မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။ )
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရ မည်-
(က) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံမီး သတ်တပ်ဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့လည်း ပါဝင် သည်။
(ခ) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် သည့်သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဂ) သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ် ရသော လုပ်ငန်းများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုချက်အရ ဖြစ်စေ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဃ) မီးဘေးလုံခြုံရေး ဆိုသည်မှာ မီးဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးရေး၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အခြားသော ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
(င) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အသုံးပြုသည့် မီးလှန့်အချက်ပေးပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးလောင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံပစ္စည်းကိရိယာ၊ အရေးပေါ်လွတ်မြောက်မှု အတွက် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရာ၌အသုံးပြုသည့် မီးသတ်ဆေးဘူး၊ မီးသတ်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ မီးကာနှင့် မီးသတ်ဝတ်စုံအမျိုးမျိုး၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ သို့မဟုတ် မီးငြှိမ်းသတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကအသုံးပြုနေသည့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက အခါအား လျော်စွာအမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများလည်းပါဝင်သည်။
(စ) မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ၊ မီးသွေး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတ်ငွေ့ရည်၊ ချို့ယွင်းပျက်စီးနေသော သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးဝင် နေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အရက်ပြန်၊ အရက်ဆီ၊ အက်စစ်၊ ဝါဂွမ်းနှင့် ဝါဂွမ်းအခြေခံပစ္စည်း၊ သစ်နှင့် သစ်အခြေခံပစ္စည်း၊ စက္ကူနှင့် စက္ကူအခြေခံပစ္စည်း၊ ရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာအခြေခံပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်နှင့် ပလတ်စတစ်အခြေခံပစ္စည်း၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း၊ အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ပစ္စည်းတို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့် ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်းပါဝင် သည်။
(ဆ) မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မီး၊ လောင်စာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော နေရာ၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ယာဉ်လည်းပါဝင်သည်။
(ဇ) ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း၊ ပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အရာဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ယမ်း သို့မဟုတ် ယမ်းအသုံးပြုထားသောပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းအဖြစ် အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်သည်။
(ဈ) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေး အပ်သူက မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စစ်ဆေးခြင်းကိုဆိုသည်။
(ည) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးဘေးလုံခြုံရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဋ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဌ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ဍ) မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြီးအ မှူးကိုဆိုသည်။
(ဎ) မီးသတ်တာဝန်ခံဆိုသည်မှာ ဒေသတစ်ခုတွင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံးမီးသတ် ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် မီးသတ်ဝန်ထမ်းမရှိသောနယ်မြေတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရ သည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ဆိုသည်။
(ဏ) မီးသတ်ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားခြင်းခံရသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် ပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို မီးဘေးနှင့်အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပွားစေရေး အတွက်ကာကွယ်ပေးရန်၊
(ခ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်း၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊
(ဂ) မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်တစ်မျိုးမျိုးကျရောက်သည့်အခါ မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) ဘေးအန္တရာယ်တစ်မျိုးမျိုးကျရောက်သည့်အခါ ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိရေးအ တွက် ပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ ပြည်သူတို့၏ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် လိုအပ်ပါက ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း (၃)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဗဟိုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က) မီးဘေးလုံခြုံရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဒုတိယဝန်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(၃) နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
(၄) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများ အဖွဲ့ဝင်
(၅) မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ အဖွဲ့ဝင်
(၆) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ အဖွဲ့ဝင်
(၇) မီးဘေးလုံခြုံရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့ဝင်
(၈) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အတွင်းရေးမှူး
(၉) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ဖွဲ့စည်းသောဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၄)
ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅။ ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျရောက်သည့်အခါ ရှာဖွေကယ် ဆယ်ရေးအတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(ဃ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(င) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစေတနာရှင်များထံမှ လှူဒါန်းငွေများ၊ ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာအကူအညီများ လက်ခံရယူခြင်း၊ ယင်းလှူဒါန်းငွေများ၊ ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာအကူအညီများကို မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေး အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်တားဆီးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။

အခန်း (၅)
မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-
(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
(ခ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
(ဂ) ခရိုင်မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
(ဃ) မြို့နယ်မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
(င) မြို့ မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
(စ) ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့။
၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၆ ပါမီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုသတ်မှတ် ရမည်။

