အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ က​ေလးသူငယ္ ​ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္မွ လူအားဝင္တိုက္မိ၍ ဆိုင္ကယ္အတိုက္ခံရသူေသဆုံးမွုတြင္ အုပ္ထိန္းသူတြင္လည္း တာဝန္ရွိျခင္

အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ က​ေလးသူငယ္ ​ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္မွ လူအားဝင္တိုက္မိ၍ ဆိုင္ကယ္အတိုက္ခံရသူေသဆုံးမွုတြင္ အုပ္ထိန္းသူတြင္လည္း တာဝန္ရွိျခင္း
~~~~~
written by ရဲအုပ္​​ေအာင္​​ေက်ာ္​ထြန္​း

   ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး

ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၃(ခ)တြင္ ကေလးသူငယ္ဆို
သည္မွာအသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကိုေခၚဆို
ေၾကာင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
သမၼတျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အသက္(၁၈)ႏွစ္
မျပည့္ေသးသူအားလုံးသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ
၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သြားၾက
ေလသည္။ေခတ္ကာလတိုးတက္ထြန္းကားလာ
သည္ႏွင့္အမၽွအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလမ္းမေပၚတြင္
ေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာဆိုင္ကယ္မ်ား၏ရာခိုင္ႏွုန္း
တစ္ခုသည္ ထိုအသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္
ကေလးသူငယ္မ်ားေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာဆိုင္ကယ္
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးအရွိန္ျပင္းစြာဒုန္းစိုင္းေမာင္းႏွင္ေန
ၾကသည္မွာလည္း ထိုအသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသး
ေသာကေလးသူငယ္မ်ားေမာင္းႏွင္ေသာဆိုင္ကယ္
အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကိုအားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍မ်ား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသာတိုက္
မိမည္ဆိုပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္လူ႔အသက္
ေသဆုံးျခင္းအထိျဖစ္နိုင္ေပသည္။
မည္သူမဆို၊ရာဇဝတ္ဒဏ္ထိုက္ေသာလူေသမွု
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊လူသတ္မွုအျဖစ္ျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမခံထိုက္
ေသာအရမ္းျပဳလုပ္မွုကို သို့တည္းမဟုတ္ ေပါ့
ေလ်ာ့ေသာျပဳလုပ္မွုကိုျပဳ၍လူကိုေသေစလၽွင္
ထိုသူကိုေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္တစ္မ်ိဳး
မ်ိဳးခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နိုင္
သည္ဟု ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က တြင္ျပဌာန္း
ထားသည္။
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က တြင္ “မည္သူမဆို”
ဟုျပဌာန္းထားသျဖင့္ လူႀကီး၊လူငယ္၊က်ား၊မ
မေရြး ဤပုဒ္မ၏ျပဌာန္းခ်က္ပါျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ျပစ္မွုအတိမ္အနက္ အေပၚမူတည္၍အျပစ္ေပး
ျခင္းကိုခံၾကရမည္သာျဖစ္သည္။
သို့ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတြင္
ရာဇသတ္ႀကီးပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္
အထူးဥပေဒ(Special Law)၊အေထြေထြ သို့မဟုတ္
ေယဘုယ်ဥပေဒ(General Law)၊ေဒသႏၲရဥပေဒ
(Local Law)တို့ႏွင့္ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲေနလၽွင္ အထူး
ဥပေဒ၊အေထြေထြ သို့မဟုတ္ ေယဘုယ်ဥပေဒႏွင့္
ေဒသႏၲရဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသာလိုက္
နာအသုံးျပဳရသည္။ရာဇသတ္ႀကီးကို ထိုဥပေဒ
မ်ားကလႊမ္းမိုးပါသည္။ရာဇသတ္ႀကီးျဖင့္ေရးဖြင့္
ထားေသာအမွုတစ္ခုသည္ ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လာလၽွင္လည္း ရာဇသတ္ႀကီး
ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုမလိုက္နာရဘဲ ေဖာ္ျပပါဥပ
ေဒမ်ား၏ျပဌာန္းခ်က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း
သာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။
အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာကေလးသူ
ငယ္ ေမာင္းႏွင္လာေသာဆိုင္ကယ္မွလူတစ္ဦးတစ္
ေယာက္အားဝင္တိုက္မိ၍ဆိုင္ကယ္ျဖင့္အတိုက္ခံရ
သူေသဆုံးသည္ဆိုရာတြင္ ထိုကေလးသူငယ္အား
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က ျဖင့္အမွုဖြင့္ရမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း ထိုကေလးသူငယ္အား ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ ၃၀၄-က အရအျပစ္ေပး၍မရေပ။ရာဇသတ္
ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က အမွုကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ကေလးသူ
ငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒပါလုပ္ထုံးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးရမည္
ျဖစ္ေပသည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၈၈(ဂ)တြင္ ေသဒဏ္၊ေထာင္
တစ္သက္၊ႏွစ္အကန႔္အသတ္မရွိေထာင္ဒဏ္၊
ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္(၂၀)အထိခ်မွတ္နိုင္ေသာျပစ္မွု
ျဖစ္ျခင္း၊အက်င့္စာရိတၱလြန္ကဲစြာပ်က္စီးေနေသာ
သို့မဟုတ္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွထိန္းသိမ္း၍မရနိုင္
ေသာဆိုးသြမ္းသည့္ကေလးသူငယ္ျဖစ္ျခင္းတို့ဆို
လၽွင္ ပုဒ္မ ၈၈(ဃ)အရ အသက္(၁၆)ႏွစ္မျပည့္
ေသးပါက ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ထက္ပို၍လည္း
ေကာင္း၊အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးအသက္(၁၈)ႏွစ္
မၾအည့္ေသးပါက ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ထက္ပို၍
လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳဟုျပဌာန္းထား
သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က ၏အမ်ားဆုံးျပစ္
ဒဏ္သည္ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကေလး
သူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၈၈(ဂ)
ႏွင့္အက်ဳံးမဝင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အား
ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခြင့္မရွိေပ။ေျပာဆိုဆုံးမ၍
မိဘအုပ္ထိန္းသူထံအပ္ႏွံျခင္း၊သင္တန္းေက်ာင္း
တစ္ခုခုသို့ပို့ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္အေရးယူမွု
တစ္ခုခုကိုသာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
နစ္နာသူဘက္အေနျဖင့္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္အတိုက္
ခံရ၍ေသဆုံးရာတြင္တရားခံမွာ ျပစ္ဒဏ္တစ္စုံ
တစ္ရာမရသည့္အေပၚ လူ႔သေဘာအရမည္သို့မၽွ
ေက်နပ္ၾကမည္မဟုတ္သည္မွာဓမၼတာျဖစ္သည္။
ဤသို့ဆိုလၽွင္ “သားသမီးမေကာင္း၊မိဘေခါင္း”ဆို
သည့္ျမန္မာစကားပုံအတိုင္း ထိုကေလးသူငယ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ “အုပ္ထိန္းသူသည္တြင္တာဝန္မရွိ
ဘူးလား” ဟူေသာေမးခြန္းတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေပ
မည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၁၀၃(က)(၃)တြင္ မည္သူမဆို
ကေလးသူငယ္အားေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ကို
ျဖစ္ေစ၊က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစေသာအလုပ္ကို
ျဖစ္ေစ ခိုင္းေစျခင္း သို့မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ျပဳ
ျခင္းတို့ကိုျပဳလၽွင္ ထိုသူကိုအနည္းဆုံး(၈)လမွ
အမ်ားဆုံး(၅)ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္
အျပင္ အနည္းဆုံးက်ပ္(၈)သိန္းမွအမ်ားဆုံးက်ပ္
(၁၆)သိန္းအထိေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။ေနအိမ္ရွိဆိုင္ကယ္အား ကေလး
သူငယ္မွထုတ္ယူစီးနင္းျခင္းသည္ မိမိအတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားသူမ်ားအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ကို
အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဟုျငင္းေစအုံး
ေတာ့ ခြင့္ျပဳရာေရာက္ေစသည္သေဘာရွိသည္မွာ
အမွန္စင္စစ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
ဤကဲ့သို့ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ
ကေလးသူငယ္ေမာင္းႏွင္ေသာဆိုင္ကယ္မွလူကိုဝင္
တိုကိမိ၍ဆိုင္ကယ္အတိုက္ခံရသူ ေသဆုံးရသည့္
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က ကဲ့သို့ေသာအမွုမ်ိဳး
မ်ားတြင္ ထိုကေလးသူငယ္ကိုအုပ္ထိန္းရန္တာဝန္ရွိ
ေသာ “အုပ္ထိန္းသူ” အေပၚ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ကေလး
သူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၁၀၃
(က)(၃)အရ တရားစြဲတင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ
တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းတြင္အဓိကတာဝန္ရွိမည္သာ
ျဖစ္မည္ဟုယူဆမိပါေၾကာင္း။

ရဲအုပ္​ ​ေအာင္​​ေက်ာ္​ထြန္​း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s