ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲ၌ “တိုင်းရင်းသားပါတီများအစုအဖွဲ့” ကိုယ်စား ဒေါက်တာအေးမောင် ၏ တင်ပြချက် စာတမ်း (၂၀၁၅)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အဆိုပြု “၆” ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲ၌ “တိုင်းရင်းသားပါတီများအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားပြုသူ” ဒေါက်တာအေးမောင် ၏ တင်ပြချက် စာတမ်း (၂၀၁၅-ခုနှစ်)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s