အခန်း (၆)
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
၈။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည်-
(က) မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးအသိ ပညာရပ်များ ပြည်သူလူထုအတွင်း စိမ့်ဝင်ပျံနှံ့စေရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ပညာပေးရာတွင် လည်းကောင်း မီးသတ်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာဆောင်ရွက်ရမည်။
၉။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည်-
(က) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲထားရှိရမည်၊
(ခ) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
(ဂ) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်နည်းပညာများရရှိရေးတို့အတွက်ဆောင် ရွက်ရမည်။
(ဃ) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အဆင့်ဆင့်၏ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းနှင့် ငွေကြေးများကိုလက်ခံရယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ရမည်။
၁၀။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သို့ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၁။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၁၂။ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့သည် လိုအပ်ပါကအရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများအား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရ မည်။

အခန်း (၇)
သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၃။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည်-
(က) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်း ပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများ၌ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူအား ညွှန်ကြားရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းထားသော သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄။ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည်-
(က) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ကြီးကြပ်မှုနှင့်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်။
(ခ) မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသောဘေးအန္တရာယ်ကျရောက် သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဝန်ထမ်းများ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရေးနှင့် နည်းပညာ များရရှိစေရေးအတွက် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားမှုကိုခံယူရမည်။

အခန်း (၈)
မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ
၁၅။ မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်သည်-
(က) ဗဟိုအဖွဲ့ကချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက် ရမည်။
(ခ) မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိရန် ပညာပေးစည်းရုံး ရမည်။
(ဂ) မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောအခါ ဗဟိုအဖွဲ့က ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အညီ သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလိုကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရမည်။
(ဃ) မီးဘေးလုံခြုံရေး ကြိုတင်သတိပေးအဖွဲ့များအား သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ တာဝန်ချထားရမည်။
၁၆။ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှူးသည်-
(က) မြို့၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သူများလိုက်နာရမည့် မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင် ရာညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များကို မြို့၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းနေထိုင်သူများ လိုက်နာခြင်းရှိ၊ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း နှင့် လိုက်နာမှုမရှိသူများကို လိုအပ်သလိုသတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ရမည်။
၁၇။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်မပေးမီ မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စအလို့ငှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးထောက်ခံချက်ကို ရယူရမည်-
(က) သုံးထပ်နှင့်အထက်ရှိအဆောက်အအုံ၊ စုပေါင်းပိုင်အိမ်ရာ၊ ဈေး၊ လူအများအပြားစုဝေးအသုံး ပြုသည့်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(ခ) ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(ဂ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှာင်ရုံ နှင့် သိုလှောင်ကန်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(ဃ) မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်း အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊
(င) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများတင်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၊
(စ) မော်တော်ယာဉ်၊ မီးရထား၊ လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ သင်္ဘော၊ စက်တပ်ရေယာဉ်၊ စက်မဲ့ရေယာဉ် တို့ကိုအသုံးပြု၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း။
၁၈။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာတည်ဆောက်ရေးနှင့် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဇုန်နှင့် စီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းများရေးဆွဲရာတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စ အလို့ငှာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏သဘောထားကိုရယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၉။ သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်သူသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင် ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲများကျင်းပခြင်း သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရာ၌ မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စအလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာမီးသတ် ဦးစီးဌာနမှူး၏ သဘောထားရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၉)
မီးလောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၀။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်တာဝန်ခံကဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာမီးဘေးလုံခြုံ ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့၏တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော မီးသတ်ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အောက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်-
(က) လျှပ်စစ်မီးဖြတ်တောက်ခြင်း၊
(ခ) ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခြင်း၊
(ဂ) မီးသတ်ယာဉ်များအလွယ်တကူ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လမ်းများရှင်းလင်းခြင်း၊
(ဃ) ထိရောက်စွာမီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်နေအိမ်၊ ဥပစာနှင့် အဆောက်အအုံအတွင်း သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊
(င) မီးကူးစက်ရန်အကြောင်းရှိသည့် နေအိမ်၊ ဥပစာနှင့်အဆောက်အအုံများကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း အတာအထိဖြိုဖျက်ခြင်း၊
(စ) ရေရရှိရေးအတွက် မည်သည့်နေရာ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၌မဆို ရေရယူခြင်းနှင့် ရေပိုမိုရရှိစေရန် အခြားပိုက်လိုင်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊
(ဆ) မီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် မည်သည့်ယာဉ်ကိုမဆို ရယူအသုံးပြုခြင်း။
၂၁။ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးသည် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်း၊ မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်း တန်ဖိုးနှင့် မီးလောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတို့ကို အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေး၍ အဆင့်ဆင့်တင်ပြရမည်။
၂၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည်-
(က) လိုအပ်ပါက မီးလောင်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြစေရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ပုဒ်မ ၂၁ အရပြုလုပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးစီးသည့်အထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သို့ လွှဲအပ်တင်ပြရမည်။

