ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား သည့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရမည်။
၇၃။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အပြစ်ပေးခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကိုထပ်မံကျူးလွန်ပါက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံးပြစ်ဒဏ် ကျခံစေရမည်။

အခန်း(၁၅)
အထွေထွေ
၇၄။ ဦးစီးဌာနသည် ဂရန်အင်း၊ သီးသန့်အင်း၊ ငါးဖမ်းကွက်၊ ဘုံငါးဖမ်းကွက်၊ နယ်နိမိတ်ပြမြေပုံများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် နှစ်စဉ်ပြုစုရေးဆွဲထားရမည်။ ထိုသို့ရေးဆွဲရာတွင် နယ်စပ် ထိ စပ်ရေပြင်များအတွက် ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို သီးခြားပြုစု ရေးဆွဲထားရမည်။
၇၅။ ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို တောင်းခံရယူနိုင်သည်။
၇၆။ ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေအရ ရရန်ရှိသော အင်းခွန်၊ လိုင်စင်ခွန်၊ အခြားအခွန်များနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို မြေခွန်မပြေကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ အရကောက်ခံရမည်။
၇၇။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်နေ့တွင်ပင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူအား အခမဲ့ထုတ်ပေးရမည်။
၇၈။ ဤဥပဒေအရသဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို တရားမကြောင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုရ။
၇၉။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သည့် အမှုများသည် ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၈၀။ ဤဥပဒေအရ တရားရုံးတစ်ရုံးရုံးက ချမှတ်သောအမိန့်သည် ဤဥပဒေအရဝန်ကြီး၏ စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိစေရ။
၈၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်-
(က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)
မောင်မောင်အုန်း
ဝန်ကြီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s