အခန်း (၁၀)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၃။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မြို့ပြ၊ ကျေးရွာတည်ဆောက်ရေးနှင့် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဇုန်နှင့် စီးပွားရေး ဇုန်စီမံကိန်းများတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ခ) မီးသတ်ဝန်ထမ်းများနှင့် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်း၊
(ဃ) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(င) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းများ တက်ရောက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) မီးငြှိမ်းသတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြားရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် တာဝန်သိပြည်သူတို့အား ဆုချီးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့် နိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ ထောက်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဆ) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြားရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျော်ကြေး သို့မဟုတ် ဂရုဏာကြေးရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့ကို ပြည်သူများနားလည်သဘောပေါက် စေရေးအတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) မီးဘေးလုံခြုံရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊
(ည) အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ တိုးတက်များပြားလာစေရေးအတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးသတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဌ) ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပစေတနာရှင်များ လှူဒါန်းသည့်ပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာ အကူအညီများကိုမီးဘေးအန္တရာယ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်တားဆီးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဍ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနကပေးအပ်သော တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၁၁)
တားမြစ်ချက်များ
၂၄။ မည်သူမျှ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးက ပုဒ်မ ၁၆ အရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။
၂၅။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူ မည်သူမျှ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ-
(က) သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။
(ခ) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ထားရှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။
၂၆။ မည်သူမျှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခြင်းမရှိကြောင်း သိလျက်နှင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း မီးသတ် တပ်ဖွဲ့သို့လိမ်လည်၍ သတင်းပေးတိုင်ကြားခြင်းမပြုရ။
၂၇။ မည်သူမျှမီးငြှိမ်းသတ်ရန် ထွက်ခွာလာသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မီးသတ်ယာဉ်များကို အကြောင်းမဲ့ဟန့်တားခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ရန်ပြုခြင်း၊ မီးလောင်မှုနှင့်မသက်ဆိုင် သည့် နေရာသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လမ်းပြခေါ်ယူခြင်းမပြုရ။
၂၈။ မည်သူမျှမီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဟန့်တား ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ လက်ရောက်မှုပြုခြင်းမပြုရ။
၂၉။ မည်သူမျှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်တာဝန်ခံကဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာမီး ဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့ကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။
၃၀။ မည်သူမျှ မီးစတင်လောင်သောနေရာနှင့် မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းကို သက်ဆိုင်ရာက စုံစမ်းဖော် ထုတ်အတည်မပြုမီကာလအတွင်း မီးလောင်ပြင်နေရာ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာအတွင်းရှိ သက်သေခံပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရ။
၃၁။ မည်သူမျှ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုရ။
၃၂။ မည်သူမျှ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုရ။
၃၃။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မည်သည့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မျှတံစိုး လက်ဆောင်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ အခြားပစ္စည်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာကိုသော်လည်းကောင်း ရယူခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၁၂)
ပြစ်ဒဏ်များ
၃၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မ ၃၀ နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုတစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၅။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်း ပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူမည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုသုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ နှင့် ပုဒ်မ ၃၂ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုသုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မ ၂၈ နှင့် ပုဒ်မ ၂၉ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုငါးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၈။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၃၉။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီ ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုပါ ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၃)
အထွေထွေ
၄၀။ မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စအလို့ငှာ လိုအပ်သည့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဝန်ဆောင်ခကို မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးဆောင်ရမည်။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဝန်ဆောင်ခကို သတ်မှတ်ရမည်။
၄၁။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် သဘောရိုးဖြင့်မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတွက်လည်းကောင်း၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရန် မီးသတ်ယာဉ်များကိုမောင်းနှင်ထွက်ခွာရာတွင် နည်းလမ်း တကျ မောင်းနှင်ပါလျက် မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုအတွက်လည်းကောင်း၊ မည်သူကိုမျှ ပြစ်မှုကြောင်း အရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေရ။
၄၂။ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည် ဤဥပဒေ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့်နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်စဉ်တွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၃။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၄၄။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၂/ ၁၉၆၃) အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ထားသောမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့သည် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၅။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၂/ ၁၉၆၃) နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁/ ၁၉၉၇) အရထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ဤဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၄၆။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့သည်အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၄၇။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁/ ၁၉၉၇) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s